ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egoistic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egoistic-, *egoistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผยอ[phayoē] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egoistic (j) ˌɛgouˈɪstɪk (e2 g ou i1 s t i k)
egoistical (j) ˌɛgouˈɪstɪkəl (e2 g ou i1 s t i k @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egoistic \E`go*is"tic\, Egoistical \E`go*is"tic*al\, a.
   Pertaining to egoism; imbued with egoism or excessive
   thoughts of self; self-loving.
   [1913 Webster]
 
      Ill-natured feeling, or egoistic pleasure in making men
      miserable.                --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egoistic
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top