ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การค้นคว้า

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การค้นคว้า-, *การค้นคว้า*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literature Searchการค้นคว้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล Jaws (1975)
Archaeology is the search for fact not truth.โบราณคดี... คือการการค้นคว้า เพื่อหาความจริง... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม The Corporation (2003)
Then they took the invention away from him.พวกนั้นเอาผลการค้นคว้าไปจากพ่อ Resident Evil: Apocalypse (2004)
All we really see is what they do outside of the water but who knows what they do under the ice where they spend two-thirds of their lives.นั่นเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นเวลาพวกมันอยู่บนน้ำแข็งเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วมีการค้นคว้ามากมายที่ศึกษาว่า พวกมันทำอะไรเวลาอยู่ใต้ล่างน้ำแข็ง ซึ่งพวกมันใช้เวลาอยู่ด้านล่างถึง 2 ใน 3 ของช่วงเวลาชีวิตทั้งมหด 50 First Dates (2004)
His life's work produced new sciences that incurred the wrath of the Church.การค้นคว้าเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทำให้คริสตจักรไม่พอใจ The Da Vinci Code (2006)
-He means medical research, dear.-เป็นการค้นคว้าทางการแพทย์ ที่รัก Hollow Man II (2006)
You must leave it to me as I've been doing research on Kira.คุณต้องอนุญาติให้ชั้นทำ ชั้นกำลังทำการค้นคว้าเกี่ยวกับคิระ Death Note: The Last Name (2006)
I've been researching it-- - Egyptian hieroglyphic.ฉันทำการค้นคว้ามา มันเป็นภาษาอียิปต์โบราณ No Such Thing as Vampires (2007)
There'll be research and development,มันจะเป็นการค้นคว้าและพัฒนา Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Is that research mistaken? No.การค้นคว้าเรื่องนี้เกิดข้อผิดพลาดเหรอ Knight Rider (2008)
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้นคว้า[n.] (kān khonkhwā) EN: research   FR: recherche [f]
การค้นคว้าวิจัย[n.] (kān khonkhwāwijai) EN: research   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high techเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นคำที่แสดงถึงคุณภาพที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้น ๆ หรืองานนั้น ๆ ได้มีการค้นคว้าและพัฒนากันมามากมายแล้ว
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検討[けんとう, kentou] (n) การค้นคว้า พิเคราะห์พิจารณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top