Search result for

oneself

(60 entries)
(0.0957 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oneself-, *oneself*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oneself    [PRON] ตนเอง, See also: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง, Syn. one's self

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self

English-Thai: Nontri Dictionary
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a monumental task, changing oneself.ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนตัวตน New York Sucks (2009)
One's aim should be to know oneself truly, apart from one's place in the world.เป้าหมายของคนควรจะรู้จักตัวเองดีมาก แยกจากที่ใดในโลก New York Sucks (2009)
Then again, to deny one's past is to deny oneself.เอาอีกแล้ว... . การที่จะปฏิเสธอดีตของคนๆหนึ่ง ก็คือการปฏิเสธตัวตนของคนๆนั้น In the Realm of the Basses (2009)
It is a terrible thing to find oneself alone in the world.มันช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ ที่คนเราต้องโดดเดี่ยวลำพังอยู่ในโลกใบนี้ Beauty and the Beast (2009)
We must prepare oneself to live in an artificial world where some representatives of every species they would be preserved in reservations of animals,เราต้องเตรียมพร้อม สำหรับของเทียม ที่ตัวอย่างสัตว์แต่ละประเภท ถูกเก็บไว้ในสวนสัตว์ Oceans (2009)
To accept that fear and maintain control of oneself and one's crew.แล้วพยายามควบคุมตนเองและลูกเรือ Star Trek (2009)
Flynn is teaching me about the art of the selfless, about removing oneself from the equation.ฟลินน์สอนฉัน เรื่องการไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว การขจัดการยึดมั่นตัวตน TRON: Legacy (2010)
I was on my way, jumping through hoops, kissing the proper behinds, attending to allhe non-chemistry that one finds oneself occupied with.ผมเดินตามทางที่ผมใฝ่ฝัน กระโดดข้ามอุปสรรค จูบหีบสมบัติที่อยู่เบื้องหลัง เงินล่อตาล่อใจ ไม่ใช่เคมี Sunset (2010)
Incidentally, one can get beaten up in school simply by referring to oneself as "one. "จะว่าไปแล้ว คนเราโดนซ้อมที่ร.ร. เพราะใช้สรรพนามแทนตัวว่าคนเรา The Lunar Excitation (2010)
Is a living, breathing double of oneself.จะสิงสู่อยู่ในร่างคนอื่นที่ยังมีชีิวิต Bad Moon Rising (2010)
How does one stab oneself?แทงตัวเองได้อย่างไร? Masquerade (2010)
Is all up oneselfล้วนขึ้นอยู่กับตัวเรา The Lost Bladesman (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oneselfBarricade oneself in one's study.
oneselfBe master of oneself.
oneselfClear oneself of a charge.
oneselfFan oneself with one's hat.
oneselfFind oneself in a difficult position.
oneselfHe was glad to avail oneself of any means to succeed in life.
oneselfIt is difficult to adapt oneself to sudden changes of temperature.
oneselfIt is difficult to know oneself.
oneselfKeep to oneself.
oneselfMake an exhibition of oneself.
oneselfMake oneself generally pleasant.
oneselfMake oneself presentable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเรา    [PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
ตัวเอง    [PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเอง    [PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเรา    [PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
เจ้าตัว [N] oneself, See also: referred person, person concerned, Example: หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง
ตน    [N] oneself, See also: self, Syn. ตัว, ตนเอง, Example: คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ, Count unit: ตน
ตนเอง    [PRON] oneself, See also: self, Syn. ตัวเอง, Example: คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress   
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ēng) EN: help oneself   FR: s'aider soi-même

CMU English Pronouncing Dictionary
ONESELF    W AH2 N S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oneself    (prp) (w uh1 n s e1 l f)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oneself \One`self"\ (w[u^]n`s[e^]lf"), pron.
   A reflexive form of the indefinite pronoun one. Commonly
   written as two words, one's self.
   [1913 Webster]
 
      One's self (or more properly oneself), is quite a
      modern form. In Elizabethan English we find a man's
      self = one's self.            --Morris.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top