Search result for

ย่น

(71 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่น-, *ย่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น    [V] shorten, See also: save, reduce, cut down, diminish, lessen, Syn. ร่น, ย่นย่อ, Example: วิธีใหม่จะย่นระยะเวลาในการอนุมัติให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่, Thai definition: ร่นให้สั้นหรือให้เร็วเข้า เช่น ย่นหนทาง ย่นเวลา
ย่น    [V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ย่น    [V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น
ย่นย่อ    [V] be discouraged, See also: be daunted, quail, Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ, Example: งานตั้งภูเขาเลากานี้มิได้ทำให้เขาย่นย่อเลย
ย่นย่อ    [ADV] in short, See also: in brief, briefly, shortly, Syn. ย่อย่น, รวบรัด, Example: บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่นย่อที่สุด
ย่นย่อ    [V] shorten, See also: abbreviate, abridge, cut down, Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน, Example: เทคนิคนี้อาจจะช่วยย่นย่อเวลาในการประชุม
ย่นเวลา    [V] reduce time, See also: shorten time, Ant. ยืดเวลา, Example: ถ้าคุณไปทางลัดก็จะช่วยย่นเวลาได้มาก, Thai definition: ทำให้เสียเวลาน้อยลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่นก. ร่นให้สั้นหรือให้เร็วเข้า เช่น ย่นหนทาง ย่นเวลา, หดร่นเข้าไป เช่น คอย่น, ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น, ไม่เรียบ เช่น เสื้อผ้าย่น.
ย่นย่อว. ทำให้สั้น เช่น กล่าวโดยย่นย่อพอได้ความ
ย่นย่อท้อถอย เช่น อย่าได้ย่นย่อ
ย่นย่อย่อย่น ก็ว่า.
บันทึกย่นย่อ, ทำให้สั้น, เช่น อันว่าเทพยดาก็ปรานีกระษัตรท้งงสี่ ก็บันทึกที่หนทางน้นนเข้ามา (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
ย่อย่นย่นย่อ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rugateย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ruguloseย่นละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the only thing I like that aged is my scotch.แต่สิ่งที่ฉันจะชอบตอนนั้น ก็คือ รอยย่นของฉัน There Might be Blood (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
Master, you can make it, but everyone else is getting shot down.อาจารย์ , ข้าเชื่อว่าท่านทำได้ แต่คนอื่นๆ กำลังแย่นะ Shadow of Malevolence (2008)
Ahjumma, I think you're a bit strange right now.คุณป้า หนูว่าตอนนี้ป้าดูแย่นะคะ Beethoven Virus (2008)
Aliens!เอเลี่ย่นเร๊อะ ! ? Bolt (2008)
Freezing.อย่ารู้สึกแย่นะ ถ้าคุณทำไม่ได้ The Eye (2008)
Will you still love me when my skin grows old and saggy?คุณจะยังรักฉันอยู่มั้ย ตอนที่ผิวหนังฉันตกกระเหี่ยวย่นThe Curious Case of Benjamin Button (2008)
You chose to do something so special, unique, that there was only a short window of time you could do it.คุณเลือกทำบางอย่างที่มันพิเศษ และเฉพาะตัว นั้นคือ ต้องใช้หน้าต่างย่นเวลา คุณถึงจะทำได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You have crow's feet.หน้าตาคุณก็ยับย่น Superhero Movie (2008)
You shouldn't feel too bad.เจ้าไม่ควรรู้สึกแย่น่ะ Outlander (2008)
- But Dallas isn't that bad, come on.- แต่ดัลลัสก็ไม่ได้แย่นี่ The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save   FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser
ย่น[adj.] (yon) FR: plissé ; froncé ; ridé
ย่น...ให้สั้นลง[v. exp.] (yon … hai san long) EN: shorten ; reduce ; cut short   FR: écourter ; réduire
ย่นย่อ[v.] (yonyø) EN: be discouraged ; be daunted ; quail   
ย่นย่อ[v.] (yonyø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back   FR: abréger ; condenser
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly   
ย่นระยะการเรียนให้สั้นลง[v. exp.] (yon raya kān rīen hai san long) EN: shorten the period of schooling   
ย่นระยะทางให้สั้นลง[v. exp.] (yon rayathāng hai san long) EN: reduce the distance ; narrow the gap   
ย่นเวลา[v. exp.] (yon wēlā) EN: reduce time ; shorten time   

English-Thai: Longdo Dictionary
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crease up    [PHRV] ย่น (หน้า), See also: เบะ (หน้า)
cut across    [PHRV] ย่นระยะทางโดยตัดผ่าน, See also: ตัดผ่าน
cut short    [PHRV] ย่นเวลา, See also: ตัดเวลา, Syn. break short
frown    [VI] ทำหน้าบึ้ง, See also: ย่นหน้าผาก, ขมวดคิ้ว, ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. scowl
knit    [VT] ขมวดคิ้ว, See also: ย่นหน้าผาก
pucker    [VI] ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
ruck    [VI] ยับ, See also: ย่น, Syn. crease, wrinkle
ruffle    [VI] ย่น, See also: ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple
rugose    [ADJ] ย่น, See also: หยักเป็นลอน, Syn. rugous
rugous    [ADJ] ย่น, See also: หยักเป็นลอน, Syn. rugose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
corrugate(คอ'ระเกท) vt.,vi. ทำให้ย่น,ทำให้เป็นลูกฟูก adj. เป็นรอยย่น,เป็นลูกฟูก,เป็นร่อง, Syn. furrowed,ridged
corrugation(คอระเก'เชิน) n. การทำให้เป็นลูกฟูก,การทำให้เป็นรอยย่น,ภาวะที่เป็นลูกฟูก,รอยย่น,ร่อง
crape(เครพ) {craped,craping,crapes} n. แขนทุกข์ (สีดำ) ,ผ้าย่นสีดำ,ด้ายดำ,ผ้าย่น,แพรย่น,ผ้าไว้ทุกข์,เครื่องหมายไว้ทุกข์. vt. ใช้ด้ายย่นหรือแพรย่นปิดคลุม,ทำให้เป็นลอน, Syn. crepe
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
crepe papern. กระดาษลูกฟูก,กระดาษย่น
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟูก
crimple(คริม'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) ย่น,งอ,เป็นลอน,หยิก

English-Thai: Nontri Dictionary
cockle(vi) งอ,หด,ย่น
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
corrugate(vi) ยับยู่ยี่,ย่น,เป็นรอยย่น
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
crease(vt) ทำให้ย่น,ทำให้เป็นจีบ,ทำให้เป็นรอยพับ
crepe(n) แพรย่น
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
nick(n) รอยย่น,ช่อง,ร่อง,เวลาขณะหนึ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰める[つめる, tsumeru] Thai: ย่นเวลาให้สั้นขึ้น English: to shorten

German-Thai: Longdo Dictionary
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top