ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biennial

B AY0 EH1 N IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biennial-, *biennial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biennial(n) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆสองปี
biennial(adj) เกิดขึ้นทุกๆสองปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biennial(ไบเอน'เนียล) adj. อยู่ได้สองปี, ทุกสองปี, ปีละสองหน n. พืชที่มีอายุเพียง 2 ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
biennial(adj) ทุกๆสองปี
biennial(n) สิ่งที่เกิดทุกๆสองปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biennial plantพืชสองปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biennial sessionสมัยประชุมทุกสองปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มลุก[lomluk] (adj) EN: short-lived ; annual ; biennial  FR: annuel ; bisannuel
ไม้ล้มลุก[māilomluk] (n) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant
ไม้ล้มลุกข้ามปี[māilomluk khām pī] (n, exp) EN: biennial herb

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BIENNIAL B AY0 EH1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biennial (n) bˈaɪˈɛnɪəʳl (b ai1 e1 n i@ l)
biennials (n) bˈaɪˈɛnɪəʳlz (b ai1 e1 n i@ l z)
biennially (a) bˈaɪˈɛnɪəʳliː (b ai1 e1 n i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二年生[èr nián shēng, ㄦˋ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄥ, ] biennial (bot.) #104,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビエンナーレ[bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita [Add to Longdo]
越年生植物[えつねんせいしょくぶつ, etsunenseishokubutsu] (n) biennial plant [Add to Longdo]
越年草本[えつねんそうほん, etsunensouhon] (n) biennial herb [Add to Longdo]
二箇年;二カ年;二ヵ年;二ヶ年;二か年[にかねん, nikanen] (adj-pn) biennial [Add to Longdo]
二年生[にねんせい, ninensei] (n) (1) second-year university or high-school student; sophomore (US); (2) (See 二年生植物・にねんせいしょくぶつ) biennial [Add to Longdo]
二年生植物[にねんせいしょくぶつ, ninenseishokubutsu] (n) biennial plant [Add to Longdo]
二年草[にねんそう, ninensou] (n) biennial plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclic \Cyc"lic\ (s?k"l?k or s?"kl?k), Cyclical \Cyc"lic*al\
   (s?k"l?-kal), a. [Cf. F. cycluque, Gr. kykliko`s, fr. ky`klos
   See {Cycle}.]
   1. Of or pertaining to a cycle or circle; moving in cycles;
    as, cyclical time. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chemistry) Having atoms bonded to form a ring structure.
    Opposite of {acyclic}.
 
   Note: Used most commonly in respect to organic compounds.
 
   Note: [Narrower terms: {bicyclic}; {heterocyclic};
      {homocyclic, isocyclic}]
 
   Syn: closed-chain, closed-ring.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Recurring in cycles[2]; having a pattern that repeats at
    approximately equal intervals; periodic. Opposite of
    {noncyclic}.
 
   Note: [Narrower terms: {alternate(prenominal),
      alternating(prenominal)}; {alternate(prenominal), every
      other(prenominal), every second(prenominal)};
      {alternating(prenominal), oscillating(prenominal)};
      {biyearly}; {circadian exhibiting 24-hour
      periodicity)}; {circular}; {daily, diurnal};
      {fortnightly, biweekly}; {hourly}; {midweek,
      midweekly}; {seasonal}; {semestral, semestrial};
      {semiannual, biannual, biyearly}; {semiweekly,
      biweekly}; {weekly}; {annual, yearly}; {biennial};
      {bimonthly, bimestrial}; {half-hourly}; {half-yearly};
      {monthly}; {tertian, alternate(prenominal)};
      {triennial}]
      [WordNet 1.5]
 
   4. Marked by repeated cycles[2].
    [WordNet 1.5]
 
   {Cyclic chorus}, the chorus which performed the songs and
    dances of the dithyrambic odes at Athens, dancing round
    the altar of Bacchus in a circle.
 
   {Cyclic poets}, certain epic poets who followed Homer, and
    wrote merely on the Trojan war and its heroes; -- so
    called because keeping within the circle of a single
    subject. Also, any series or coterie of poets writing on
    one subject. --Milman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biennial \Bi*en"ni*al\, a. [L. biennalis and biennis, fr.
   biennium a space of two years; bis twice + annus year. Cf.
   {Annual}.]
   1. Happening, or taking place, once in two years; as, a
    biennial election.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Continuing for two years, and then perishing, as
    plants which form roots and leaves the first year, and
    produce fruit the second.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biennial \Bi*en"ni*al\, n.
   1. Something which takes place or appears once in two years;
    esp. a biennial examination.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant which exists or lasts for two years.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biennial
   adj 1: having a life cycle lasting two seasons; "a biennial life
       cycle"; "parsnips and carrots are biennial plants often
       grown as annuals" [syn: {biennial}, {two-year}] [ant:
       {annual}, {one-year}, {perennial}]
   2: occurring every second year; "they met at biennial
     conventions" [syn: {biennial}, {biyearly}]
   n 1: (botany) a plant having a life cycle that normally takes
      two seasons from germination to death to complete;
      flowering biennials usually bloom and fruit in the second
      season

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top