Search result for

hunting

(68 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunting-, *hunting*, hunt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunting[N] การล่าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunting(ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
huntingเครื่องยนต์เดินผิดปรกติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Huntingการล่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Hunting ล่า
เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใด แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To disarm suspicion, you will go hunting.กองทัพจะมีกำลังใจ ถ้าท่านจะออกรบด้วย The Great Dictator (1940)
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
Hunting.การล่าสัตว์ First Blood (1982)
He says he uses it for hunting.เขาบอกว่าเขา จะใช้มันสำหรับการล่าสัตว์ First Blood (1982)
Didn't we go hunting here up last year?เราไปล่าสัตว์ที่นี่ปีที่ผ่านมาไหม First Blood (1982)
Huntin'? We ain't hunting' him, he's huntin' us!การล่า เราไม่ได้เป็นการล่าเขา เขาการล่าเรา First Blood (1982)
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์ Gandhi (1982)
- Good hunting?การล่าสัตว์ที่ดี? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Your only interest has been hunting aristocrats.อย่างเดียวที่นายสน ก็คือการกำจัดพวกราชวงศ์นั่น Vampire Hunter D (1985)
Hunting rifles, anything.ปืนล่าสัตว์ หรือปืนอะไรก็ได้ Night of the Living Dead (1990)
- Hi. This is Sean Maguire. Will Hunting.นี่ฌอน แมคไควร์ นี่วิลล์ ฮันทิ่ง Good Will Hunting (1997)
Yeah, I'm Will Hunting. I'm here about a position.- นั่งรอสักครู่นะครับ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
huntingAccustom a hunting dog to the noise of a gun.
huntingA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
huntingHe is busy with job hunting.
huntingHemingway enjoyed big game hunting in Africa.
huntingHe was looking for it I like a hunting dog.
huntingHe went hunting in the woods.
huntingHow is your job hunting going.
huntingHunting game is forbidden in these tranquil woods.
huntingHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
huntingHunting is prohibited in this area.
huntingI'm looking forward to going hunting with my father.
huntingIt became popular among young people to wear hunting boots.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล่าสัตว์[N] hunting, Syn. การจับสัตว์, Example: ผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่าผู้หญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
การจับสัตว์[n. exp.] (kān jap sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การล่าสัตว์[n.] (kān lā sat) EN: hunting   FR: chasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNTING    HH AH1 N T IH0 NG
HUNTINGDON    HH AH1 N T IH0 NG D AH0 N
HUNTINGTON    HH AH1 N T IH0 NG T AH0 N
HUNTINGTON'S    HH AH1 N T IH0 NG T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunting    (v) (h uh1 n t i ng)
Huntingdon    (n) (h uh1 n t i ng d @ n)
hunting-crop    (n) - (h uh1 n t i ng - k r o p)
hunting-crops    (n) - (h uh1 n t i ng - k r o p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagd {f}; Jagen {n}; Jagd... | auf die Jagd gehenhunting | to go hunting; to go shooting [Add to Longdo]
Jagdgesellschaft {f}hunting party [Add to Longdo]
Jagdhaus {n}hunting lodge [Add to Longdo]
Jagdhorn {n}; Waldhorn {n} | Jagdhörner {pl}; Waldhörner {pl}hunting horn | bugles [Add to Longdo]
Jagdmesser {n} | Jagdmesser {pl}hunting knife | hunting knives [Add to Longdo]
Jagdrevier {n}hunting ground [Add to Longdo]
Jagdwaffe {f}hunting weapon [Add to Longdo]
Jagdzeit {f}hunting season [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
またぎ;まとぎ[, matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
オンラインでの求職活動[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) {comp} on-line job-hunting [Add to Longdo]
キツネ狩り;狐狩り[キツネかり(キツネ狩り);きつねかり(狐狩り), kitsune kari ( kitsune kari ); kitsunekari ( kitsune kari )] (n) fox hunt; fox hunting [Add to Longdo]
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P) [Add to Longdo]
ハンチング帽[ハンチングぼう, hanchingu bou] (n) hunting cap [Add to Longdo]
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea [Add to Longdo]
ハンティング[, hanteingu] (n) hunting; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
遺臭[いしゅう, ishuu] (n) scent (of an animal while hunting) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting [Add to Longdo]
杭丁顿舞蹈症[Háng dīng dùn wǔ dào zhèng, ㄏㄤˊ ㄉㄧㄥ ㄉㄨㄣˋ ˇ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] Huntingdon's disease [Add to Longdo]
狩猎场[shòu liè chǎng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄤˇ, / ] hunting ground [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting [Add to Longdo]
猎狗[liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ, / ] hunting dog [Add to Longdo]
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ , / ] hunting hawk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunt \Hunt\ (h[u^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Hunted}; p. pr. &
   vb. n. {Hunting}.] [AS. huntian to hunt; cf. hentan to
   follow, pursue, Goth. hin?an (in comp.) to seize. [root]36.
   Cf. {Hent}.]
   1. To search for or follow after, as game or wild animals; to
    chase; to pursue for the purpose of catching or killing;
    to follow with dogs or guns for sport or exercise; as, to
    hunt a deer.
    [1913 Webster]
 
       Like a dog, he hunts in dreams.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To search diligently after; to seek; to pursue; to follow;
    -- often with out or up; as, to hunt up the facts; to hunt
    out evidence.
    [1913 Webster]
 
       Evil shall hunt the violent man to overthrow him.
                          --Ps. cxl. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive; to chase; -- with down, from, away, etc.; as, to
    hunt down a criminal; he was hunted from the parish.
    [1913 Webster]
 
   4. To use or manage in the chase, as hounds.
    [1913 Webster]
 
       He hunts a pack of dogs.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To use or traverse in pursuit of game; as, he hunts the
    woods, or the country.
    [1913 Webster]
 
   6. (Change Ringing) To move or shift the order of (a bell) in
    a regular course of changes.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunting \Hunt"ing\, n.
   The pursuit of game or of wild animals. --A. Smith.
   [1913 Webster]
 
   {Happy hunting grounds}, the region to which, according to
    the belief of American Indians, the souls of warriors and
    hunters pass after death, to be happy in hunting and
    feasting. --Tylor.
 
   {Hunting box}. Same As {Hunting lodge} (below).
 
   {Hunting cat} (Zool.), the cheetah.
 
   {Hunting cog} (Mach.), a tooth in the larger of two geared
    wheels which makes its number of teeth prime to the number
    in the smaller wheel, thus preventing the frequent meeting
    of the same pairs of teeth.
 
   {Hunting dog} (Zool.), the hyena dog.
 
   {Hunting ground}, a region or district abounding in game;
    esp. (pl.), the regions roamed over by the North American
    Indians in search of game.
 
   {Hunting horn}, a bulge; a horn used in the chase. See
    {Horn}, and {Bulge}.
 
   {Hunting leopard} (Zool.), the cheetah.
 
   {Hunting lodge}, a temporary residence for the purpose of
    hunting.
 
   {Hunting seat}, a hunting lodge. --Gray.
 
   {Hunting shirt}, a coarse shirt for hunting, often of
    leather.
 
   {Hunting spider} (Zool.), a spider which hunts its prey,
    instead of catching it in a web; a wolf spider.
 
   {Hunting watch}. See {Hunter}, 6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunting
   n 1: the pursuit and killing or capture of wild animals regarded
      as a sport [syn: {hunt}, {hunting}]
   2: the activity of looking thoroughly in order to find something
     or someone [syn: {search}, {hunt}, {hunting}]
   3: the work of finding and killing or capturing animals for food
     or pelts [syn: {hunt}, {hunting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top