ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自己

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自己-, *自己*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
自己[zì jǐ rén, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ, ] those on our side; ourselves; one's own people; one of us, #17,288 [Add to Longdo]
他们自己[tā men zì jǐ, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] themselves [Add to Longdo]
自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]
自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]
自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] herself [Add to Longdo]
威福自己[wēi fú zì jǐ, ㄨㄟ ㄈㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] to abuse power; conflict of interest; power to judge as tyrant over one's own case [Add to Longdo]
我们自己[wǒ men zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] ourselves [Add to Longdo]
自己[wǒ zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] myself; my own [Add to Longdo]
自己的路,让人家去说[zǒu zì jǐ de lù, ㄗㄡˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ, rang4 ren2 jia1 qu4 shuo1, / ] Go your own way, let others say what they like. (popular modern cliche); Do it my way. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自己[じこ, jiko] ตนเอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己[じこ, jiko] (n,adj-no) self; oneself; (P) [Add to Longdo]
自己[じこあい, jikoai] (n) narcissism [Add to Longdo]
自己愛性人格障害[じこあいせいじんかくしょうがい, jikoaiseijinkakushougai] (n) narcissistic personality disorder [Add to Longdo]
自己暗示[じこあんじ, jikoanji] (n) self suggestion; autosuggestion [Add to Longdo]
自己意識[じこいしき, jikoishiki] (n) self-consciousness [Add to Longdo]
自己移植[じこいしょく, jikoishoku] (n,vs) (See 自家移植) autograft [Add to Longdo]
自己演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light [Add to Longdo]
自己解凍[じこかいとう, jikokaitou] (n,adj-no) {comp} self extract [Add to Longdo]
自己解凍ファイル[じこかいとうファイル, jikokaitou fairu] (n) {comp} self extract file [Add to Longdo]
自己株式[じこかぶしき, jikokabushiki] (n) own shares; treasury stock [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒が短いスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは順番に自己紹介をすることになっています。
One of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.あなたの人間関係における最も大きな危険の一つは自己中心的になることです。
Of course you'll catch a cold if you fall asleep under the kotatsu. You have to learn to take care of yourself.こたつで寝ちゃったら風邪引くのはあたりまえ。自己管理がなっていない。
The man pleaded self-defence.その男は自己防衛を口実にした。
I'll begin by introducing myself.まず私の自己紹介から始めましょう。
Let's start the ball rolling by introducing ourselves.まず自分たちの自己紹介から話を始めよう。
Each man stood up in turn and introduced himself.一人一人順番だって、自己紹介をした。
In foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.外国、特に西洋の諸国では、学生は個人として自己を表明したり完成させるようにし向けられる。
He does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.極端に言うと、彼は、自己のテーゼに完全に自信を持っているものが発揮できる虚心坦懐さで書いてはいないのである。
You should have introduced yourself to the girl.君はその娘さんに自己紹介すべきだった。 [M]
You'd better try to assert yourself more.君はもっと自己主張を試みたほうがよい。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You saved our lives, but I can only do this for you and I'm very sorry.[CN] 死也要回韩国去死 与其在这里惨死 不如回到自己的国家 Episode #1.2 (2004)
I have to get to the broadcast station fast so I don't think I can take you home.[CN] 不能送你回去了 没关系我自己有开车来 Episode #1.5 (2004)
That's got to be a personal best for you, innit?[JA] 4000ポンドなら自己ベストだ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Don't tell Minjoo about Yoon being this way.[CN] 不要告诉敏珠 什么事 做恶梦就不敢自己睡觉这件事 Episode #1.5 (2004)
We do.[CN] 是我们自己 Watchmen (2009)
She must not have had enough self-love.[JA] きっと自己愛が 足りなかったんですね Reason (2017)
Underestimate him at your own peril.[JA] 自己責任で 彼を過小評価してるわね Alt.truth (2017)
There was a story in there, but it felt like I was only reading you talk about yourself.[JA] 物語の体(てい)は なしてましたけど 花木さんの自己主張を 読まされてるみたいで Affection (2017)
-I don't eat eaten food.[CN] 不用你自己吃 快吃 Episode #1.4 (2004)
Don't you even know the capital of your own country? Canberra.[CN] 自己住的国家首都都不知道 Episode #1.4 (2004)
You just found your sister?[CN] 怎么会遗弃自己的亲生骨肉 而且还是两个 Episode #1.7 (2004)
I am discovering myself, discovering new ways of expression, new dresses, incredible shoes, so there are new things all the time.[JA] 今は自己発見の最中なの 表現方法や服や靴なども 含めてね 常に新しい発見がある  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己資源[じこしげん, jikoshigen] local resource [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]
自己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自己[じこ, jiko] Selbst- [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]
自己紹介[じこしょうかい, jikoshoukai] sich_selbst_vorstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top