ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seek

S IY1 K   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seek-, *seek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seek[VT] ค้นหา, See also: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา, Syn. search, look for, attempt
seek[VI] มองหา, See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ, Syn. look for
seek[VT] สอบถาม, See also: สอบหา, สืบหา, Syn. investigate, examine, inquire, request
seeker[N] ผู้แสวงหา, See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ, Syn. inquirer, searcher, explorer
seek for[PHRV] แสวงหา (คำเก่า), See also: ค้นหา, Syn. look for, quest for, search after, search for, seek after
seek out[PHRV] ค้นหาอย่างหนัก, Syn. search out
seek from[PHRV] มองหา (บางสิ่ง) เพื่อป้องกันจาก
seek into[PHRV] ตรวจสอบรายละเอียด
seek after[PHRV] แสวงหา (คำเก่า), See also: ค้นหา, Syn. look for, search after, search for, seek for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek

English-Thai: Nontri Dictionary
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seekเพ่งเล็ง, ค้นหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seekแสวงหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seek areaพื้นที่แสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seek timeเวลาแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seeking workกำลังหางาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody seeks his advice after 75 years.ไม่มีใครพยายามคำแนะนำของเขาหลังจาก 75 ปี 12 Angry Men (1957)
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้ Oh, God! (1977)
- Why, heavens, no. We seek a full meal and all the compliments of the house.พวกเราค้นหาอาหารและอภินันทนาการทั้งหมดของบ้าน The Blues Brothers (1980)
We do not seek conflict.เราไม่ได้มาสร้างปัญหา Gandhi (1982)
"to seek his fortune across the sea.เพื่อเดินทางแสวงโชคในท้องทะเล The Princess Bride (1987)
Ask yourself, why do you seek the Cup of Christ?ถามตัวเอง, ว่าทำไม ถึงตามหาถ้วยของพระคริสต์? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A woman scorned seeks revenge.ผู้หญิงเลยหาทางแก้แค้น . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Seek thee out, the diamond in the rough.จงไปค้นหา เพชรในตม Aladdin (1992)
Your majesty, I have journeyed from afar to seek your daughter's hand.ฝ่าบาท ข้าเดินทางมาจากแดนไกล เพื่อมือของลูกสาวท่าน Aladdin (1992)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)
- Seek them out, Mary.- หาพวกมัน, แมรี่. Hocus Pocus (1993)
- Seek them out.- หาพวกมัน. Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seekAnd they would play hide and go seek.
seekAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
seekDeath is seeking for his prey.
seekEverybody has the right to seek happiness.
seekEverybody seeks happiness.
seekEveryone seeks happiness.
seekHe decided to seek information elsewhere.
seekHe is always seeking for fame and wealth.
seekHe is always seeking pleasure.
seekHe is seeking a good job.
seekHe is seeking a new position.
seekHe is seeking for employment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาอาหาร[V] go hunting, See also: seek for food, Example: แม่นกพาลูกนกที่โตพอบินจากรังออกไปหาอาหาร
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
แสวงหา[V] seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
หาทาง[V] seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai definition: หาวิธีการ
สรรหา[V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
ลี้ภัย[V] seek asylum, See also: take to one's heels, escape, flee, run away, Syn. หนีภัย, หลบภัย, Example: ผมตัดสินใจว่าถ้าจะลี้ภัยต้องขึ้นฝั่งสิงคโปร์
ผูกเวร[V] hold grudge against, See also: seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endl, Syn. จองเวร, Example: ผู้ใดผูกเวรต่อกัน ผู้นั้นจะได้รับความทุกข์ไปตลอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: เอาใจไปติดพันแน่นกับความพยาบาทหรือความปองร้ายต่อผู้อื่น
ค้น[V] seek, See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate, Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา, Example: เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น
คิดค้น[V] search, See also: seek, explore, probe, Example: เมื่อเรามีทุกข์ เราควรกล้าที่จะเผชิญแล้วค่อยๆ คิดค้นหาสาเหตุเพื่อระงับเหตุนั้น, Thai definition: ตริตรองเพื่อหาคำตอบหรือความจริง
วิจิน[V] seek, See also: search, Syn. เที่ยวหา, สืบเสาะ, ค้นหา, เสาะหา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue   FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
จ๊ะเอ๋[n.] (ja-ē) EN: hide-and-seek   FR: cache-cache [m]
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe   FR: chercher ; rechercher
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEK S IY1 K
SEEKS S IY1 K S
SEEKER S IY1 K ER0
SEEKAMP S IY1 K AE2 M P
SEEKERS S IY1 K ER0 Z
SEEKING S IY1 K IH0 NG
SEEKINS S IY1 K IH0 N Z
SEEKONK S IY1 K AA0 NG K
SEEKER'S S IY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seek (v) sˈiːk (s ii1 k)
seeks (v) sˈiːks (s ii1 k s)
seeker (n) sˈiːkər (s ii1 k @ r)
seekers (n) sˈiːkəz (s ii1 k @ z)
seeking (v) sˈiːkɪŋ (s ii1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
求职[qiú zhí, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ, / ] seek employment, #10,557 [Add to Longdo]
求证[qiú zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] seek proof; seek confirmation, #13,440 [Add to Longdo]
[, ㄇㄧˋ, / ] seek, #16,518 [Add to Longdo]
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] seek by inquiry or search; search; call on; visit, #19,506 [Add to Longdo]
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, ] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return, #22,021 [Add to Longdo]
求取[qiú qǔ, ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩˇ, ] seek after [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seekadett {m} | Seekadetten {pl}naval cadet | naval cadets [Add to Longdo]
Seekarte {f}sea chart [Add to Longdo]
Seekrankheit {f}sea sickness [Add to Longdo]
Seekrankheit {f}seasickness [Add to Longdo]
Seekrieg {m}naval war [Add to Longdo]
Seeküste {f}sea shore [Add to Longdo]
Seeküste {f}sea coast [Add to Longdo]
Seeküste {f}; Küste {f} | Seeküsten {pl}; Küsten {pl}seacoast; seaboard | seacoasts; seaboards [Add to Longdo]
Suchfehler {m}seek error [Add to Longdo]
Zugriffszeit {f} [comp.]seek time [Add to Longdo]
seeklarready for sea [Add to Longdo]
seekrank {adj}sea sick; seasick [Add to Longdo]
seekrank {adv}seasickly [Add to Longdo]
Seekuh f) [zool.]sea cow; manatee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
インフォシーク[, infoshi-ku] (n) {comp} Infoseek [Add to Longdo]
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
ケードロ;ケイドロ[, ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game) [Add to Longdo]
シーカー[, shi-ka-] (n) seeker [Add to Longdo]
シーク[, shi-ku] (n) (1) Sikh; (2) seek; (P) [Add to Longdo]
シークタイム[, shi-kutaimu] (n) {comp} seek time [Add to Longdo]
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] (n) {comp} positioning time; seek time [Add to Longdo]
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
船酔い[ふなよい, funayoi] Seekrankheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seek \Seek\, a.
   Sick. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seek \Seek\, v. t. [imp. & p. p. {Sought}; p. pr. & vb. n.
   {Seeking}.] [OE. seken, AS. s[=e]can, s[=e]cean; akin to OS.
   s[=o]kian, LG. s["o]ken, D. zoeken, OHG. suohhan, G. suchen,
   Icel. saekja, Sw. s["o]ka, Dan. s["o]ge, Goth. s[=o]kjan, and
   E. sake. Cf. {Beseech}, {Ransack}, {Sagacious}, {Sake},
   {Soc}.]
   1. To go in search of; to look for; to search for; to try to
    find.
    [1913 Webster]
 
       The man saked him, saying, What seekest thou? And he
       said, I seek my brethren.       --Gen. xxxvii.
                          15, 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire for; to ask for; to solicit; to beseech.
    [1913 Webster]
 
       Others, tempting him, sought of him a sign. --Luke
                          xi. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. To try to acquire or gain; to strive after; to aim at; as,
    to seek wealth or fame; to seek one's life.
    [1913 Webster]
 
   4. To try to reach or come to; to go to; to resort to.
    [1913 Webster]
 
       Seek not Bethel, nor enter into Gilgal. --Amos v. 5.
    [1913 Webster]
 
       Since great Ulysses sought the Phrygian plains.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seek \Seek\, v. i.
   To make search or inquiry; to endeavor to make discovery.
   [1913 Webster]
 
      Seek ye out of the book of the Lord, and read. --Isa.
                          xxxiv. 16.
   [1913 Webster]
 
   {To seek}, needing to seek or search; hence, unprepared.
    "Unpracticed, unprepared, and still to seek." --Milton.
    [Obs.]
 
   {To seek after}, to make pursuit of; to attempt to find or
    take.
 
   {To seek for}, to endeavor to find.
 
   {To seek to}, to apply to; to resort to; to court. [Obs.]
    "All the earth sought to Solomon, to hear his wisdom." --1
    Kings x. 24.
 
   {To seek upon}, to make strict inquiry after; to follow up;
    to persecute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To seek
       Upon a man and do his soul unrest.  --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seek
   n 1: the movement of a read/write head to a specific data track
      on a disk
   v 1: try to get or reach; "seek a position"; "seek an
      education"; "seek happiness"
   2: try to locate or discover, or try to establish the existence
     of; "The police are searching for clues"; "They are searching
     for the missing man in the entire county" [syn: {search},
     {seek}, {look for}]
   3: make an effort or attempt; "He tried to shake off his fears";
     "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The police
     attempted to stop the thief"; "He sought to improve himself";
     "She always seeks to do good in the world" [syn: {try},
     {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   4: go to or towards; "a liquid seeks its own level"
   5: inquire for; "seek directions from a local"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top