Search result for

ถือตัว

(28 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือตัว-, *ถือตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตัว[V] be arrogant, See also: be haughty, be conceited, Syn. ไว้ตัว, ถือเนื้อถือตัว, ยกตัว, Example: คนยืนตัวตรงผิดกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งยืนตามขวาง คนจึงถือตัวว่าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูง ผิดกับสัตว์เดรัจฉาน, Thai definition: ไว้ตัวไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือตัวก. ไว้ตัวไม่ยอมลดตัวเพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น.
ถือว่าถือตัวว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Our esteemed MonsieurWest has asked me to dress you for your TV debut./N ความนับถือตัวเราเอง เมอร์ซิเออร์ เวสต์ ได้ขอให้ฉันจับคูนแต่งองค์ทรงเครื่อง/N สำหรับเปิดตัวทางทีวีของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
Hey, underpants, you think you're too good for us?นี่เจ้ากางเกงใน/Nถือตัวนักหรือไง Pilot (2009)
If you girls don't respect yourselves then how do you expect anyone else to respect you?ถ้าพวกคุณสาวๆ ไม่นับถือตัวเองมั่ง แล้วคุณคิดว่า คนอื่นๆ เค้าจะนับถือคุณได้ไงกันครับ 17 Again (2009)
Approachable. So good at conversation.ไม่ถือตัว และคุยเก่ง Chuck Versus the Three Words (2010)
Because of your dictator like self- righteous manner...เพราะท่านเป้นเผด็จการ ที่ถือตัวเองเป็นใหญ่ไงล่ะ Cyrano Agency (2010)
We're going to perform her anthem to acceptance-- "Born This Way."เราจะแสดงด้วย เพลงหลักเรื่องนับถือตัวเอง "Born This Way" Born This Way (2011)
Guinevere. She takes it upon herself to speak out against me.เกว็นนาเวีย นางถือตัวต่อต้านข้า The Darkest Hour: Part Two (2011)
I was so arrogant.ข้ามันถือตัว The Wicked Day (2011)
Standby for the suction. All right.คอยถือตัวดูดไว้นะ เอาล่ะ All Out of Blood (2012)
Without anxiety to keep your vanity in check, you are vulnerable to a syndrome called hyper-narcissosis.หากไม่มีความกังวล มากดความถือตัวของคุณ คุณก็เสี่ยงต่ออาการที่เรียกว่า Hyper-narcissosis (หลงตัวเองสุดโต่ง) Contemporary Impressionists (2012)
So... so suddenly you're some high-class lady?ทำไมจู่ๆ คุณถึงถือตัวขึ้นมาซะงั้น หืม? Is This What You Call Love? (2012)
'Course, you know, you are free to hold onto your third and keep cooking.เส้นทาง คุณรู้นะ คุณมีอิสระถือตัวเลือกที่ 3 เอาไว้ และปรุงยาต่อ Buyout (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือตัว[v.] (theūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself   
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: aloof ; reserved ; distant   
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: haughty ; proud   FR: orgueilleux ; présomptueux ; vaniteux ; prétentieux ; imbu de soi-même
ถือตัวว่าเป็น[v. exp.] (theūtūa wā pen) EN: regard oneself as   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lofty[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top