ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-centered

S EH1 L F S EH1 N T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-centered-, *self-centered*, self-center, self-centere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-centered(adj) เห็นแก่ตัวเอง, See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง, Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important, selfish, conceited

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know, but you need to stop being so self-centered and start thinking of others.ฉันรู้ แต่เธอต้องหัดเสียสละตัวเอง และคิดถึงคนอื่นบ้าง A Cinderella Story (2004)
Did I bring John to you... or did I bring your self-centered ass to him?ชั้นจะให้แกดูแลจอห์นทำไม หรือจะให้ชั้นเป็นคนดูแลเอง Saw III (2006)
- He's selfless and empathic... - He's self-centered and righteous. Self-righteous.เขาไม่เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจ เขาคิดเข้าข้างตัวเอง มีธรรมะ มีธรรมะของตัวเอง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
Am I self-centered because I need to fight for everything?ฉันคิดแต่เรื่องของฉัน เพราะฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนี่.. The Breath (2009)
And self-centered than you already are.และยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง มากกว่าที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้ Hell-O (2010)
I'm gonna be in emotional DEFCON 1 until they post the audition results for the musical, which means I'm gonna be even more self-centered than usual, just so you know.จนกว่าเขาจะประกาศผล ออดิชั่นละครเวที ซึ่งนั่นหมายถึงฉันจะ สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าปกติ ซึ่งนายก็รู้ ทำไมล่ะ เธอก็รู้ว่าเธอจะได้บทนำ I Am Unicorn (2011)
It doesn't even occur to you that you're self-centered because you are so self-centered and...เคยมีใครบอกมั้ยว่า แกนี่มันพวกเอาตัวเองเป็นใหญ่ เพราะว่าแกนี่ละเห็นตัวเอง เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยละ American Reunion (2012)
Less of a friendship, more of a self-centered nerd and his naive, obedient lapdog.ดูไม่ค่อยเป็นเพื่อนกันเท่าไหร่เลย เหมือนเนิร์ดเอาแต่ใจ กับสุนัขรับใช้มากกว่า ฉันต้องไปแล้ว Digital Exploration of Interior Design (2012)
Sheldon, you are the most shallow, self-centered person I have ever met.เชลด้อน เธอน่ะ เป็นคนที่ตื้นเขิน เอาแต่ใจ ที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
You are the same reckless, immature, self-centered jackass that you always were, and you've put this investigation at risk.คุณมันไร้ประโยชน์ ไม่รู้จักโต,คิดถึงแต่ตัวเอง เหมือนเดิมทุกอย่าง และคุณทำให้คดีนี้อยู่ในจุดเสี่ยง Linchpin (2012)
I'm a reckless, immature, self-centered jackass.ผมมันไร้ประโยชน์ ไม่รู้จักโต คิดถึงแต่ตัวเอง Linchpin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-centeredEven the most self-centered people are usually forgetful of this fault.
self-centeredRegrettably, this self-centered behavior is absorbed by their children.

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF-CENTERED S EH1 L F S EH1 N T ER0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
個人的[こじんてき, kojinteki] (adj-na) individualistic; personal; self-centred; self-centered; (P) [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish [Add to Longdo]
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism [Add to Longdo]
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
手前勝手[てまえがって, temaegatte] (adj-na,n) self-centered; self-centred; selfish [Add to Longdo]
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-centered \Self`-cen"tered\, Self-centred \Self`-cen"tred\,
   a.
   1. Centered in itself, or in one's self.
    [1913 Webster]
 
       There hangs the ball of earth and water mixt,
       Self-centered and unmoved.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. interested solely or primiarily in oneself, or one's own
    welfare; disinclined to consider the interests of others;
    selfish; egotistical.
    [PJC] Self-centering

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-centered
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top