ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถือตัว

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือตัว-, *ถือตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตัว[V] be arrogant, See also: be haughty, be conceited, Syn. ไว้ตัว, ถือเนื้อถือตัว, ยกตัว, Example: คนยืนตัวตรงผิดกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งยืนตามขวาง คนจึงถือตัวว่าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูง ผิดกับสัตว์เดรัจฉาน, Thai definition: ไว้ตัวไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือตัวก. ไว้ตัวไม่ยอมลดตัวเพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น.
ถือว่าถือตัวว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you have any self-respect, you should kill yourself.ถ้าแกมีความนับถือตัวเองบ้าง แกก็คงฆ่าตัวตายไปแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Are you too proud, Mr Darcy? And would you consider pride a fault or a virtue?คุณถือตัวมากเกินไปไหมคุณดาร์ซี่ ความทนงของคุณเป็นข้อดีหรือข้อเสีย Pride & Prejudice (2005)
We all know him to be a proud, unpleasant sort of fellow.พวกเราทั้งหมดคิดว่า เขาเป็นคนทะนงตนและถือตัว Pride & Prejudice (2005)
I do not have faith in myself.ฉันไม่เชื่อถือตัวเองต่างหาก Smile Again (2006)
Doubting others, doubting myself.ไม่เชื่อถือคนอื่น ไม่เชื่อถือตัวเอง Smile Again (2006)
No, Dan, 'cause I've seen your ego nearly kill you up on those rings about 100 times and I am not ready to see that happen for real.ไม่ แดน เพราะฉันเห็นเห็นความถือตัวของเธอ มันเกือบฆ่าเธอบนห่วงพวกนั้น มาเกือบ 100 ครั้งแล้ว และฉันก็ไม่พร้อมที่จะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นจริง Peaceful Warrior (2006)
No self-respecting paleontologist would use a bulldozer.ไม่มีนักบรรพชีวินวิทยาที่ถือตัว จะใช้รถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
He thinks it might be a good idea for my self-esteem if we switched the order of our names on every other screenplay.เขาคิดว่ามันน่าจะดี ถ้าจะทำให้ฉันนับถือตัวเองมากขึ้น โดยการที่เราสลับลำดับชื่อของเราในงานเขียนบทหนังทุกบท Numb (2007)
She's not at all snobby.เธอไม่ถือตัวเลย Cassandra's Dream (2007)
Have some self-respect, Bartowski.นับถือตัวเองบ้างสิ บาโธว์สกี้ Chuck Versus the Gravitron (2008)
She is a bit stuck-up...เธอก็แค่ถือตัวนิดหน่อย Oneechanbara: The Movie (2008)
First,you drained her of her self-respect and hope.ทีแรก นายก็รีดความนับถือตัวเอง กับความหวังไปจากเธอ Finding Freebo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือตัว[v.] (theūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself   
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: aloof ; reserved ; distant   
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: haughty ; proud   FR: orgueilleux ; présomptueux ; vaniteux ; prétentieux ; imbu de soi-même
ถือตัวว่าเป็น[v. exp.] (theūtūa wā pen) EN: regard oneself as   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lofty[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top