Search result for

หาทาง

(24 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาทาง-, *หาทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาทาง    [V] seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai definition: หาวิธีการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You manipulated your way in here?เธอหาทางที่จะมาร่วมงานได้แล้วสินะ New Haven Can Wait (2008)
We'll find a way.-เดี๋ยวเราค่อยหาทางกันอีกทีนึง There Might be Blood (2008)
We need another way up to the bridge.ต้องหาทางอื่นแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
You're gonna find out anyway because you're gonna meet her.คุณน่าจะหาทางอื่น เพราะคุณพบเธอแล้ว Lucky Thirteen (2008)
She's definitely not here trying to work her way back on the team and steal your job or anything.เธอไม่ได้อยู่นี่แน่ พยายามหาทางให้เธอกลับ มาอยู่ในทีมและขโมยงานคุณ หรือบางอย่าง The Itch (2008)
Then we can figure out how to manage your stress.เราก็จะหาทางที่จะจัดการกับความเครียดคุณได้ Emancipation (2008)
We need to track down her parents.เราจำเป็นต้องหาทาง ติดต่อพ่อแม่เธอ Emancipation (2008)
Figure it out, grunt.หาทางออกสิ กรันท์ Pilot (2008)
We must find a way to destroy this mystery weapon.เราต้องหาทางทำลายอาวุธลึกลับนั่นให้ได้ Rising Malevolence (2008)
Now, I think I've figured out what Anhora's next move is going to be, and when he makes it, we're going to be waiting.ตอนนี้ ข้ากำลังหาทาง อันโทร่าจะไปที่ไหน และ เมื่อไรที่เขาจะทำมันอีก เราจะต้องรอ The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll sweep the outer corridor while the rest of your ships focus on the center.ข้าจะค้นหาทางด้านนอก ขณะที่ยานของพวกเจ้าที่เหลือพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลาง Downfall of a Droid (2008)
We're, experiencing technical difficulties.เรามีปัญหาทาง เทคนิคนิดหน่อย Rookies (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive    [VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
attempt    [VT] พยายาม, See also: หาทาง, ขวนขวาย, Syn. try, endeavor
bridge over    [PHRV] หาทางจัดการกับ, See also: หาทางช่วย(บางคน), Syn. tide over
strike a happy medium    [IDM] พบกันครึ่งทาง, See also: หาทางประนีประนอม
skirt around    [PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt round
skirt round    [PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top