ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjectivity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjectivity-, *subjectivity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subjectivityอัตวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
subjectivityความรู้สึกนึกคิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beacon of subjectivity in a netherworld of cosmic nothingness.ดังเช่นดวงประทีปแห่ง ณ ใจกลางนครใต้สมุทรที่เว้งว้างว่างเปล่า ( อย่าพยายามทำความเข้าใจเลยค่ะ - - /ผู้แปล ) Masterpiece (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตวิสัย[attawisai] (n) EN: subject ; subjectivity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subjectivity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjectivity

Japanese-English: EDICT Dictionary
主観[しゅかん, shukan] (n) (1) subjectivity; subject; ego; (2) one's personal opinion; one's own idea; (P) #5,356 [Add to Longdo]
主観性[しゅかんせい, shukansei] (n) subjectivity [Add to Longdo]
両忘[りょうぼう;りょうもう, ryoubou ; ryoumou] (n) (obsc) { Buddh } detachment from dichotomies; detachment from objectivity and subjectivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subjectivity \Sub`jec*tiv"i*ty\, n.
   The quality or state of being subjective; character of the
   subject.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjectivity
   n 1: judgment based on individual personal impressions and
      feelings and opinions rather than external facts [syn:
      {subjectivity}, {subjectiveness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top