Search result for

vain

(57 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vain-, *vain*. Possible hiragana form: う゛ぁいん
English-Thai: Longdo Dictionary
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vain (adj) หลงตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vain    [ADJ] ซึ่งไร้ประโยชน์, See also: ซึ่งไม่มีสาระ, Syn. empty, fruitless, Ant. humble, modest
vainly    [ADV] อย่างไร้ประโยชน์
vainness    [N] ความถือตัว, See also: ความไร้ประโยชน์
vainglory    [N] ความทะนงตัว, See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด, Syn. arrogant, boasting, self-praise

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vainThat girl is vain of her beauty.
vainThat woman is proud rather than vain.
vainThe drowning man called for help, but in vain.
vainJohn tried in vain to solve the problem.
vainJohn tried in vain to solve the problem.
vainI think John is quite selfish, and a little bit vain. He isn't easy to get on with.
vainAll my pains were in vain.
vainThe boy made vain efforts to reach the shore.
vainThe boy tried to move the heavy sofa in vain.
vainThe old lady will often wait for her son in vain at the station.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้อ    [ADV] wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ฝันหวาน    [V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
อวดดี    [ADJ] overconfident, See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited, Syn. ถือดี, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
โดยเปล่าประโยชน์[adv.] (dōi plao prayōt) FR: en vain
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) FR: vainement ; en vain ; inutilement
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
เจ็ง[X] (jeng) FR: vaincu ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary
VAIN    V EY1 N
VAINLY    V EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vain    (j) (v ei1 n)
vainer    (j) (v ei1 n @ r)
vainly    (a) (v ei1 n l ii)
vainest    (j) (v ei1 n i s t)
vainglory    (n) (v ei1 n g l oo1 r ii)
vainglorious    (j) (v ei1 n g l oo1 r i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergeblich {adj} | vergeblicher | am vergeblichstenvain | vainer | vainest [Add to Longdo]
eitel; eingebildet {adj} | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空しく;虚しく[むなしく, munashiku] (adv) in vain; to no purpose; fruitlessly [Add to Longdo]
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain [Add to Longdo]
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P) [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P) [Add to Longdo]
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n,vs) vain hope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vain \Vain\ (v[=a]n), a. [Compar. {Vainer}; superl. {Vainest}.]
   [F. vain, L. vanus empty, void, vain. Cf. {Vanish}, {Vanity},
   {Vaunt} to boast.]
   1. Having no real substance, value, or importance; empty;
    void; worthless; unsatisfying. "Thy vain excuse." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every man walketh in a vain show.   --Ps. xxxix.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Let no man deceive you with vain words. --Eph. v. 6.
    [1913 Webster]
 
       Vain pomp, and glory of this world, I hate ye!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Vain wisdom all, and false philosophy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of force or efficacy; effecting no purpose;
    fruitless; ineffectual; as, vain toil; a vain attempt.
    [1913 Webster]
 
       Bring no more vain oblations.     --Isa. i. 13.
    [1913 Webster]
 
       Vain is the force of man
       To crush the pillars which the pile sustain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Proud of petty things, or of trifling attainments; having
    a high opinion of one's own accomplishments with slight
    reason; conceited; puffed up; inflated.
    [1913 Webster]
 
       But wilt thou know, O vain man, that faith apart
       from works is barren?         --James ii. 20
                          (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
       The minstrels played on every side,
       Vain of their art.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Showy; ostentatious.
    [1913 Webster]
 
       Load some vain church with old theatric state.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Empty; worthless; fruitless; ineffectual; idle; unreal;
     shadowy; showy; ostentatious; light; inconstant;
     deceitful; delusive; unimportant; trifling.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vain \Vain\, n.
   Vanity; emptiness; -- now used only in the phrase
 
   {in vain}.
    [1913 Webster]
 
   {For vain}. See {In vain}. [Obs.] --Shak.
 
   {In vain}, to no purpose; without effect; ineffectually. " In
    vain doth valor bleed." --Milton. " In vain they do
    worship me." --Matt. xv. 9.
 
   {To take the name of God in vain}, to use the name of God
    with levity or profaneness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vain
   adj 1: characteristic of false pride; having an exaggerated
       sense of self-importance; "a conceited fool"; "an
       attitude of self-conceited arrogance"; "an egotistical
       disregard of others"; "so swollen by victory that he was
       unfit for normal duty"; "growing ever more swollen-headed
       and arbitrary"; "vain about her clothes" [syn:
       {conceited}, {egotistic}, {egotistical}, {self-
       conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]
   2: unproductive of success; "a fruitless search"; "futile years
     after her artistic peak"; "a sleeveless errand"; "a vain
     attempt" [syn: {bootless}, {fruitless}, {futile},
     {sleeveless}, {vain}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vain [vɛ̃]
   abortive; futile; useless; vain
   conceited; frivolous; vain
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top