ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dry up

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dry up-, *dry up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry up[PHRV] ทำให้แห้งผาก, See also: แห้งผาก, Syn. dry off, dry out
dry up[PHRV] หยุด, See also: เลิก
dry up[PHRV] เช็ดให้แห้ง, See also: ทำให้แห้ง
dry up[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, หยุดพูด, Syn. shut up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have no choice. Your unemployment will dry up soon.นายไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้ว นายตกงาน ไม่มีเงินเข้าเลย Death Has a Shadow (1999)
Dry up, Dursley, you great prune.หุบปาก เดอร์สลีย์ ไอ้ประสาท Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
ShinGuiGwan collecting the tree sap means that he is trying to dry up the tree sap supply, therefore squeezing the Forge even further, isn't it?การรับยางไม้ของชินกุยกันแปลว่า เขากำลังดูดปริมาณยางไม้ออกจากตลาด เพื่อบีบโรงเหล็ก Kim Soo Ro (2010)
No more food gets delivered to the grocery store, gas stations dry up.ร้านค้าไม่มีอาหาร ปั้มขาดแคลนน้ำมัน Prisoners (2013)
But then I started to dry up from that year of binging on life, a year of killing.แต่ต่อมาฉันเริ่มที่จะหยุดคิดถึง ปีที่มีแต่การเที่ยวเล่นไปวันๆ ปีแห่งการฆ่าฟัน (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Or at least stop it from working so your blood can't flow and your veins dry up and you rot from the inside out so the world can see you exactly as you are-- cold, gray, hideous,หรือไม่ อย่างน้อยก็แค่หยุดการทำงานของมัน เลือดของคุณจะไม่ไหลเวียน เส้นเลือดจะเหือดแห้ง Monster's Ball (2013)
Land is all dry up there, nothing for the ree to hunt.ที่ดินทั้งหมดแห้ง ไม่มีอะไรให้รีไล่ล่า The Revenant (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dry upThe wet shirt will soon dry up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้งผาก[V] dry up, See also: dry completely, Ant. ชื้น, เปียก, Example: ผืนดินบริเวณนั้นแห้งผากไร้ความชุ่มชื้น คงจะเพาะปลูกอะไรไม่ได้, Thai definition: แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่
แห้ง[V] dehydrate, See also: dry up, Ant. เปียก, Example: แผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้น จะต้องแห้งสนิทก่อนนำเข้าสู่เตาอบ, Thai definition: ไม่มีน้ำ, หมดน้ำ
เหือด[V] dry up, See also: be parched, Syn. แห้งหาย, แห้ง, เหือดแห้ง, Example: ในฤดูร้อนน้ำในคลองเหือดแห้งหมด, Thai definition: หมดลง, ค่อยหายไป
เหือดหาย[V] dry up, See also: be parched, Syn. แห้ง, เหือดแห้ง, แห้งเหือด, Example: พอแดดออก หยดน้ำฝนบนดินก็เหือดหายไป, Thai definition: แห้งหายไป
แห้งเหือด[V] dry up, See also: be parched, Syn. เหือดแห้ง, แห้ง, Example: เขากลัวว่าน้ำจะแห้งเหือดไปเพราะแสงแดด, Thai definition: ค่อยแห้งหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้งผาก[v.] (haēngphāk) EN: dry up   
เหือด[adj.] (heūat) EN: dry up   FR: asséché ; desséché

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale [Add to Longdo]
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away [Add to Longdo]
涸らす[からす, karasu] (v5s,vt) to dry up; to exhaust [Add to Longdo]
涸れる[かれる, kareru] (v1,vi) to dry up (spring, pond, etc.); to run out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dry up
   v 1: lose water or moisture; "In the desert, you get dehydrated
      very quickly" [syn: {exsiccate}, {dehydrate}, {dry up},
      {desiccate}] [ant: {hydrate}]
   2: dry up and shrivel due to complete loss of moisture; "a
     mummified body was found" [syn: {mummify}, {dry up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top