Search result for

selfish

(65 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfish-, *selfish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfish[ADJ] เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly[ADV] อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness[N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's selfish.มันเป็นความเห็นแก่ตัว Adverse Events (2008)
I was--I was stupid and selfish.ฉัน... ฉันงี่เง่าและเห็นแก่ตัว Joy (2008)
You selfish enough to let it happen?คุณเห็นแก่ตัวพอ ที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือ? Emancipation (2008)
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
You must be selfish, all of you are too kind-hearted.คุณควรที่จะห็นแก่ตัวเองบ้าง พวกคุณทั้งหมดเป็นคนมีไมตรีจิตที่ดีมากๆ Beethoven Virus (2008)
They're all acts of selfishnessพวกเขาแสดงถึงความเห็นแก่ตัว Heartbreak Library (2008)
You selfish bastard.คุณมันเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ Babylon A.D. (2008)
I never took you to be the selfish type.ฉันไม่เคยคิดว่าเธอให้เป็นคนเห็นแก่ตัว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You've made a selfish choice, Ben.คุณเลือกทางเห็นแก่ตัว เบ็น The Lazarus Project (2008)
What people do, why they do it the selfish choices, it's all in here.สิ่งที่คนเราทำ ทำไมพวกเขาทำ... ...เลือกทางที่เห็นแก่ตัว ทั้งหมดมันอยู่ในนี้ The Lazarus Project (2008)
- Selfish, repugnant, weak character!-เห็นแก่ตัว น่ารังเกียจ ไอ้คนอ่อนแอ Inkheart (2008)
You don't have to be selfish just because that's how I wrote you!เธออย่าเห็นแก่ตัวอย่างที่ ฉันเขียนเธอไว้ได้มั๊ย Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishAbove all things, we must not be selfish.
selfishA selfish man thinks of nothing but his own feelings.
selfishDon't keep company with such a selfish man.
selfishHe can't endure my selfishness any more.
selfishHe is a lump of selfishness.
selfishHe is a very selfish person.
selfishHe is selfish and greedy.
selfishHe is the personification of selfishness.
selfishHe must be selfish.
selfishHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selfishHe's really selfish.
selfishHis selfish attitude put my back up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
คนเห็นแก่ตัว[N] selfish person, See also: mean person, Syn. คนเห็นแก่ได้, Example: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย, Count unit: คน
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious   FR: cupide ; avide
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy   FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFISH    S EH1 L F IH2 SH
SELFISHNESS    S EH1 L F IH2 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfish    (j) (s e1 l f i sh)
selfishly    (a) (s e1 l f i sh l ii)
selfishness    (n) (s e1 l f i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself [Add to Longdo]
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, ] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive [Add to Longdo]
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness [Add to Longdo]
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, ] selfish desire [Add to Longdo]
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfish \Self"ish\, a.
   1. Caring supremely or unduly for one's self; regarding one's
    own comfort, advantage, etc., in disregard, or at the
    expense, of those of others.
    [1913 Webster]
 
       They judge of things according to their own private
       appetites and selfish passions.    --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
       In that throng of selfish hearts untrue. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Ethics) Believing or teaching that the chief motives of
    human action are derived from love of self.
    [1913 Webster]
 
       Hobbes and the selfish school of philosophers.
                          --Fleming.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfish
   adj 1: concerned chiefly or only with yourself and your
       advantage to the exclusion of others; "Selfish men
       were...trying to make capital for themselves out of the
       sacred cause of civil rights"- Maria Weston Chapman [ant:
       {unselfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top