Search result for

annual

(127 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annual-, *annual*
English-Thai: Longdo Dictionary
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annual[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง, Syn. once a year
annual[ADJ] ประจำปี, Syn. yearly, each year, every year
annual[N] หนังสือประจำปี, Syn. yearbook, yearly report book
annual ring[N] การเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้ของแต่ละปี, See also: วงปี (ในเนื้อไม้)
annual festival[N] เทศกาลประจำปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
biannual(ไบแอน'นวล) adj. มีทุก 2 ปี, Syn. semiannual -Conf. biennial
semi-annual(เซมมิแอน'นวล) adj. ทุกครึ่งปี,ปีละสองหน,ครึ่งปี,อยู่ได้ครึ่งปี

English-Thai: Nontri Dictionary
annual(adj) รายปี,ประจำปี,ทุกปี
annual(n) หนังสือประจำปี,หนังสือรายปี
annually(adv) ทุกๆปี
semiannual(adj) ปีละสองหน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annual death probabilityโอกาสตายรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual irradiationการอาบรังสีต่อปี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
annual layerชั้นปี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annual migration rateอัตราการย้ายถิ่นรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual plant; therophyteพืชปีเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual rateอัตรารายปี, อัตราต่อปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual rate of net migrationอัตราการย้ายถิ่นสุทธิรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual rate of total migrationอัตราการย้ายถิ่นรวมรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual ringวงปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual valueค่ารายปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annualหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annualหนังสือรายปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annualรายงานประจำปี [การบัญชี]
Annual auditการตรวจสอบบัญชีประจำปี [การบัญชี]
Annual closingการปิดบัญชีประจำปี [การบัญชี]
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี
เป็นผลบวกของ Daily Contract Quantity (DCQ) คือ ปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ 365 x DCQ [ปิโตรเลี่ยม]
Annual Death Probability ความน่าจะเป็นของการตายรายปี
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่บุคคลอายุ X ปี จะเสียชีวิตก่อนอายุ X+1 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Annual doseปริมาณรังสีรอบปี, ปริมาณรังสีรวมในรอบปีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย และจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย
[นิวเคลียร์]
Annual financial statementงบการเงินประจำปี [การบัญชี]
annual floodannual flood, ปริมาณน้ำหลากรายปี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Annual Leaveลาพักผ่อนประจำปี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Annual gala. I know.ฉันรู้ There Might be Blood (2008)
Lau's company has grown by 8 percent annually like clockwork.บริษัท เหลาเติบโต 8%ทุกปี เดินตรงเหมือนนาฬิกา The Dark Knight (2008)
On Friday, please join us for our first annual Gamblers' Anonymous Monte Carlo Night.โปรดมาร่วมงานในวันศุกร์ เราจะจัด\"คืนนักพนัน\ นิรนามประจำปี\"เป็นปีแรก The Love Guru (2008)
To the 15th Annual Eagles and Angels Benefit.สู่วาระครบรอบปีที่ 15 ของ Eagles และ Angels Eagles and Angels (2008)
And what exactly are these annual maintenance fees used for, huh?และนี่เหรอสำหรับค่าบำรุงรักษาประจำปีที่จ่ายไป หืม? Dead Like Me: Life After Death (2009)
On Friday night, at our annual dance, one of these lucky girls will be crowned your homecoming queen of Lake Monroe High.ในคืนวันศุกร์t,ในงานเต้นประจำปี, ผู้หญิงโชคดีหนึ่งคน จะได้มงกุฎ โฮสคัมมิ่งควีน ของเลก มอนโร ไฮฮ์. Princess Protection Program (2009)
Hold their annual sleepover in my hotel room--ใช้เวลาเรียนไปกับการนอนอยู่ในห้องโรงแรมของฉัน You've Got Yale! (2009)
The Japanese government pays our fees, our annual fees, for participation in the International Whaling Commission.พรุ่งนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนที่พวกมัน ครั้งแรกที่ผมไปเมืองไทจิ คือปี 1980 The Cove (2009)
Rod has invited me to the second annual allen county Sickle cell anemia dance-a-thon.ร็อดชวนฉันไปงานแข่งเต้นรำ ครบรอบ 2 ปีสมาคมโรคโลหิตจาง Mash-Up (2009)
At Van der Bilt annual charity polo match in Greenwich.ที่งานกุศลประจำปีของแวน เดอ บิลล์ มีงานแข่งโปโลในกรีนวิชช์ Reversals of Fortune (2009)
and not the annual Waldorf sleepover?และไม่ใช่ ค้างบ้าน ณ วอร์ดอร์ฟ เหรอ Dan de Fleurette (2009)
That's what the residents of Wisteria Lane were dreaming of as they prepared for their annual yuletide festival.ที่ชาววิสทีเรียเลนเฝ้าใฝ่ฝันถึง พวกเขาเตรียมงานเทศกาลคริสท์มาสประจำปี Boom Crunch (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annualAbout two million pounds of flour are exported annually.
annualAbout two million pounds of wheat were exported annually.
annualAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
annualDo you know how many people starve to death in the world annually?
annualGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
annualHis annual income is larger than that of his brother.
annualHis annual income is more than $100000.
annualHow much is the annual membership fee?
annualI don't know my father's annual income.
annualI wonder why it is that some plants become annuals and others perennials?
annualMy annual income approximates fifteen million yen, I suppose.
annualMy annual income exceeds five million yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
รายปี[ADJ] yearly, See also: annual, Syn. ทุกปี
ล้มลุก[ADJ] short-lived, See also: annual, biennial, Example: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่มีอายุชั่วคราว, ไม่ยืนถาวร
ศารท[N] annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month, Syn. สารท, วันศารท, เทศกาลศารท, Example: ในพิธีต่างๆ เช่นแต่งงานหรือศารทต่างๆ มักจะมีการปั้นขนมอี๋ ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียว, Thai definition: เทศกาลทำบุญสิ้นเดือน 10, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พืชล้มลุก[N] annual crops, See also: annual, Syn. ไม้ล้มลุก, Example: คนที่ปลูกพืชล้มลุกต้องดูแลมากหน่อยโอกาสขาดทุนก็มีมาก, Thai definition: พันธุ์ไม้หรือพืชที่มีอายุชั่วคราว
งานประจำปี[N] annual fair, See also: annual festivity, annual festival, Syn. งานปี, Example: งานประจำปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
งานปี[N] annual festival, See also: annual festivity, annual fair, Syn. งานประจำปี, Example: งานปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เงินปี[N] annuity, See also: annual payment, Syn. เงินประจำปี, เงินรายปี, Example: เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงรักษาพระเกียรติได้ รัฐบาลจึงได้ถวายเงินปีเป็นรายได้แก่พระองค์, Thai definition: เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชบริพารจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง
เงินรายปี[N] annuity, See also: annual payment, Syn. เงินปี, เงินประจำปี, Example: บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินรายปีให้แก่ลูกค้าเป็นประจำทุกปี, Thai definition: จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้
ตาปี[ADV] annually, See also: yearly, year round, whole year, throughout the year, Syn. ตลอดปี, ทั้งปี, ชั่วนาตาปี, Example: พ่อพาลูกน้อยหลบลี้หนีภัยอยู่ตลอดทั้งตาปีไม่มีโอกาสจะได้ต่อสู้ป้องกันตัวกับสัตว์ร้ายอะไรๆ เลยสักครั้ง, Thai definition: ระยะเวลาตลอดทั้งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum sāman prajampī) EN: annual general meeting (AGM)   FR: assemblée générale annuelle [f]
การตรวจสอบประจำปี[n. exp.] (kān trūatsøp prajampī) EN: annual audit   FR: audit anuel [m]
กระดานลงหลุม[n. exp.] (kradān long lum) EN: annual Brahmin rite of burying   
กรมธรรม์รายปี[n. exp.] (krommathan rāipī) EN: annual policy   
ล้มลุก[adj.] (lomluk) EN: short-lived ; annual ; biennial   FR: annuel ; bisannuel
ไม้ล้มลุก[n.] (māilomluk) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant   
ไม้ล้มลุกปีเดียว[n. exp.] (māilomluk pī dīo) EN: annual herb   
งานประจำปี[n. exp.] (ngān prajampī) EN: annual fair ; annual celebration ; annual ceremony   FR: fête annuelle [f] ; cérémonie annuelle [f] ; célébration annuelle [f]
เงินปี[n.] (ngoenpī) EN: annuity ; annual payment   FR: annuité [f] ; paiement annuel [m]
เงินประจำปี[n. exp.] (ngoen prajam pī) EN: annuity ; annual payment   FR: annuité [f] ; paiement annuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNUAL    AE1 N Y UW0 AH0 L
ANNUALS    AE1 N UW0 AH0 L Z
ANNUALLY    AE1 N Y UW0 AH0 L IY0
ANNUALIZE    AE1 N Y UW0 W AH0 L AY2 Z
ANNUALIZED    AE1 N Y UW0 W AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annual    (n) (a1 n y u@ l)
annuals    (n) (a1 n y u@ l z)
annually    (a) (a1 n y u@ l ii)
Annualized    (n) (a1 n y uu l ai z d)
annualized    (n) (a1 n y u@ l ei z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussbuchung {f} | Abschlussbuchungen {pl}annual closing entry | annual closing entries [Add to Longdo]
Abschlussprüfer {m}annual auditor [Add to Longdo]
Bruttojahresarbeitsentgelt {n}annual gross pay [Add to Longdo]
Jahresabgrenzung {f}annual cut off [Add to Longdo]
Jahresabonnement {n}annual subscription; a year's subscription [Add to Longdo]
Jahresabschluss {m}annual accounts [Add to Longdo]
Jahresabschluss {m}annual financial statement [Add to Longdo]
Jahresabschlussprüfung {f}annual audit [Add to Longdo]
Jahresabschreibung {f}annual allowance [Add to Longdo]
Jahresabschreibung {f}annual depreciation expense [Add to Longdo]
Jahresangaben {pl}annual details [Add to Longdo]
Jahresbericht {m}annual report [Add to Longdo]
Jahresbescheinigung {f}annual tax certificate [Add to Longdo]
Jahresbestellwert {m}annual purchase order value [Add to Longdo]
Jahresbilanz {f}annual balance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニュアル[, anyuaru] (n,adj-f) annual [Add to Longdo]
アニュアルレポート[, anyuarurepo-to] (n) annual report [Add to Longdo]
ライトダウン[, raitodaun] (n) annual turning off of lights, etc. (wasei [Add to Longdo]
一年生[いちねんせい, ichinensei] (n) (1) annual (plant); (2) first-year university or high-school student (esp. US); freshman; (P) [Add to Longdo]
一年生植物[いちねんせいしょくぶつ, ichinenseishokubutsu] (n) an annual (plant) [Add to Longdo]
一年生草本[いちねんせいそうほん, ichinenseisouhon] (n) annual herb [Add to Longdo]
一年草[いちねんそう, ichinensou] (n) annual (plant) [Add to Longdo]
歌会始め;歌会始[うたかいはじめ, utakaihajime] (n) annual New Year's poetry reading [Add to Longdo]
隔年[かくねん, kakunen] (n-adv,n-t) biannually; every second year; every other year [Add to Longdo]
菊の節句[きくのせっく, kikunosekku] (n) (See 五節句,重陽・ちょうよう) Chrysanthemum Festival (the 9th day of the 9th lunar month) (one of the five annual festivals) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一年生[yī nián shēng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄥ, ] annual (bot.) [Add to Longdo]
年均[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] annual average (rate) [Add to Longdo]
年均增长率[nián jūn zēng zhǎng lǜ, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] annual rate of growth [Add to Longdo]
年报[nián bào, ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] annual report [Add to Longdo]
年度报告[nián dù bào gào, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] annual report [Add to Longdo]
年息[nián xī, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧ, ] annual interest [Add to Longdo]
年会[nián huì, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] annual meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook [Add to Longdo]
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\, n. [F. taxe, fr. taxer to tax, L. taxare to touch,
   sharply, to feel, handle, to censure, value, estimate, fr.
   tangere, tactum, to touch. See {Tangent}, and cf. {Task},
   {Taste}.]
   1. A charge, especially a pecuniary burden which is imposed
    by authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A charge or burden laid upon persons or property for
      the support of a government.
      [1913 Webster]
 
         A farmer of taxes is, of all creditors,
         proverbially the most rapacious. --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) Especially, the sum laid upon specific things, as upon
      polls, lands, houses, income, etc.; as, a land tax; a
      window tax; a tax on carriages, and the like.
 
   Note: Taxes are {annual} or {perpetual}, {direct} or
      {indirect}, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A sum imposed or levied upon the members of a society
      to defray its expenses.
      [1913 Webster]
 
   2. A task exacted from one who is under control; a
    contribution or service, the rendering of which is imposed
    upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. A disagreeable or burdensome duty or charge; as, a heavy
    tax on time or health.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; censure. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. A lesson to be learned; a task. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Tax cart}, a spring cart subject to a low tax. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impost; tribute; contribution; duty; toll; rate;
     assessment; exaction; custom; demand.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annual \An"nu*al\, n.
   1. A thing happening or returning yearly; esp. a literary
    work published once a year.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything, especially a plant, that lasts but one year or
    season; an annual plant.
    [1913 Webster]
 
       Oaths . . . in some sense almost annuals; . . . and
       I myself can remember about forty different sets.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A Mass for a deceased person or for some
    special object, said daily for a year or on the
    anniversary day.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annual \An"nu*al\ (?; 135), a. [OE. annuel, F. annuel, fr. L.
   annualis, fr. annus year. Cf. {Annals}.]
   1. Of or pertaining to a year; returning every year; coming
    or happening once in the year; yearly.
    [1913 Webster]
 
       The annual overflowing of the river [Nile]. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed or accomplished in a year; reckoned by the year;
    as, the annual motion of the earth.
    [1913 Webster]
 
       A thousand pound a year, annual support. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Lasting or continuing only one year or one growing season;
    requiring to be renewed every year; as, an annual plant;
    annual tickets. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annual
   adj 1: completing its life cycle within a year; "a border of
       annual flowering plants" [syn: {annual}, {one-year}]
       [ant: {biennial}, {perennial}, {two-year}]
   2: occurring or payable every year; "an annual trip to Paris";
     "yearly medical examinations"; "annual (or yearly) income"
     [syn: {annual}, {yearly}]
   n 1: (botany) a plant that completes its entire life cycle
      within the space of a year
   2: a reference book that is published regularly once every year
     [syn: {annual}, {yearly}, {yearbook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top