ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sear

S IH1 R   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sear-, *sear*
English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sear[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น
sear[VT] เผาให้ไหม้เกรียม, See also: ทำให้พอง, ทำให้ไหม้, จี้ด้วยไฟ, Syn. burn, scorch
sear[VT] ทำให้เจ็บปวด (ภาษาเขียน), See also: ทำให้เจ็บแสบ
sear[VT] ทำให้เหี่ยวแห้ง, See also: ทำให้ร่วงโรย, ทำให้เฉา, Syn. wither, dry up
sear[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา, Syn. dry, shrivel, wither
sear[N] แผลไหม้เกรียม, See also: รอยไหม้เกรียม, แผลเป็นที่เกิดจากการจี้ด้วยไฟ, Syn. burn
search[VT] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา, Syn. look, examine, inspect, seek, hunt
search[VI] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา
search[VT] สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search[N] การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ, Syn. examination, probe, investigation, quest, inspection, look

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sear(เซียร์) vt. ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,นาบ,จี้ด้วยไฟ,ทำให้เจ็บแสบ vi. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ชรา n. การทำให้ไหม้เกรียม,การนาบ,แผลไหม้เกรียม,รอยไหม้เกรียม. adj. เหี่ยวแห้ง,เหี่ยว,แห้ง
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
search partyn. คณะสำรวจ
search warrantn. หมายค้นจากศาล
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative
searchlightn. n. ไฟฉาย,แสงจากไฟฉาย
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research

English-Thai: Nontri Dictionary
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
sear(vt) ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ไหม้เกรียม
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
SEARCH search warrant(n) หมายค้น
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
searchlight(n) ไฟฉาย
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
search๑. ค้นหา๒. การค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
searchค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search๑. ค้นหา๒. การค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search and seizureการค้นและการยึด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search engineโปรแกรมค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search engineโปรแกรมค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search of ship, right ofสิทธิค้นเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search timeเวลาค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
search๑. ค้นหา ๒. การค้นหา, ๑. ค้นหา ๒. การค้นหา [คอมพิวเตอร์]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
search engineโปรแกรมค้นหา, ใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการ โดยระบุคำหลักหรือคำสำคัญ (keyword) เพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายการเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำหลักที่ระบุ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ เพื่อการศึกษาหรือเพื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engine operatorsตัวดำเนินการในการค้นหา, ใช้ประกอบกับคำหลักในการค้นหา (search engine operators) จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างตัวดำเนินการในการค้นหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Search enginesเสิร์ชเอ็นจิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search enginesแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Search Report รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
แสดงรายชื่อบทความวิชาการ ทั้งสิทธิบัตรและบทความวารสาร มักมีประโยชน์เข้าเรื่องกับการประดิษฐ์นั้น ๆ โดยตรวจทั้งความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Searches and seizuresการค้นและการยึด [TU Subject Heading]
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search everywhere.ค้นหาทุกที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search every house.ค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา The Great Dictator (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
They'll search me when I meet them, right?พวกเขาจะค้นหาฉันเมื่อฉันพบพวกเขาใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
It's like the search of alietne.เหมือนเดินไปตามหาเสียงหายใจ.. Suspiria (1977)
Captain, maybe we ought to turn on the searchlights now.กัปตัน เราน่าจะเปิดไฟค้นหาตอนนี้เลย Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
searHe searched all day for the letter.
searWe searched for the two boys everywhere, but neither could be found.
searThe policeman went over the room in search for evidence.
searMy job search is really going rough. I don't have any connections.
searThe boy was searching for the lost key.
searShe walked about in search of the dress.
searThey searched here and there looking for survivors.
searI searched high and low for my lighter but couldn't find it.
searWe spread out and began to search through the woods.
searHe went traveling in search of adventure.
searIt goes without saying but the search ended in vain.
searHe came to Tokyo in search of employment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท[V] search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
แสวงหา[V] seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
หาทาง[V] seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai definition: หาวิธีการ
ไฟฉาย[N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
สรรหา[V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
เที่ยว[V] search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
มองหา[V] look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
เผา[V] burn, See also: sear, scorch, parch, Syn. เผาไหม้, Example: แสงแดดเผาผิวเขาจนลอกเป็นผื่นแดงทั่วแผ่นหลัง, Thai definition: ทําให้ร้อน เพราะแสงแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēnkān wijai) EN: conduct a research   
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
การค้นคว้า[n.] (kān khonkhwā) EN: research   FR: recherche [f]
การค้นคว้าวิจัย[n.] (kān khonkhwāwijai) EN: research   
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk) EN: consumer research   
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat thī rāngkāi) EN: body search   FR: fouille corporelle [f]
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
การวิจัย[n.] (kān wijai) EN: research   FR: étude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAR    S IH1 R
SEARS    S IH1 R Z
SEARL    S ER1 L
SEARED    S IH1 R D
SEARLS    S ER1 L Z
SEARLE    S ER1 L
SEARS'    S IH1 R Z
SEARCH    S ER1 CH
SEARING    S IH1 R IH0 NG
SEARLES    S ER1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sear    (v) sˈɪəʴr (s i@1 r)
sears    (v) sˈɪəʴz (s i@1 z)
search    (v) sˈɜːʴtʃ (s @@1 ch)
seared    (v) sˈɪəʴd (s i@1 d)
searing    (v) sˈɪəʴrɪŋ (s i@1 r i ng)
searched    (v) sˈɜːʴtʃt (s @@1 ch t)
searcher    (n) sˈɜːʴtʃər (s @@1 ch @ r)
searches    (v) sˈɜːʴtʃɪz (s @@1 ch i z)
searchers    (n) sˈɜːʴtʃəz (s @@1 ch @ z)
searching    (v) sˈɜːʴtʃɪŋ (s @@1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, ] search for, #10,805 [Add to Longdo]
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, / ] search for; look for, #12,131 [Add to Longdo]
搜查[sōu chá, ㄙㄡ ㄔㄚˊ, ] search, #14,286 [Add to Longdo]
探照灯[tàn zhào dēng, ㄊㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄥ, / ] searchlight, #49,012 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] search out (as data), #185,728 [Add to Longdo]
搜寻软体[sōu xún ruǎn tǐ, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] search software [Add to Longdo]
搜救[sōu jiù, ㄙㄡ ㄐㄧㄡˋ, ] search and rescue [Add to Longdo]
搜索结果[sōu suǒ jié guǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] search result [Add to Longdo]
搜藏[sōu zàng, ㄙㄡ ㄗㄤˋ, ] search cache (computer) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アクションリサーチ[, akushonrisa-chi] (n) action research [Add to Longdo]
イメージリサーチ[, ime-jirisa-chi] (n) image research [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, Sere \Sere\ (s[=e]r), a. [OE. seer, AS. se['a]r
   (assumed) fr. se['a]rian to wither; akin to D. zoor dry, LG.
   soor, OHG. sor[=e]n to wither, Gr. a"y`ein to parch, to dry,
   Skr. [,c]ush (for sush) to dry, to wither, Zend hush to dry.
   [root]152. Cf. {Austere}, {Sorrel}, a.]
   Dry; withered; no longer green; -- applied to leaves.
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      I have lived long enough; my way of life
      Is fall'n into the sear, the yellow leaf. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, n. [F. serre a grasp, pressing, fr. L. sera. See
   {Serry}.]
   The catch in a gunlock by which the hammer is held cocked or
   half cocked.
   [1913 Webster]
 
   {Sear spring}, the spring which causes the sear to catch in
    the notches by which the hammer is held.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, v. t. [imp. & p. p. {Seared}; p. pr. & vb. n.
   {Searing}.] [OE. seeren, AS. se['a]rian. See {Sear}, a.]
   1. To wither; to dry up. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To burn (the surface of) to dryness and hardness; to
    cauterize; to expose to a degree of heat such as changes
    the color or the hardness and texture of the surface; to
    scorch; to make callous; as, to sear the skin or flesh.
    Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       I'm seared with burning steel.    --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       It was in vain that the amiable divine tried to give
       salutary pain to that seared conscience. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The discipline of war, being a discipline in
       destruction of life, is a discipline in callousness.
       Whatever sympathies exist are seared. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sear is allied to scorch in signification; but it is
      applied primarily to animal flesh, and has special
      reference to the effect of heat in marking the surface
      hard. Scorch is applied to flesh, cloth, or any other
      substance, and has no reference to the effect of
      hardness.
      [1913 Webster]
 
   {To sear up}, to close by searing. "Cherish veins of good
    humor, and sear up those of ill." --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sear
   adj 1: (used especially of vegetation) having lost all moisture;
       "dried-up grass"; "the desert was edged with sere
       vegetation"; "shriveled leaves on the unwatered
       seedlings"; "withered vines" [syn: {dried-up}, {sere},
       {sear}, {shriveled}, {shrivelled}, {withered}]
   v 1: make very hot and dry; "The heat scorched the countryside"
      [syn: {sear}, {scorch}]
   2: become superficially burned; "my eyebrows singed when I bent
     over the flames" [syn: {scorch}, {sear}, {singe}]
   3: burn slightly and superficially so as to affect color; "The
     cook blackened the chicken breast"; "The fire charred the
     ceiling above the mantelpiece"; "the flames scorched the
     ceiling" [syn: {char}, {blacken}, {sear}, {scorch}]
   4: cause to wither or parch from exposure to heat; "The sun
     parched the earth" [syn: {parch}, {sear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top