ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

searching

S ER1 CH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -searching-, *searching*, search
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
searching(adj) ตรวจสอบอย่างละเอียด, See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ, Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง, ตรวจสอบอย่างละเอียด, คมกริบ, รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative

English-Thai: Nontri Dictionary
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น, ซึ่งค้นหา, รุนแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา The Great Dictator (1940)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
For nearly three thousand years, Man has been searching for the lost Ark.เกือบๆ 3 พันปี, ที่มนุษย์ค้นหาหีบที่หายไป Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm still searching for a response.ผมกำลังค้นหามันอยู่ Gandhi (1982)
Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies.ดีฉันคิดว่านักโบราณคดีได้เสมอชายน้อยตลก ค้นหา mommies ของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We haven't finished searching the house yet.เรายังไม่ได้ค้นทั่วบ้านให้เสร็จเลย Clue (1985)
I was searching for something.เหมือนฉันกำลังหาอะไรบางอย่าง Labyrinth (1986)
No, get under the stairs. They'll be done searching soon.ไปหลบใต้บันได... Schindler's List (1993)
Excuse me, l-l think the word you're searching for is "Space Ranger."ขออภัย, ฉ-ฉันคิดว่า นายควรพูดว่า "ทหารอวกาศนะ" Toy Story (1995)
The word I'm searching for I can't say because there's preschool toys present.ฉันพูดแบบนั้นไม่ได้ เพราะนายเป็นของเล่น Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
searchingBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
searchingFor long time I've been searching for my way.
searchingHe got down on all fours and started searching for the ring.
searchingI found a lost cat for which its owner had been searching.
searchingI hurriedly started searching in earnest.
searchingIs this what you've been searching for all this time?
searchingI've been searching for my puppy for weeks.
searchingThe boy was searching for the lost key.
searchingThe cops are searching for clues to the brutal murder.
searchingThe cops are searching for clues to the cruel murder.
searchingThe cops are searching for the missing documents.
searchingThe police are searching.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใฝ่หา(n) seeking, See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing, Syn. การแสวงหา, การค้นหา, Example: การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจตรา[kān trūattrā] (n) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching  FR: inspection [ f ]
เสาะ[sǿ] (v) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after  FR: sonder ; explorer ; approfondir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEARCHING S ER1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searching (v) sˈɜːʳtʃɪŋ (s @@1 ch i ng)
searchingly (a) sˈɜːʳtʃɪŋliː (s @@1 ch i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボディーチェック;ボディチェック[bodei-chiekku ; bodeichiekku] (n, vs) strip-searching (wasei [Add to Longdo]
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n, vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination [Add to Longdo]
漁り[あさり, asari] (n-suf, n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells [Add to Longdo]
教えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself [Add to Longdo]
金探し[きんさがし, kinsagashi] (n) searching for gold [Add to Longdo]
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] (n, vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P) [Add to Longdo]
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
索敵[さくてき, sakuteki] (n, vs) searching for the enemy [Add to Longdo]
仕事探し[しごとさがし, shigotosagashi] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, v. t. [imp. & p. p. {Searched}; p. pr. & vb. n.
   {Searching}.] [OE. serchen, cerchen, OF. cerchier, F.
   chercher, L. circare to go about, fr. L. circum, circa,
   around. See {Circle}.]
   1. To look over or through, for the purpose of finding
    something; to examine; to explore; as, to search the city.
    "Search the Scriptures." --John v. 39.
    [1913 Webster]
 
       They are come to search the house.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Search me, O God, and know my heart. --Ps. cxxxix.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire after; to look for; to seek.
    [1913 Webster]
 
       I will both search my sheep, and seek them out.
                          --Ezek. xxxiv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       Enough is left besides to search and know. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine or explore by feeling with an instrument; to
    probe; as, to search a wound.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine; to try; to put to the test.
    [1913 Webster]
 
   {To search out}, to seek till found; to find by seeking; as,
    to search out truth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To explore; examine; scrutinize; seek; investigate; pry
     into; inquire.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Searching \Search"ing\, a.
   Exploring thoroughly; scrutinizing; penetrating; trying; as,
   a searching discourse; a searching eye. "Piercing, searching,
   biting, cold." --Dickens.
   [1913 Webster] -- {Search"ing*ly}, adv. -- {Search"ing*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 searching
   adj 1: diligent and thorough in inquiry or investigation; "a
       probing inquiry"; "a searching investigation of their
       past dealings" [syn: {inquisitory}, {probing},
       {searching}]
   2: having keenness and forcefulness and penetration in thought,
     expression, or intellect; "searching insights"; "trenchant
     criticism" [syn: {searching}, {trenchant}]
   3: exploring thoroughly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top