ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vain

V EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vain-, *vain*
Possible hiragana form: う゛ぁいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
in vain(adv) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vain(adj) ซึ่งไร้ประโยชน์, See also: ซึ่งไม่มีสาระ, Syn. empty, fruitless, Ant. humble, modest
vainly(adv) อย่างไร้ประโยชน์
vainness(n) ความถือตัว, See also: ความไร้ประโยชน์
vainglory(n) ความทะนงตัว, See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด, Syn. arrogant, boasting, self-praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์, ไม่มีสาระ, ไม่สำคัญ, ทะนงตัว, ถือตัว, ทิฐิ, โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vain(adj) หยิ่ง, ถือตัว, ทะนงตัว, ไร้สาระ, เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง, โอ้อวด, ทะนงตัว, ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง, ความโอ้อวด, ความทะนงตัว, ความถือตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vain(adj) หลงตัวเอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll not have the Lord's name taken in vain in my prison.ฉันจะไม่ได้ชื่อของพระเจ้าถ่ายในไร้สาระในคุกของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Mitä vain pyydätkin, olen palvelijanne.- ไม่ว่าท่านจะสั่งอย่างไร, ข้าจะทำตาม. Kingdom of Heaven (2005)
"Mitä vain pyydätkin, - olen palvelijanne."ทุกอย่างที่ท่านสั่ง ข้าจะทำ. Kingdom of Heaven (2005)
Muistatko sen? Olin vain 16-vuotias.เจ้าจำตอนนั้นได้ไหม? Kingdom of Heaven (2005)
He ovat täällä. Siellähän on vain yksi mies.- พวกเขามาแล้ว. Kingdom of Heaven (2005)
He lopettavat vain välttääkseen osumasta omiin saartotorneihinsa.เมื่อพวกเขาถล่มกำแพง, พวกเขาจะหยุดยิงตอนที่เคลื่อนหอคอยเข้ามา Kingdom of Heaven (2005)
I have struggled in vain and can bear it no longer.ผมได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ทนไม่ได้อีกต่อไป Pride & Prejudice (2005)
But the efforts of those involved are not in vain for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims.แต่ความพยายามเหล่านี้ ไม่ได้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ ...สำหรับการจุดประกายของสงคราม จากเลือดของเหยื่อในเหตุการณ์นี้ V for Vendetta (2005)
I mean, I'll be real disappointed if we had more pilots die in vain than the Germans.ฉันคงผิดหวังถ้าเราปล่อยให้นักบิน ตายเปล่า มากกว่าพวกเยอรมัน Flyboys (2006)
Man in your line of work ought to not use the Lord's name in vain like you just did.ผู้ชายในบรรทัดของคุณของงาน ควรจะไม่ใช่ใช้ชื่อของขุนนางในหลงตัวเอง\ชอบคุณแค่ทำ Black Snake Moan (2006)
I'd always hoped to win your love in time, but I am vain enough to want to be loved for myself rather than my money.ผมหวังมาตลอดว่า จะเอาชนะหัวใจคุณได้ แต่ผมก็อยากทำให้คุณรักผม ด้วยตัวเองมากกว่าเงินของผม Becoming Jane (2007)
He'll die in vain if we don't accomplish our mission.แต่เค้าจะตายเปล่า ถ้าหากว่าเราทำภารกิจไม่ลุล่วง Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vainAll my haste was in vain.
vainAll my pains were in vain.
vainAll our attempts were in vain.
vainAll our efforts were in vain.
vainAll the doctor's efforts were in vain and the man soon died.
vainAll their efforts were in vain.
vainAs long as you won't face the truth, you will cry in vain.
vainDick tried to solve the problem in vain.
vainGreat pains but all in vain.
vainHe did his best, in vain.
vainHe didn't die in vain.
vainHe endeavored to make his wife happy, but in vain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้อ(adv) wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai Definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ฝันหวาน(v) vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai Definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
อวดดี(adj) overconfident, See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited, Syn. ถือดี, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้, Thai Definition: ทะนงใจว่าตนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[chana songkhrām] (v, exp) EN: defeat the war ; conquer  FR: gagner la guerre ; vaincre
เชื้อ[cheūa] (n) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme  FR: levure [ f ] ; ferment [ m ] ; enzyme [ f ] ; levain [ m ]
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
โดยเปล่าประโยชน์[dōi plao prayōt] (adv) FR: en vain
โดยไร้ผล[dōi raiphon] (adv) FR: vainement ; en vain ; inutilement
ฝันหวาน[fan wān] (v, exp) EN: vainly hope ; cherish an illusion  FR: se bercer d'illusions
เห็นจริง[henjing] (v) EN: be convinced  FR: être convaincu ; être persuadé
เจ็ง[jeng] (x) FR: vaincu ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VAIN V EY1 N
VAINLY V EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vain (j) vˈɛɪn (v ei1 n)
vainer (j) vˈɛɪnər (v ei1 n @ r)
vainly (a) vˈɛɪnliː (v ei1 n l ii)
vainest (j) vˈɛɪnɪst (v ei1 n i s t)
vainglory (n) vˈɛɪnglˈɔːriː (v ei1 n g l oo1 r ii)
vainglorious (j) vˈɛɪnglˈɔːrɪəʳs (v ei1 n g l oo1 r i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eitel; eingebildet { adj } | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth. [Add to Longdo]
vergeblich { adj } | vergeblicher | am vergeblichstenvain | vainer | vainest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラエテルヴァイナエ[auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n, vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空しく;虚しく[むなしく, munashiku] (adv) in vain; to no purpose; fruitlessly [Add to Longdo]
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain [Add to Longdo]
空振り[からぶり, karaburi] (n, vs) striking (at something) and missing; in vain; (P) [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na, n) vain; groundless; futile; (P) [Add to Longdo]
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n, vs) vain hope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vain \Vain\ (v[=a]n), a. [Compar. {Vainer}; superl. {Vainest}.]
   [F. vain, L. vanus empty, void, vain. Cf. {Vanish}, {Vanity},
   {Vaunt} to boast.]
   1. Having no real substance, value, or importance; empty;
    void; worthless; unsatisfying. "Thy vain excuse." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every man walketh in a vain show.   --Ps. xxxix.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Let no man deceive you with vain words. --Eph. v. 6.
    [1913 Webster]
 
       Vain pomp, and glory of this world, I hate ye!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Vain wisdom all, and false philosophy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of force or efficacy; effecting no purpose;
    fruitless; ineffectual; as, vain toil; a vain attempt.
    [1913 Webster]
 
       Bring no more vain oblations.     --Isa. i. 13.
    [1913 Webster]
 
       Vain is the force of man
       To crush the pillars which the pile sustain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Proud of petty things, or of trifling attainments; having
    a high opinion of one's own accomplishments with slight
    reason; conceited; puffed up; inflated.
    [1913 Webster]
 
       But wilt thou know, O vain man, that faith apart
       from works is barren?         --James ii. 20
                          (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
       The minstrels played on every side,
       Vain of their art.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Showy; ostentatious.
    [1913 Webster]
 
       Load some vain church with old theatric state.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Empty; worthless; fruitless; ineffectual; idle; unreal;
     shadowy; showy; ostentatious; light; inconstant;
     deceitful; delusive; unimportant; trifling.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vain \Vain\, n.
   Vanity; emptiness; -- now used only in the phrase
 
   {in vain}.
    [1913 Webster]
 
   {For vain}. See {In vain}. [Obs.] --Shak.
 
   {In vain}, to no purpose; without effect; ineffectually. " In
    vain doth valor bleed." --Milton. " In vain they do
    worship me." --Matt. xv. 9.
 
   {To take the name of God in vain}, to use the name of God
    with levity or profaneness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vain
   adj 1: characteristic of false pride; having an exaggerated
       sense of self-importance; "a conceited fool"; "an
       attitude of self-conceited arrogance"; "an egotistical
       disregard of others"; "so swollen by victory that he was
       unfit for normal duty"; "growing ever more swollen-headed
       and arbitrary"; "vain about her clothes" [syn:
       {conceited}, {egotistic}, {egotistical}, {self-
       conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]
   2: unproductive of success; "a fruitless search"; "futile years
     after her artistic peak"; "a sleeveless errand"; "a vain
     attempt" [syn: {bootless}, {fruitless}, {futile},
     {sleeveless}, {vain}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vain /vɛ̃/ 
  abortive; futile; useless; vain

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top