ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自私

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自私-, *自私*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness, #8,361 [Add to Longdo]
自私自利[zì sī zì lì, ㄗˋ ㄙ ㄗˋ ㄌㄧˋ, ] (saying) selfish, #38,044 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wouldn't have been selfish if I'd known.[CN] 假如早知道,我一定不会这么自私 A Mother Should Be Loved (1934)
Yes, you heartless, callous, selfish, swollen-headed beast.[CN] 是 你这冷漠无情 自私傲慢的家伙 The Lady Vanishes (1938)
You're a coward![CN] 你不觉得这样太自私 Taki no shiraito (1933)
Why, you're the most self-centered, egotistical, double-crosser I ever knew![CN] 你是我认识的人里最自私自大 不诚实的 Design for Living (1933)
He says that I'm spoiled and selfish and pampered and thoroughly insincere.[CN] 他说我被宠坏了 又自私 娇生惯养 虚假 It Happened One Night (1934)
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.[CN] 我怀疑自己娶你 是不是干了件极其自私的事 Rebecca (1940)
Don't hold me like that![CN] 你太自私了,永远只顾你自己 Gone with the Wind (1939)
I'm sure you must hate me now.[CN] 你一定在恨我觉得我很自私 Taki no shiraito (1933)
Goodbye, Scarlett.[CN] 都是坏蛋,自私,多计 Gone with the Wind (1939)
Prove yourself brave, truthful and unselfish and someday you will be a real boy.[CN] 证明你自己是勇敢,诚实,不自私的 总有一天 你会成为一个真正的男孩 Pinocchio (1940)
Don't force your selfishness on your brother.[CN] 别自私,会对不起哥哥 A Mother Should Be Loved (1934)
You'll remember that a man went to the gallows because she was too selfish to wait two hours.[CN] 你会记得那个上死刑台的人 因为她非常自私 而不愿多等两小时 His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top