ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probe

P R OW1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probe-, *probe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probe(n) เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe(n) การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe(n) การสืบสวน, Syn. inquiry
probe(vt) ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
probe(vi) ตรวจสอบ, See also: ค้นหา
probe into(phrv) แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
probe into(phrv) ตรวจสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe, periodontal; periodontal probeเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probeหัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are going to send a probe down.เรากำลังจะไปส่งสอบสวนลง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll bring the probe lower.ฉันจะนำมาสอบสวนที่ต่ำกว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've been sending probes out here since the '70s.เราได้รับการส่งยานสำรวจออก จากที่นี่ ตั้งแต่ยุค 70 เพื่อให้มีพวกคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Let's probe it when we do the focus group.ให้เครื่องหยั่งทำมันดู ว่ามาจากไหน eXistenZ (1999)
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ... Shaun of the Dead (2004)
- I'll probe ahead.-ผมจะคอยสำรวจทางข้างหน้า Eight Below (2006)
Yeah, yeah. We're gonna... We're gonna anal probe you!ใช่แล้ว เราจะเอาแกไปทดลอง Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Sure, they've sent probes to every planet except Pluto.แหง พวกเขาส่งเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังดาวเคราะห์ทั้งหมดในจักรวาล ยกเว้นดาวพลูโต Chuck Versus the Sensei (2008)
Now, it dates to the 1930s, and the Scanning Probe microscope indicated that it was freeze-dried.มันมีอายุในปี1930, และเครื่องตรวจบอกว่าทำถูกทำให้แห้งด้วยความเย็น Page Turner (2008)
A little ethics probe on your sister.ไต่สวนวินัยของน้องนายหน่อย Go Your Own Way (2008)
of course you'd have to have an electromagnetic probe placed in the base of your skull whilst immersed without clothing in the old tank.คุณต้องใช้เครื่องตรวจจับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใส่ไว้ที่ฐานกระโหลกศีรษะของคุณ ขณะลงไปแช่ทั้งตัวโดยไม่สวมเสื้อผ้า Pilot (2008)
The probes will synchronizeเครื่องตรวจจับจะปรับ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
probeInvestigators are running a probe into what caused the crash.
probeProbe into the cause of the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบค้น(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบรู้(v) inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai Definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
สืบสาว(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai Definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
หยั่งเชิง(v) sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งท่าที, Example: รัฐบาลหยั่งเชิงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการขึ้นภาษีน้ำมันที่กำลังจะใช้ว่ารับได้หรือไม่, Thai Definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่งท่าที(v) sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งเชิง, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับประธานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อหยั่งท่าทีในการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติอุตสาหกรรมตะวันตก, Thai Definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่ง(v) explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า
หยั่งเชิง(v) probe, See also: explore, sound out, Syn. หยั่งท่าที, Thai Definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่งดูท่าที(v) probe, See also: explore, sound out, Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai Definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่ง(v) explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: search ; seek ; explore ; probe  FR: chercher ; rechercher
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สัต[sat] (adj) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise  FR: intègre ; probe
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer
วิจัย[wijai] (n) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe  FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
แยง[yaēng] (v) EN: search ; probe ; poke ; pick  FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
หยั่ง[yang] (v) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out  FR: sonder ; explorer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBE P R OW1 B
PROBED P R OW1 B D
PROBES P R OW1 B Z
PROBE'S P R OW1 B Z
PROBERT P R AA1 B ER0 T
PROBENECID P R AA2 B EH1 N AH0 S IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probe (v) prˈoub (p r ou1 b)
probed (v) prˈoubd (p r ou1 b d)
probes (v) prˈoubz (p r ou1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, / ] probe, #22,474 [Add to Longdo]
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, / ] probe (character) [Add to Longdo]
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, / ] probe word [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzungsfrage {f}probe question [Add to Longdo]
Probe {f}probe [Add to Longdo]
Probe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Probe {f}rehearse [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}specimen [Add to Longdo]
Probe {f}test; tryout [Am.] [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}; Warenmuster {n}sample [Add to Longdo]
Probe {f}prob [Add to Longdo]
Probe...probational [Add to Longdo]
Probeabzug {m}proof [Add to Longdo]
Probeauftrag {m} | Probeaufträge {pl}trial order | trial orders [Add to Longdo]
Probebelastung {f}proof load [Add to Longdo]
Probedruck {m}proof copy [Add to Longdo]
Probeentnahme {f}; Probennahme {f}sampling [Add to Longdo]
Probeexemplar {n}; Musterexemplar {n}: Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プローブ[puro-bu] (n) probe [Add to Longdo]
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe [Add to Longdo]
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe [Add to Longdo]
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting [Add to Longdo]
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P) [Add to Longdo]
消息子[しょうそくし, shousokushi] (n) probe [Add to Longdo]
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P) [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication [Add to Longdo]
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
試運転[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probe \Probe\, v. t. [imp. & p. p. {Probed}; p. pr. & vb. n.
   {Probing}.] [L. probare to try, examine. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. To examine, as a wound, an ulcer, or some cavity of the
    body, with a probe.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: to search to the bottom; to scrutinize or examine
    thoroughly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The growing disposition to probe the legality of all
       acts, of the crown.          --Hallam.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probe \Probe\, n. (Surg.)
   An instrument for examining the depth or other circumstances
   of a wound, ulcer, or cavity, or the direction of a sinus, of
   for exploring for bullets, for stones in the bladder, etc.
   --Parr.
   [1913 Webster]
 
   {Probe scissors}, or {Probe-pointed scissors} (Surg.),
    scissors used to open wounds, the blade of which, to be
    thrust into the orifice, has a button at the end.
    --Wiseman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probe
   n 1: an inquiry into unfamiliar or questionable activities;
      "there was a congressional probe into the scandal" [syn:
      {probe}, {investigation}]
   2: a flexible slender surgical instrument with a blunt end that
     is used to explore wounds or body cavities
   3: an exploratory action or expedition
   4: an investigation conducted using a flexible surgical
     instrument to explore an injury or a body cavity
   v 1: question or examine thoroughly and closely [syn: {probe},
      {examine}]
   2: examine physically with or as if with a probe; "probe an
     anthill" [syn: {probe}, {dig into}, {poke into}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Probe /proːbə/ 
  prob; probational; probe; proof; rehearsal; rehearse; sample; specimen; test; trial; tryout [Am.]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top