Search result for

อัตตา

(41 entries)
(0.0824 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัตตา-, *อัตตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตตา[N] ego, Syn. อนัตตา, Example: คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้, Thai definition: ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้
อัตตานิยม[N] egoism, Example: พวกอาจารย์เก่งๆ ส่วนใหญ่ถือเอาอัตตานิยมเป็นใหญ่, Thai definition: การถือเอาคุณค่าของตัวเองหรือหยิ่งในความเป็นตัวเอง
อัตตาธิปไตย[N] autocracy, Syn. เผด็จการ, Example: เจ้าพ่อรุ่นเก่ามีความคิดแบบอัตตาธิปไตย โดยไม่ยอมให้ใครค้าน, Thai definition: การถือตนเองเป็นใหญ่
อัตตาธิปไตย[N] autocracy, Syn. เผด็จการ, Example: ในบรรดาแบบต่างๆ ของผู้นำ ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย และแบบประชาธิปไตยได้รับความสนใจนำไปศึกษาวิจัยมากที่สุด, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ผู้นำมีอำนาจเด็ดขาด และไม่จำกัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตตาน. ตน.
อัตตาธิปไตย(-ทิปะไต, -ทิบปะไต) น. การถือตนเองเป็นใหญ่. (ป. อตฺตาธิปเตยฺย)
อัตตาธิปไตยระบอบการปกครองที่ผู้นำมีอำนาจเด็ดขาดและไม่จำกัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attaอัตตา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egoอัตตา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egoอัตตา, ตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
selfอัตตา, ตัวตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autonomyอัตตาณัติ, ความเป็นอิสระ (ในการปกครองตนเอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomyอัตตาณัติ, ภาวะอิสระ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autonomyอัตตาณัติ, ภาวะอิสระ, การปกครองตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autocratอัตตาธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
autocracyอัตตาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
autocracyอัตตาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmanอัตตา [TU Subject Heading]
Ego (Psycholgy)อัตตา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Self (Philosophy)อัตตา (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Authoritarianอัตตาธิปไตย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His ego is more powerful than his beliefs, more dangerous.อัตตาของเขารุนแรงและอันตรายมาก Body of Lies (2008)
It's not Your conscience. It's your ego.มันไม่ใช่จิตสำนึก มันคืออัตตาของคุณ Omnivore (2009)
Is the size of your ego.ก็คือขนาด อัตตาของนาย The End (2009)
The one thing he can't control is his ego.แต่สิ่งหนึ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ คืออัตตาของตัวเอง Withdrawal (2010)
I gotta tell you, that's a bit of an ego boost.จะบอกอะไรให้นะ นั่นช่วยกระตุ้นอัตตาได้นิดหน่อย Phoenix (2010)
Ellswood called him "an egomaniac with a violent streak."เอลส์เรียกว่าเขา"เป็นคนอัตตาสูง และนิยมความรุนแรง" The Penelope Papers (2011)
But something tells me now there is a new genius on the throne, who doesn't have to answer to Tony anymore and who has slightly less of an ego.แต่ถึงมันบอกว่าตอนนี้มีอัจฉริยะคนใหม่มานั่งบัลลังค์ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องไปฟังคำโทนี่ และก็ไม่ได้บ้าอัตตาเหมือนเขา Iron Man 3 (2013)
Then the ego steps in, the obsessionแล้วอัตตาก็เข้ามากลายเป็นมัวเมาครอบงำ Iron Man 3 (2013)
The expression of self. The true, uninhibited, uncensored expression of the self. Words, boys.การปรากฏรูปร่างของอัตตา ถ้อยคำ พ่อหนุ่ม ถ้อยคำที่ว่างเปล่า Kill Your Darlings (2013)
"Alter ego of Edmond Dantès."สามสิบเก้า อัตตาของเอดมองด์ Dant หรือไม่. Oldboy (2013)
Let me be the first one to kick my ego to the curb.ให้ฉันเป็นคนแรกหนึ่ง จะเตะอัตตาของฉันไปที่ขอบถนน. Now You See Me (2013)
Ego.อัตตาNow You See Me (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autarchy[N] อัตตาธิปไตย, Syn. autocracy, absolute monarchy
autocracy[N] อัตตาธิปไตย, See also: เอกาธิปไตย, Syn. dictatorship
ego[N] อัตตา (ทางจิตวิทยา), See also: ตัวของตัวเอง, ตนเอง, Syn. individuality, personality, self

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self,egotism -pl. egos
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism

English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top