ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abridge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abridge-, *abridge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abridge(vt) ตัดสิทธิ์, See also: ลดทอนสิทธิ์
abridge(vt) ย่อ, See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง, Syn. shorter
abridgement(n) การย่อ, See also: ย่อความ, Syn. reduction, abridgment
abridgement(n) ฉบับย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten, Ant. expand
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ, ไม่ได้ย่อ, ไม่ได้ตัดตอน, สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น, ย่อ, ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ, การทำให้สั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a group of people want to build abridge over the Charles River or something like that.เช่น คนกลุ่มหนึ่งต้องการสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำชาร์ลส์ เป็นต้น The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abridgeAbridge the king's power.
abridgeThis book is abridged from the original.
abridgeThis dictionary is an abridged edition.
abridgeWe ran out of time end had to abridge the interview.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อ(v) shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai Definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
คำย่อ(n) abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
ตัดทอน(v) abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai Definition: ทำให้น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[chabap phitsadān] (n, exp) EN: unabridged édition ; enlarged edition  FR: édition complète [ f ]
ฉบับย่อ[chabap yø] (n, exp) EN: abridged edition  FR: édition abrégée [ f ]
ห้วน[hūan = huan] (adv) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly
การย่อ[kān yø] (n) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract  FR: sommaire [ m ] ; abrégé [ m ] ; abstract [ m ]
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete  FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
ตัดทอน[tatthøn] (v) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down  FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[tattøn] (v) EN: abridge ; sever a connection ; excise  FR: abréger
ย่อ[yø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down  FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[yø] (adj) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed  FR: bref

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abridge
abridged
abridges
abridgement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abridge
abridged
abridges
abridgement
abridgements

Japanese-English: EDICT Dictionary
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n, vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P) #3,288 [Add to Longdo]
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] (n) { comp } abridged version [Add to Longdo]
抄訳[しょうやく, shouyaku] (n, vs) abridged translation [Add to Longdo]
端折る[はしおる;はしょる, hashioru ; hashoru] (v5r, vt) to tuck up; to abridge [Add to Longdo]
約する[やくする, yakusuru] (vs-s, vt) (1) { math } to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce [Add to Longdo]
約める[つづめる, tsudumeru] (v1, vt) to abridge; to shorten; to economize [Add to Longdo]
略記法[りゃっきほう, ryakkihou] (n) abridged notation [Add to Longdo]
略文[りゃくぶん, ryakubun] (n) abridged sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abridge \A*bridge"\, v. t. [imp. & p. p. {Abridged}; p. pr. &
   vb. n. {Abridging}.] [OE. abregen, OF. abregier, F.
   abr['e]ger, fr. L. abbreviare; ad + brevis short. See {Brief}
   and cf. {Abbreviate}.]
   1. To make shorter; to shorten in duration; to lessen; to
    diminish; to curtail; as, to abridge labor; to abridge
    power or rights. "The bridegroom . . . abridged his
    visit." --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       She retired herself to Sebaste, and abridged her
       train from state to necessity.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To shorten or contract by using fewer words, yet retaining
    the sense; to epitomize; to condense; as, to abridge a
    history or dictionary.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive; to cut off; -- followed by of, and formerly by
    from; as, to abridge one of his rights.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abridge
   v 1: reduce in scope while retaining essential elements; "The
      manuscript must be shortened" [syn: {abridge},
      {foreshorten}, {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract},
      {reduce}] [ant: {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand},
      {expatiate}, {exposit}, {expound}, {flesh out},
      {lucubrate}]
   2: lessen, diminish, or curtail; "the new law might abridge our
     freedom of expression"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top