Search result for

self-

(90 entries)
(0.1149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: self,-self-, *self*.
English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self    [N] ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
self    [N] ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
self    [N] ตนเอง, See also: ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา, Syn. identity, individual, oneself, person
self    [ADJ] ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน, See also: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน, Syn. identical, same
self    [PRON] ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. same, identical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
selfอัตตา, ตัวตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfตัวตน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
myself(ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
thyself(ไธ'เซลฟฺ) pron. ตัวของคุณเอง,ตัวของท่านเอง,เป็นสรรพนามย้ำที่ใช้แทนthouหรือthee
yourself(ยัวร์เซลฟฺ') n. คุณเอง,ท่านเอง,ตนเอง,ตัวเอง pl. yourselves

English-Thai: Nontri Dictionary
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
self(pro) ตัวเอง,ตนเอง
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
himself(pro) ตัวเขาเอง
itself(pro) ตัวของมันเอง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
thyself(pro) ตัวของท่านเอง,ตัวของคุณเอง
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Were gonna self-destruct at some point,เคยจะทำลายตัวมันเองบางครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
That's selfish.มันเป็นความเห็นแก่ตัว Adverse Events (2008)
It doesn't mean you have to self-destruct.แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำลายตัวเอง Lucky Thirteen (2008)
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
And at first she says no, but she has issues with self-esteem.และตอนแรกเธอบอกว่าไม่ แต่เธอมีความเคารพตนเอง Joy (2008)
Self-worth issues. That's genetic, you know.ทำให้ตัวเองแย่ลงนั่นเป็นธรรมชาติ.คุณรู้ Joy (2008)
I was--I was stupid and selfish.ฉัน... ฉันงี่เง่าและเห็นแก่ตัว Joy (2008)
House did something solely out of self-interest?เฮาส์ทำหลายอย่างคนเดียว เพราะสนใจแต่ตัวเอง Emancipation (2008)
You selfish enough to let it happen?คุณเห็นแก่ตัวพอ ที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือ? Emancipation (2008)
He'll be back to his old self in the morning.เขาจะกลับเป็นคนเดิมตอนเช้า Emancipation (2008)
Stabbed a dude in self-defense.แทงคนนึงเพื่อป้องกันตัว And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfShe is acting from some selfish motive.
selfMr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.
selfHe is the personification of selfishness.
selfI'm a self-supporting student so I can't have that sort of high class thing.
selfIt is true that she is pretty, but she is selfish.
selfDon't be self-conscious when you travel.
selfHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selfThat Jordan replaced the main engine in this experiment is self-evident.
selfSelf-help is the best help.
selfSelfishness is an essential part of his character.
selfWhen you paint a self-portrait, you sit staring hard at yourself.
selfHe pleaded self-defense at the trial and went scot-free.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตน    [N] oneself, See also: self, Syn. ตัว, ตนเอง, Example: คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ, Count unit: ตน
ตนเอง    [PRON] oneself, See also: self, Syn. ตัวเอง, Example: คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ฉันเอง[X] (chan ēng) EN: myself   FR: moi-même ; personnellement
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ēng) EN: help oneself   FR: s'aider soi-même
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphang) EN: alone ; by oneself   FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself   FR: se tourmenter
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF    S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self    (n) (s e1 l f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adhäsionsverschluss {m}self adhesive seal [Add to Longdo]
Eigenfabrikat {n}self produced [Add to Longdo]
Eigenfabrikat {n}; Eigenfabrikate {pl}self produced article [Add to Longdo]
Eigenwille {m}self will [Add to Longdo]
Ich {n}; Selbst {n} | sein anderes Ichself | one's other self [Add to Longdo]
Selbstfahrer {m}self propelling chair [Add to Longdo]
Selbstschutz {m}self protection [Add to Longdo]
Selbstüberwindung {f}self conquest [Add to Longdo]
Selbstunterricht {m}self instruction [Add to Longdo]
Selbstverachtung {f}self contempt [Add to Longdo]
Selbstzündung {f}self ignition [Add to Longdo]
eigennützigself interested [Add to Longdo]
ichbewusstself aware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こと自体;事自体[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself [Add to Longdo]
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
ぽつねんと[, potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself [Add to Longdo]
宛然[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self \Self\ (s[e^]lf), a. [AS. self, seolf, sylf; akin to OS.
   self, OFries. self, D. zelf, G. selb, selber, selbst, Dan.
   selv. Sw. sjelf, Icel. sj[=a]lfr, Goth. silba. Cf.
   {Selvage}.]
   1. Same; particular; very; identical. [Obs., except in the
    compound selfsame.] "On these self hills." --Sir. W.
    Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       To shoot another arrow that self way
       Which you did shoot the first.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At that self moment enters Palamon.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having its own or a single nature or character, as in
    color, composition, etc., without addition or change;
    unmixed; as, a self bow, one made from a single piece of
    wood; self flower or plant, one which is wholly of one
    color; self-colored.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self \Self\, n.; pl. {Selves}.
   1. The individual as the object of his own reflective
    consciousness; the man viewed by his own cognition as the
    subject of all his mental phenomena, the agent in his own
    activities, the subject of his own feelings, and the
    possessor of capacities and character; a person as a
    distinct individual; a being regarded as having
    personality. "Those who liked their real selves."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A man's self may be the worst fellow to converse
       with in the world.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The self, the I, is recognized in every act of
       intelligence as the subject to which that act
       belongs. It is I that perceive, I that imagine, I
       that remember, I that attend, I that compare, I that
       feel, I that will, I that am conscious. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, personal interest, or love of private interest;
    selfishness; as, self is his whole aim.
    [1913 Webster]
 
   3. Personification; embodiment. [Poetic.]
    [1913 Webster]
 
       She was beauty's self.        --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Self is united to certain personal pronouns and
      pronominal adjectives to express emphasis or
      distinction. Thus, for emphasis; I myself will write; I
      will examine for myself; thou thyself shalt go; thou
      shalt see for thyself; you yourself shall write; you
      shall see for yourself; he himself shall write; he
      shall examine for himself; she herself shall write; she
      shall examine for herself; the child itself shall be
      carried; it shall be present itself. It is also used
      reflexively; as, I abhor myself; thou enrichest
      thyself; he loves himself; she admires herself; it
      pleases itself; we walue ourselves; ye hurry
      yourselves; they see themselves. Himself, herself,
      themselves, are used in the nominative case, as well as
      in the objective. "Jesus himself baptized not, but his
      disciples." --John iv. 2.
      [1913 Webster]
 
   Note: self is used in the formation of innumerable compounds,
      usually of obvious signification, in most of which it
      denotes either the agent or the object of the action
      expressed by the word with which it is joined, or the
      person in behalf of whom it is performed, or the person
      or thing to, for, or towards whom or which a quality,
      attribute, or feeling expressed by the following word
      belongs, is directed, or is exerted, or from which it
      proceeds; or it denotes the subject of, or object
      affected by, such action, quality, attribute, feeling,
      or the like; as, self-abandoning, self-abnegation,
      self-abhorring, self-absorbed, self-accusing,
      self-adjusting, self-balanced, self-boasting,
      self-canceled, self-combating, self-commendation,
      self-condemned, self-conflict, self-conquest,
      self-constituted, self-consumed, self-contempt,
      self-controlled, self-deceiving, self-denying,
      self-destroyed, self-disclosure, self-display,
      self-dominion, self-doomed, self-elected, self-evolved,
      self-exalting, self-excusing, self-exile, self-fed,
      self-fulfillment, self-governed, self-harming,
      self-helpless, self-humiliation, self-idolized,
      self-inflicted, self-improvement, self-instruction,
      self-invited, self-judging, self-justification,
      self-loathing, self-loving, self-maintenance,
      self-mastered, self-nourishment, self-perfect,
      self-perpetuation, self-pleasing, self-praising,
      self-preserving, self-questioned, self-relying,
      self-restraining, self-revelation, self-ruined,
      self-satisfaction, self-support, self-sustained,
      self-sustaining, self-tormenting, self-troubling,
      self-trust, self-tuition, self-upbraiding,
      self-valuing, self-worshiping, and many others.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self
   adj 1: (used as a combining form) relating to--of or by or to or
       from or for--the self; "self-knowledge"; "self-
       proclaimed"; "self-induced"
   n 1: your consciousness of your own identity [syn: {self},
      {ego}]
   2: a person considered as a unique individual; "one's own self"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top