Search result for

vanity

(49 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanity-, *vanity*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanity    [N] ความหยิ่งยะโส, See also: ความโอหัง, Syn. arrogance, conceit, pride, Ant. humility, modesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She had some of those stupid vanity plates.เธอมีป้ายทะเบียนประหลาดๆเหมือนที่มีทั่วไป And How Does That Make You Kill? (2008)
- Avoid the vanity mirror.- ต้องหลีกเลี่ยงการส่องกระจกจริงๆ Zombieland (2009)
And don't you love her enough To put your vanity aside for one night?แล้วคุณไม่รักเธอมากพอที่จะเลิกทะนงตัวเองซักคืนนึงเลยเชียวหรอ Bargaining (2009)
The kids think this is all vanity.แต่ผมต้องการผ่าตัดนี้จริงๆนะหมอ ถ้าเธอรักคุณ Tainted Obligation (2009)
You know Christine Everhart from Vanity Fair. -You guys know each other? -Hi.คุณรู้จัก นี คริสติน เอเวอร์ฮาต จากวานิตี้ แฟร์ /คูณรู้จักกันแล้วเหรอ Iron Man 2 (2010)
She's actually doing a big spread on me for Vanity Fair.เธอกำลังทำสคู๊ปเจาะลึกผมสำหรับ วานิตี้ แฟร์ Iron Man 2 (2010)
A small vanity case would be permissible.ต้องเล็กพอถึงจะเอาเข้าไปได้ The American (2010)
Instead of being different and an outcast, you're just like every other teenage girl in America-- sadly obsessed with vanity.แทนที่จะแตกต่าง จากคนอื่น เธอก็เหมือน เด็กสาวคนอื่นๆ ภูมิใจในความทะนงตน Home (2010)
Vanity, thy name is...แล้วความโอหังนั้นก็คือ... Physical Education (2010)
Pride. Vanity.ความภูมิใจ ความหยิ่ง Lazarus (2010)
Vanity is not cause for indictment.เราจะฟ้องร้องเรื่องความหยิ่งยโสไม่ได้ Withdrawal (2010)
"not for their sake, but for their influence, and the great welcome them, out of vanity or need."ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อเป็นแรงจูงใจ และจ่าฝูงตอบรับโดยปราศจาก ความหยิ่งหรือข้อเรียกร้อง Middle Man (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vanityA man's vanity is his tenderest spot.
vanityHis letter hurt Jane's vanity.
vanityI can't find my vanity case.
vanityShe has begun to play tennis not so much out of curiosity as out of vanity.
vanityShe's always looking at herself in the mirror - What vanity.
vanityThere is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาน    [N] pride, See also: vanity, arrogance, conceit, Syn. ความถือตัว
มาน    [N] pride, See also: vanity, arrogance, conceit, Syn. ความถือตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาน[n.] (mān) EN: pride ; vanity   

CMU English Pronouncing Dictionary
VANITY    V AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanity    (n) (v a1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbildung {f} | Einbildungen {pl}vanity | vanities [Add to Longdo]
Frisierkommode {f}vanity [Am.] [Add to Longdo]
Kosmetikkoffer {m}vanity box [Add to Longdo]
Nichtigkeit {f}; Vergeblichkeit {f} | Nichtigkeiten {pl}vanity | vanities [Add to Longdo]
Schattenfuge {f}vanity line [Add to Longdo]
Schminkkoffer {m}vanity case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニティー[, banitei-] (n) vanity [Add to Longdo]
バニティーケース[, banitei-ke-su] (n) vanity case [Add to Longdo]
バニティーバッグ[, banitei-baggu] (n) vanity bag [Add to Longdo]
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity [Add to Longdo]
化粧箱[けしょうばこ, keshoubako] (n) vanity case; cosmetics case [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
虚栄心[きょえいしん, kyoeishin] (n) vanity; (P) [Add to Longdo]
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
見栄(P);見栄え(P);見映;見映え;見え[みえ(見栄;見え)(P);みばえ(見栄;見栄え;見映;見映え)(P), mie ( mie ; mie )(P); mibae ( mie ; mibae ; ken ei ; mibae )(P)] (n) show; display; appearance; vanity; charm; attraction; (P) [Add to Longdo]
色即是空[しきそくぜくう, shikisokuzekuu] (n) {Buddh} (See 空即是色) form is emptiness; matter is void; all is vanity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮华[fú huá, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] vanity [Add to Longdo]
空幻[kōng huàn, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ, ] vanity; empty fantasy; illusion [Add to Longdo]
虚荣[xū róng, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ, / ] vanity [Add to Longdo]
虚荣心[xū róng xīn, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] vanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vanity \Van"i*ty\, n.; pl. {Vanities}. [OE. vanite, F.
   vanit['e], L. vanitas, fr. vanus empty, vain. See {Vain}.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being vain; want of substance to
    satisfy desire; emptiness; unsubstantialness; unrealness;
    falsity.
    [1913 Webster]
 
       Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of
       vanities; all is vanity.       --Eccl. i. 2.
    [1913 Webster]
 
       Here I may well show the vanity of that which is
       reported in the story of Walsingham. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. An inflation of mind upon slight grounds; empty pride
    inspired by an overweening conceit of one's personal
    attainments or decorations; an excessive desire for notice
    or approval; pride; ostentation; conceit.
    [1913 Webster]
 
       The exquisitely sensitive vanity of Garrick was
       galled.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is vain; anything empty, visionary, unreal, or
    unsubstantial; fruitless desire or effort; trifling labor
    productive of no good; empty pleasure; vain pursuit; idle
    show; unsubstantial enjoyment.
    [1913 Webster]
 
       Vanity of vanities, saith the Preacher. --Eccl. i.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       Vanity possesseth many who are desirous to know the
       certainty of things to come.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       [Sin] with vanity had filled the works of men.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Think not, when woman's transient breath is fled,
       That all her vanities at once are dead;
       Succeeding vanities she still regards. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the established characters in the old moralities
    and puppet shows. See {Morality}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
       You . . . take vanity the puppet's part. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. same as {dressing table}.
    [PJC]
 
   6. A cabinet built around a bathroom sink, usually with a
    countertop and sometimes drawers.
    [PJC]
 
   Syn: Egotism; pride; emptiness; worthlessness;
     self-sufficiency. See {Egotism}, and {Pride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dressing table \Dressing table\, n.
   a table, usually having a vertical back piece containing a
   mirror, at which a person may sit while dressing or applying
   makeup, and on which articles for the toilet stand. It often
   has drawers for toiletries, clothing, or accessories. It is
   also called a {vanity} or {vanity table}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vanity
   n 1: feelings of excessive pride [syn: {amour propre},
      {conceit}, {self-love}, {vanity}]
   2: the quality of being valueless or futile; "he rejected the
     vanities of the world" [syn: {vanity}, {emptiness}]
   3: the trait of being unduly vain and conceited; false pride
     [syn: {conceit}, {conceitedness}, {vanity}] [ant:
     {humbleness}, {humility}]
   4: low table with mirror or mirrors where one sits while
     dressing or applying makeup [syn: {dressing table},
     {dresser}, {vanity}, {toilet table}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top