ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oneself

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oneself-, *oneself*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oneself(pron) ตนเอง, See also: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง, Syn. one's self

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง, ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง, ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself, come to รู้ตัว), Syn. one's self

English-Thai: Nontri Dictionary
oneself(pro) ตัวของตัวเอง, ตนเอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taekwondo is a sport that uses hand to hand fighting... in order to protect oneself when being threatened or attacked.เทควันโดเป็นกีฬาที่ใช้ มือเปล่าในการต่อสู้... เพื่อป้องกันตัวจากการถูกคุกคามหรือจู่โจม Spin Kick (2004)
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ X-Men: The Last Stand (2006)
So what is it that makes some choose selflessness, the need to devote oneself to something greater, while others know only self interest, isolating themselves in a world of their own making?สิ่งนั้นคือ สิ่งที่ทำให้คนบางคน เลือกการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความต้องการที่จะอุทิศตัวเองเพื่อบางสิ่งที่ดีขึ้น ขณะที่บางคน รู้แต่เรื่องที่ตัวเองสนใจ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
One's aim should be to know oneself truly, apart from one's place in the world.เป้าหมายของคนควรจะรู้จักตัวเองดีมาก แยกจากที่ใดในโลก New York Sucks (2009)
It is a terrible thing to find oneself alone in the world.มันช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ ที่คนเราต้องโดดเดี่ยวลำพังอยู่ในโลกใบนี้ Beauty and the Beast (2009)
We must prepare oneself to live in an artificial world where some representatives of every species they would be preserved in reservations of animals, เราต้องเตรียมพร้อม สำหรับของเทียม ที่ตัวอย่างสัตว์แต่ละประเภท ถูกเก็บไว้ในสวนสัตว์ Oceans (2009)
To accept that fear and maintain control of oneself and one's crew.แล้วพยายามควบคุมตนเองและลูกเรือ Star Trek (2009)
Flynn is teaching me about the art of the selfless, about removing oneself from the equation.ฟลินน์สอนฉัน เรื่องการไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว การขจัดการยึดมั่นตัวตน TRON: Legacy (2010)
I was on my way, jumping through hoops, kissing the proper behinds, attending to allhe non-chemistry that one finds oneself occupied with.ผมเดินตามทางที่ผมใฝ่ฝัน กระโดดข้ามอุปสรรค จูบหีบสมบัติที่อยู่เบื้องหลัง เงินล่อตาล่อใจ ไม่ใช่เคมี Sunset (2010)
Incidentally, one can get beaten up in school simply by referring to oneself as "one. "จะว่าไปแล้ว คนเราโดนซ้อมที่ร.ร. เพราะใช้สรรพนามแทนตัวว่าคนเรา The Lunar Excitation (2010)
It's impossible to keep oneself under water.เป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะแช่ตัวเอง Mirror, Mirror (2011)
It's not enough to merely feed oneself physically, one must always nurture the intellect, feed the mind and soul as it were.ดื่มด่ำทางกายอย่างเดียวไม่พอ ต้องดื่มด่ำทางปัญญาด้วย เลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณ Death Didn't Become Him (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oneselfBarricade oneself in one's study.
oneselfBe master of oneself.
oneselfClear oneself of a charge.
oneselfFan oneself with one's hat.
oneselfFind oneself in a difficult position.
oneselfHe was glad to avail oneself of any means to succeed in life.
oneselfIt is difficult to adapt oneself to sudden changes of temperature.
oneselfIt is difficult to know oneself.
oneselfKeep to oneself.
oneselfMake an exhibition of oneself.
oneselfMake oneself generally pleasant.
oneselfMake oneself presentable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเรา(pron) ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
ตัวเอง(pron) oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1, Thai Definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเอง(pron) oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1, Count Unit: คน, Thai Definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเรา(pron) ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
เจ้าตัว(n) oneself, See also: referred person, person concerned, Example: หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง
ตน(n) oneself, See also: self, Syn. ตัว, ตนเอง, Example: คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ, Count Unit: ตน
ตนเอง(pron) oneself, See also: self, Syn. ตัวเอง, Example: คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ[bitkhīkīet] (v) EN: stretch oneself  FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[chaijāi māk koēnpai] (v, exp) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself  FR: dépenser à outrance
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชกหัว[chok hūa] (v, exp) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
ช่วยตนเอง[chūay ton-ēng] (v, exp) EN: help oneself  FR: s'aider soi-même

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
oneself

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oneself

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自分[じぶん, jibun] TH: ตนเอง  EN: oneself

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己[じこ, jiko] (n, adj-no) self; oneself; (P) #142 [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] (pn, adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) #413 [Add to Longdo]
自身[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) #419 [Add to Longdo]
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) body; (2) oneself; (3) one's place; one's position; (4) main part; meat (as opposed to bone, skin, etc.); wood (as opposed to bark); blade (as opposed to its handle); container(as opposed to its lid); (P) #1,869 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
占領[せんりょう, senryou] (n, vs, adj-no) occupation; capture; possession; have a room to oneself; (P) #3,317 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn, adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) #4,440 [Add to Longdo]
単行[たんこう, tankou] (n, vs) going alone; doing by oneself #4,535 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oneself \One`self"\ (w[u^]n`s[e^]lf"), pron.
   A reflexive form of the indefinite pronoun one. Commonly
   written as two words, one's self.
   [1913 Webster]
 
      One's self (or more properly oneself), is quite a
      modern form. In Elizabethan English we find a man's
      self = one's self.            --Morris.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top