ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ego

IY1 G OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ego-, *ego*
Possible hiragana form: えご
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ego(n) ความถือตัวเองเป็นสำคัญ, Syn. self-esteem, self-image
ego(n) อัตตา (ทางจิตวิทยา), See also: ตัวของตัวเอง, ตนเอง, Syn. individuality, personality, self
egotism(n) ความถือตัวเองว่าสำคัญ, See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น, Syn. conceit, egoism, vanity
egocentric(adj) ซึ่งเห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่, Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric(n) ผู้ที่เห็นแก่ตัว, See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่, Syn. egoist, egotistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ego(เอก'โก, อี'โก) n. อัตตา, ตัวเอง, อัตมา, ความเห็นแก่ตัว, Syn. self, egotism -pl. egos
ego tripn. การกระทำที่อวดดี, การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ, อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
egocentricadj. เชิงอัตรา, เห็นแก่ตัว
egoism(เอก'โกอิสซึม, อี-) n. ลัทธิอัตตา, คตินิยมตน, ความเห็นแก่ตัว, ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ, อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว, ผู้ทะนงตัว
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
egotist(เอก'กะทิสทฺ, อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว, คนอวดดี, คนทะนงตัว, Syn. boaster
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt., vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ, เป็นสัญลักษณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว, ลัทธิอัตตานิยม, คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว, ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว, ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว, คนอวดดี, คนหยิ่ง, คนคุยโว, คนทะนงตัว
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก, เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก, นิทานเปรียบเทียบ
begone(int) ไปให้พ้น
begot(vt pt และ pp ของ) beget
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข, แน่ชัด, เด็ดขาด
category(n) ประเภท, พวก, ชั้น, ลำดับชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egoอัตตา, ตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoอัตตา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egoismอัตนิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoism๑. อัตตานิยม๒. อัตตัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egotismอติมานะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egoสภาพจิตใจ, ตน, อีโก [การแพทย์]
Ego (Psycholgy)อัตตา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Ego Alienรู้สึกสะอิดสะเอียน [การแพทย์]
Ego Integrityความภาคภูมิสมบูรณ์มั่นคง [การแพทย์]
Ego Limitความรู้ในขอบเขตของตนเอง [การแพทย์]
Ego Needชอบโอ้อวดตน [การแพทย์]
Ego Protectionกลไกฝ่ายบริหารของจิตใจในการป้องกันตนเอง [การแพทย์]
Ego Senseความรู้ในขอบเขตตนเองว่าควรได้อะไรบ้างหรือไม่ควร [การแพทย์]
Ego Stateการสั่งการของภาวะจิตใจ [การแพทย์]
Ego Strengthพลังใจมีความเข้มแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And I'm the ego man, goo goo, g'joob.และฉันคือผู้ชายอัตตา, กู ๆ กจูบ Yellow Submarine (1968)
My own ego wall. No platinum records.นี่เกียรติภูมิฉัน ไม่มีแผ่นทองคำขาว The Bodyguard (1992)
You created me. I didn't create some loser alter ego to make me feel better.ฉันสำนึกในบุญคุณของนาย สำหรับทุกอย่าง ที่นายทำให้ฉัน Fight Club (1999)
Mahalo for the ego boost.ขอบคุณกับอารมย์รักเมื่อกี้ 50 First Dates (2004)
How can so much ego be in one relationship?เวลาคนเราคบกัน จะมีอีโก้สูงกันขนาดนั้นได้ยังไงนะ A Cinderella Story (2004)
Put the egos aside for a second, guys, please.แล้วช่วยกันแก้ปัญหา I Heart Huckabees (2004)
Yes, sir.His ego won't allow it. He feels underappreciated.แต่เค้าเห็นบางอย่างที่เลวร้ายมาก / บางอย่างที่น่ากลัว L.D.S.K. (2005)
I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately.ฉันอยากให้เธอละทิ้งความอวดดีซะ ...และตัดสินสถานการณ์เบื้องหน้า ด้วยความสงบเยือกเย็น Casino Royale (2006)
You lost because of your ego, and that same ego can't take it.ที่คุณแพ้ก็เพราะอีโก้ และที่คุณไม่ยอมรับความจริง Casino Royale (2006)
We cannot let ego deter us from our goal.เราจะปล่อยให้อัตตามาทำลายเป้าหมายของเราไม่ได้ The Da Vinci Code (2006)
No, Dan, 'cause I've seen your ego nearly kill you up on those rings about 100 times and I am not ready to see that happen for real.ไม่ แดน เพราะฉันเห็นเห็นความถือตัวของเธอ มันเกือบฆ่าเธอบนห่วงพวกนั้น มาเกือบ 100 ครั้งแล้ว และฉันก็ไม่พร้อมที่จะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นจริง Peaceful Warrior (2006)
It was ego more than anything, I'd say.ก็อัตตามากกว่าอย่างอื่น ชั้นว่า Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egoEgotist though he was, his parents loved him.
egoHe is a thorough-going egoist.
egoHe is nothing more than an egoist.
egoThat man is an egotist through and through.
egoThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตตา(n) ego, Syn. อนัตตา, Example: คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้, Thai Definition: ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้
อัตตานิยม(n) egoism, Example: พวกอาจารย์เก่งๆ ส่วนใหญ่ถือเอาอัตตานิยมเป็นใหญ่, Thai Definition: การถือเอาคุณค่าของตัวเองหรือหยิ่งในความเป็นตัวเอง
มมังการ(n) egoism, See also: assumption of ownership, Thai Definition: ความถือว่าเป็นของเรา, ความสำคัญว่าเป็นของเรา, Notes: (บาลี)
ความทะนง(n) egoism, See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, , Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง, Example: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง
อหังการ(n) egoism, See also: self-importance, Syn. คติอหังการ, Example: ข้าพเจ้าเพลาลงจากคติอหังการซึ่งมีประจำอยู่ด้วยกันทุกคน, Thai Definition: คติที่ถือตัวเราว่าเป็นเรา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
ชั้น[chan] (n) EN: class ; grade ; level ; rank  FR: classe [ f ] ; rang [ m ] ; niveau [ m ] ; grade [ m ] ; catégorie [ f ]
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
ฉับ[chap] (adj) FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
เชือดคอ[cheūat khø] (v, exp) FR: égorger
ชุม[chum] (v) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample  FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
เด็ดขาด[detkhāt] (adj) EN: absolute ; perfect ; categorical  FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ดีเอโก้ มาราโดน่า[Dīekō Mārādōnā] (n, prop) EN: Diego Maradona  FR: Diego Maradona
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EGO IY1 G OW0
EGOS IY1 G OW0 Z
EGON IY1 G AA2 N
EGON IY1 G AH0 N
EGOLF EH1 G OW0 L F
EGOISM IY1 G OW0 IH2 Z AH0 M
EGOTISM IY1 G AH0 T IH2 Z AH0 M
EGOTIST IY1 G AH0 T IH0 S T
EGOMANIAC IY2 G OW0 M EY1 N IY0 AE0 K
EGOCENTRIC IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ego (n) ˈɛgou (e1 g ou)
Egon (n) ˈiːgɒn (ii1 g o n)
egos (n) ˈɛgouz (e1 g ou z)
egoism (n) ˈɛgouɪzəm (e1 g ou i z @ m)
egoist (n) ˈɛgouɪst (e1 g ou i s t)
egoists (n) ˈɛgouɪsts (e1 g ou i s t s)
egotism (n) ˈɛgoutɪzəm (e1 g ou t i z @ m)
egotist (n) ˈɛgətɪst (e1 g @ t i s t)
egotrip (v) ˈiːgoutrɪp (ii1 g ou t r i p)
egoistic (j) ˌɛgouˈɪstɪk (e2 g ou i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy #21,192 [Add to Longdo]
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egoist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoismus { m }; Selbstsucht { f }egoism; selfishness [Add to Longdo]
Egoist { m }; Egoistin { f } | Egoisten { pl }egoist | egoists [Add to Longdo]
Egotrip { m }ego trip [Add to Longdo]
Egozentrik { f }; Ichbezogenheit { f }self-centredness [ Am. ] [Add to Longdo]
egoistisch; selbstsüchtig { adj }selfish; egoistic [Add to Longdo]
egozentrisch { adj }egocentric [Add to Longdo]
egozentrisch; ichbezogen { adj }self-centred [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
話(P);話し(io);咄;噺[はなし, hanashi] (n) (1) talk; speech; chat; story; conversation; (2) discussions; negotiation; argument; (P) #143 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n-pref, n, n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) #173 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) #729 [Add to Longdo]
分類[ぶんるい, bunrui] (n, vs) classification; categorization; sorting; (P) #819 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) (1) sphere; circle; range; (2) { math } category (only in the context of "category theory") #927 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
部門[ぶもん, bumon] (n, adj-no) division (of a larger group); branch; field; class (subclass); group; category; department; (P) #1,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
ネゴシエート[ねごしえーと, negoshie-to] negotiation (vs) [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category [Add to Longdo]
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error [Add to Longdo]
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category [Add to Longdo]
折衝[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top