ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfish-, *selfish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfish(adj) เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly(adv) อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว, เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว, มีน้ำใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว, เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ, ไม่เห็นแก่ตัว, เผื่อแผ่, ใจกว้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
But I have selfish reasons.But I have selfish reasons. The Godfather (1972)
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)
It was selfish of him to dieมันคือการตายที่เห็นแก่ตัว 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- She said I was selfish and arrogant.- เธอว่าฉันเห็นแก่ตัวและหยิ่งยะโส Junior (1994)
I know this is going to sound unbelievably selfish on my part but were you planning on bringing up the whole baby/lesbian thing?ฉันรู้ว่าฉันอาจจะฟังดู เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆ แต่เธอจะบอกแม่ เรื่องลูกกับเลสเบี้ยนหรือเปล่า The One with the Sonogram at the End (1994)
How selfish of me.ผมนี่เห็นแก่ตัวจัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Unfeeling, selfish girl!ยัยคนเห็นแก่ตัวไร้ความรู้สึก Episode #1.6 (1995)
No, I have been a selfish being all my life.ไม่หรอก ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมาตลอดชีวิต Episode #1.6 (1995)
Caught being a selfish brat and you're gloating!โดนจับได้ว่าเป็นไอ้พวกเห็นแก่ตัว แล้วยังหน้าชื่นตาบาน Seven Years in Tibet (1997)
I was stupid and selfish and...เกิดกลัว ฉันมันงี่เง่า เห็นแก่ตัว The One with the Jellyfish (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishAbove all things, we must not be selfish.
selfishA selfish man thinks of nothing but his own feelings.
selfishDon't keep company with such a selfish man.
selfishHe can't endure my selfishness any more.
selfishHe is a lump of selfishness.
selfishHe is a very selfish person.
selfishHe is selfish and greedy.
selfishHe is the personification of selfishness.
selfishHe must be selfish.
selfishHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selfishHe's really selfish.
selfishHis selfish attitude put my back up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
มักได้(adj) greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai Definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ใจแคบ(adj) narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
คนเห็นแก่ตัว(n) selfish person, See also: mean person, Syn. คนเห็นแก่ได้, Example: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย, Count Unit: คน
ความคับแคบ(n) selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่ตัว[henkaētūa] (adj) EN: selfish  FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: selfish ; mean  FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: selfish ; ungenerous  FR: égoïste
มักได้[makdāi] (adj) EN: greedy ; selfish ; avaricious  FR: cupide ; avide
รู้มาก[rūmāk] (adj) EN: shrewd ; selfish ; greedy  FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
selfish
selfishness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfish
selfishly
selfishness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ,  ] selfish; selfishness #8,361 [Add to Longdo]
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ,  ] selfish desire #37,579 [Add to Longdo]
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ,   /  ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself #40,542 [Add to Longdo]
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] selfish departmentalism; departmental selfishness #51,729 [Add to Longdo]
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ,   ] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary #4,501 [Add to Longdo]
さもしい[samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfish \Self"ish\, a.
   1. Caring supremely or unduly for one's self; regarding one's
    own comfort, advantage, etc., in disregard, or at the
    expense, of those of others.
    [1913 Webster]
 
       They judge of things according to their own private
       appetites and selfish passions.    --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
       In that throng of selfish hearts untrue. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Ethics) Believing or teaching that the chief motives of
    human action are derived from love of self.
    [1913 Webster]
 
       Hobbes and the selfish school of philosophers.
                          --Fleming.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfish
   adj 1: concerned chiefly or only with yourself and your
       advantage to the exclusion of others; "Selfish men
       were...trying to make capital for themselves out of the
       sacred cause of civil rights"- Maria Weston Chapman [ant:
       {unselfish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top