ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-centered

S EH1 L F S EH1 N T ER0 D   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-centered-, *self-centered*, self-center, self-centere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-centered[ADJ] เห็นแก่ตัวเอง, See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง, Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know, but you need to stop being so self-centered and start thinking of others.ฉันรู้ แต่เธอต้องหัดเสียสละตัวเอง และคิดถึงคนอื่นบ้าง A Cinderella Story (2004)
Did I bring John to you... or did I bring your self-centered ass to him?ชั้นจะให้แกดูแลจอห์นทำไม หรือจะให้ชั้นเป็นคนดูแลเอง Saw III (2006)
You're self-centered, and you don't want to get hurt.คุณมันห่วงตัวเอง และก็ไม่อยากเจ็บตัว Fly, Daddy, Fly (2006)
- He's selfless and empathic... - He's self-centered and righteous. Self-righteous.เขาไม่เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจ เขาคิดเข้าข้างตัวเอง มีธรรมะ มีธรรมะของตัวเอง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Totally self-centered, especially in bed.เอาแต่ใจตัวเอง โดยเฉพาะบนเตียง Art Isn't Easy (2007)
He's so self-centered.เขาเปนตัวของเขาเอง. Attack on the Pin-Up Boys (2007)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
You need to become more self-centered.คุณต้องเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง New York Sucks (2009)
You're self-centered.คุณคิดแต่เรื่องของตัวเองนี่.. The Breath (2009)
Am I self-centered because I need to fight for everything?ฉันคิดแต่เรื่องของฉัน เพราะฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนี่.. The Breath (2009)
A self-centered, obnoxious jerk.มั่นใจในตัวเอง และน่ารังเกียจ Mama Spent Money When She Had None (2009)
You and Chuck are two of the most self-centered, damaged people I know.สองคนเป็นคนที่ชอบทำลายคนอื่นให้เสียหายมากที่สุด ที่ฉันรู้จัก The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-centeredEven the most self-centered people are usually forgetful of this fault.
self-centeredRegrettably, this self-centered behavior is absorbed by their children.

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF-CENTERED    S EH1 L F S EH1 N T ER0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
個人的[こじんてき, kojinteki] (adj-na) individualistic; personal; self-centred; self-centered; (P) [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish [Add to Longdo]
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism [Add to Longdo]
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
手前勝手[てまえがって, temaegatte] (adj-na,n) self-centered; self-centred; selfish [Add to Longdo]
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-centered \Self`-cen"tered\, Self-centred \Self`-cen"tred\,
   a.
   1. Centered in itself, or in one's self.
    [1913 Webster]
 
       There hangs the ball of earth and water mixt,
       Self-centered and unmoved.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. interested solely or primiarily in oneself, or one's own
    welfare; disinclined to consider the interests of others;
    selfish; egotistical.
    [PJC] Self-centering

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-centered
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top