ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seared

S IH1 R D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seared-, *seared*, sear, seare
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seared to the bone like a brand.ไหม้เกรียมป็นเถ้าถ่านไปถึงกระดูก Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Seared to the bone?ไหม้ถึงกระดูกเลยหรอ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
But I want this seared into your mind, son.แต่พ่ออยากให้มันฝังอยู่ในหัวลูก Resistance Is Futile (2007)
Firing two orders, seared salmon.แซลมอนเกรียมๆสองที่ Ratatouille (2007)
Now that's seared in my brain.แค่คิดตามก็เฉาแล้ว Heaven and Hell (2008)
Porter house steak, seared, medium rare.สเต็กพอร์ทเฮ้าส์ พองเกรียมกลาง ๆ Law Abiding Citizen (2009)
They're seared into my brain.รายชื่อทั้งหมดของผู้พยากร พวกนั้นฝังลงในหัวของผม 99 Problems (2010)
Seared squab with tarragon.ลูกนกอบเครื่องเทศ Consumed (2010)
Do you think a minute goes by that those faces aren't right here seared into my brain?เดนเต้ โทมัสที สิบเอก \ 156509386 Battle Los Angeles (2011)
Oh, seared tilapia, bearnaise sabayon, and a little bok choy.ทำ seared tilapia,bearnaise sabayon ใส่ bok choy นิดหน่อย Watch While I Revise the World (2011)
Dinner tonight is seared foie gras and rib eye steak with a red wine reduction, served with asparagus and garlic leek mashed potato.ดินเนอร์ในคืนนี้เรามีฟัวกราส์ กับริบอายสเต็กพร้อมไวน์แดง เสิร์ฟกับหน่อไม้ฝรั่ง และกระเทียม ต้นหอม มันฝรั่งบด Would You Rather (2012)
Fuck off. You have seared and sliced every inch of my body.ไปตายซะ ถึงแม้แกจะชำแหละ หรือว่า We'll Meet Again (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARED    S IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seared    (v) sˈɪəʴd (s i@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼き付く;焼きつく;焼付く[やきつく, yakitsuku] (v5k,vi) (1) to be scorched into; to be seared into; (2) to make a strong impression; to be etched in (one's memory) [Add to Longdo]
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, v. t. [imp. & p. p. {Seared}; p. pr. & vb. n.
   {Searing}.] [OE. seeren, AS. se['a]rian. See {Sear}, a.]
   1. To wither; to dry up. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To burn (the surface of) to dryness and hardness; to
    cauterize; to expose to a degree of heat such as changes
    the color or the hardness and texture of the surface; to
    scorch; to make callous; as, to sear the skin or flesh.
    Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       I'm seared with burning steel.    --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       It was in vain that the amiable divine tried to give
       salutary pain to that seared conscience. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The discipline of war, being a discipline in
       destruction of life, is a discipline in callousness.
       Whatever sympathies exist are seared. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sear is allied to scorch in signification; but it is
      applied primarily to animal flesh, and has special
      reference to the effect of heat in marking the surface
      hard. Scorch is applied to flesh, cloth, or any other
      substance, and has no reference to the effect of
      hardness.
      [1913 Webster]
 
   {To sear up}, to close by searing. "Cherish veins of good
    humor, and sear up those of ill." --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seared \Seared\, a.
   Scorched; cauterized; hence, figuratively, insensible; not
   susceptible to moral influences.
   [1913 Webster]
 
      A seared conscience and a remorseless heart.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seared
   adj 1: having the surface burned quickly with intense heat; "the
       seared meat is then covered with hot liquid for braising"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top