ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มักได้

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มักได้-, *มักได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักได้[V] be greedy, See also: be selfish, be avaricious, Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ถ้าเธอมัวแต่มักได้อยู่อย่างนี้ เธอก็จะไม่รู้จักการให้อย่างแท้จริง, Thai definition: เห็นแต่จะได้, อยากได้อยู่ร่ำไป
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มักได้ก. เห็นแก่ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They hear things.พวกเขามักได้ยิน... Field of Dreams (1989)
And one hears a lot about the corporate agenda as though it is evil as though it is an agenda which is trying to take over the world.เรามักได้ยินเต็มสองหูเกี่ยวกับ "แผนการของบรรษัท" ราวกับมันชั่วร้าย ราวกับมันเป็นแผนร้าย The Corporation (2003)
Tenth, Thou shalt not cover they neighbor's house.ข้อสิบ อย่ามักได้ในทรัพย์ของผู้อื่น Love So Divine (2004)
when has something like this ever come without a price tag?เวลาเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ มันมักได้ไม่คุ้มเสีย Wishful Thinking (2008)
Best man always hooks up with the maid of honor.เพื่อนเจ้าบ่าวมักได้เพื่อนเจ้าสาว Easy as Pie (2008)
/Does Skeetacus get /the girl he was after? /In these stories,วีรบุรุษมักได้หญิงงามเลิศในปฐพีเป็นคู่ครอง Bedtime Stories (2008)
But I think she needs to decide whether she wants to be considered a child... or an adult, because children get pity when not respected.หรือเป็นผู้ใหญ่ เพราะเด็กมักได้รับความเห็นใจ ไม่ใช่ความเคารพแบบที่คนเป็นผู้ใหญ่เขาได้กัน Pilot (2009)
Usually, he's met by cheers.ปกติเขามักได้เสียงเชียร์ The Pirate Solution (2009)
And she wonders why she's constantly undertipped.และเธอสงสัยว่า ทำไมตัวเองมักได้ค่าทิปน้อย The Guitarist Amplification (2009)
Emma always gets the sympathy vote. I never get the sympathy vote, do I?เอ็มมามักได้คะแนนสงสาร แต่ฉันไม่เคยได้เลย Bride Wars (2009)
Who will have the advantage of surprise.คนที่มักได้เปรียบ ทางสังคม Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Now I don't want to do this any more than you do, but frankly, you're getting a little ripe.คุณน่าจะเป็นคนอยากอาบมากว่าฉันเสียอีก คุณน่ะ หมักได้ที่แล้วนะ How About a Friendly Shrink? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious   FR: cupide ; avide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aniline dyen. สีย้อมจำพวกหนึ่ง มักได้จาก coal tar
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top