Search result for

เลือกสรร

(31 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือกสรร-, *เลือกสรร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกสรร[V] select, See also: pick out, choose, assort, cull from, Syn. คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ, Thai definition: พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือกสรรก. พิจารณาคัดเอาแต่ที่ดี ๆ เช่น เลือกสรรถ้อยคำมาใช้ให้เหมาะสม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We represent a small stable of elite nonfiction authors from all over the world.เราเป็นตัวแทนของความมั่นคง ของนักเขียนที่เลือกสรรค์แล้วจากทั่งโลก Crime Doesn't Pay (2009)
¶ with the record selection with the mirror reflection ¶# กับเพลงที่เลือกสรร และภาพสะท้อนในกระจก # Wheels (2009)
We have many wonderful things planned for you at the hotel.เราเลือกสรรสิ่งดีที่สุดไว้ต้อนรับคุณ Sex and the City 2 (2010)
His half-baked theory is based on nothing more than the concept of natural selection, but his Sea of Life seminars are packed.ทฤษฎีครึ่งๆกลางๆของเขา พื้นฐานไม่มีอะไรมาก กว่าความคิดของการเลือกสรรตามธรรมชาติ The Predator in the Pool (2010)
¶ Everything free in America ¶ ¶ Lots of new housing with more space ¶#ทุกๆอย่างอิสระเมื่ออยู่ในอเมริกา# # มีบ้านพื้นที่มากมายให้เลือกสรรThe First Time (2011)
Handpicked by the Divine herself... these defenders of truth root out corruption, wherever it may be found, be it from rogue Mages, or within the halls of the Chantry itself.ซึ่ง นักบวชศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นผู้เลือกสรรด้วยตัวเอง... โดยกลุ่มเหล่าจะทำการกำจัดการคดโกงในทุกที่ที่พบ, อาจจะเป็นพวกเหล่าจอมเวทย์ที่ฉ้อฉน หรือแม้กระทั่งในผู้ที่ในวิหารเองก็ตาม. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Natural selection would have weeded out the weak, but only over the course of time.การเลือกสรรของธรรมชาติจะ กำจัดคนที่อ่อนแอ\แต่ก็เป็นไปตามเวลาที่ผ่านไป The Origins of Monstrosity (2012)
Natural selection, I suppose.การเลือกสรรตามธรรมชาติ คิดว่า Red in Tooth and Claw (2013)
I have chosen an extra-special troll, just for you.ฉันได้เลือกสรรโทรลล์ตัวพิเศษเฉพาะให้พระองค์ Trolls (2016)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
Assimilation and natural selection.การเลือกสรรของธรรมชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือกสรร[v.] (leūak san) EN: select   FR: sélectionner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cull[VT] เลือกสรร, Syn. choose, select

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
choose(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
chosen(โซ'เซิน) n. กริยาช่อง 3 ของ choose adj. เลือกสรรแล้ว
chrestomathyn. รวมวรรณคดีที่เลือกสรรแล้ว, See also: chrestomathic adj.
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
riddle(vi) ทำให้พิศวง,พูดเป็นปริศนา,ตรวจสอบ,วิเคราะห์,เลือกสรร
select(vt) เลือก,เลือกเฟ้น,คัดเลือก,เลือกสรร
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top