Search result for

คัดเลือก

(49 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัดเลือก-, *คัดเลือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดเลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น, Example: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คัดเลือกก. เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloningคัดเลือก,การแยกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
trying out for the knights.เอ่อ... ไปคัดเลือกการเป็นอัศวิน Lancelot (2008)
We'll draw lots- Grab onto me- Draw lots?เราต้องมีการคัดเลือก ไว้เป็นหน้าที่ฉันเอง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Why did there have to be an explosion on the day of the Civil Examinations!ทำไมจะต้องมาเกิดการระเบิดเอาในวันที่มีการสอบคัดเลือกด้วย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Give this to His Majesty before his Ministers, saying that it was found in the examination hall.นำมันไปถวายพระราชาก่อนท่านเสนา แล้วบอกว่ามันถูกพบที่สนามสอบคัดเลือก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Are... are you sure this was found in the examination hall?จ... เจ้าแน่ใจนะว่ามันถูกพบที่สนามสอบคัดเลือกHong Gil Dong, the Hero (2008)
Torture all those who were in the examination hall!ทรมาณทุกคนที่อยู่ในสนามสอบคัดเลือกHong Gil Dong, the Hero (2008)
Well, do we want to lift some quotes from the "stand up and be counted" speech in 1970?เราต้องการคัดเลือกบางข้อความ ตั้งแต่เริ่มต้นและจนถึง\ นับรวมสุนทรพจน์ในปี 1970 ด้วยมั้ย Frost/Nixon (2008)
The leader of the new planet shall be determined the old-fashioned way:ผู้นำคนใหม่นั้น จะถูกคัดเลือกตามธรรมเนียมประเพณี Bedtime Stories (2008)
In the book, she describes a selection process.- ใช่ค่ะ ในหนังสือ เธอได้เขียนบรรยาย กระบวนวิธีคัดเลือก The Reader (2008)
At the end of the month's labor, every month, sixty inmates were selected.ทุกครั้งที่ถึงเวลาสิ้นเดือน ผู้หญิงในค่าย 60 คนจะถูกคัดเลือก The Reader (2008)
So you helped make the selection? - Yes.งั้นแสดงว่าคุณช่วยคัดเลือกด้วย The Reader (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดเลือกออก[v. exp.] (khatleūak øk) EN: pick out   

English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choose[VT] เลือก, See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด, Syn. pick out, select
choose among[PHRV] คัดเลือกจาก
choose from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก, Syn. select from
cue in[PHRV] คัดเลือก, See also: คัดสรร
cull from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก
elect[VT] คัดเลือก, See also: เลือก, คัด, ออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. choose, select
opt out[PHRV] คัดเลือกออก, See also: เลือกออก, Ant. opt in
pick from[PHRV] คัดเลือก, See also: เลือกจาก (กลุ่ม), คัดสรรจาก
pick on[PHRV] เลือก, See also: คัดเลือก, Syn. drop on, fasten on
screen[VT] คัดเลือก, See also: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง, Syn. eliminate, select, sift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
choose(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
elect(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษาการ,ซึ่งได้รับการเลือก,ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก,ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
opt(ออพทฺ) vi. เลือก,คัดเลือก, See also: optant n.
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั

English-Thai: Nontri Dictionary
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
cull(vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ
elect(vt) เลือก,เลือกตั้ง,คัดเลือก
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ
select(vt) เลือก,เลือกเฟ้น,คัดเลือก,เลือกสรร
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก
single(vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top