ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ransack

R AE1 N S AE2 K   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ransack-, *ransack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ransack[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, Syn. plunder, strip
ransack[VT] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. comb, rummage, search
ransacker[N] ผู้รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. destroyer
ransack for[PHRV] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: ค้นกระจุยกระจาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder

English-Thai: Nontri Dictionary
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After he kills the victims,he ransacks the homes for valuables.หลังจากฆ่าเหยื่อแล้ว เขาขโมยของมีค่าไปด้วย Catching Out (2008)
You charm me, you seduce me, you screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณโปรยเสน่ห์ผม,ยั่วผม จนผมเผลอตัว เสร็จแล้วก็วางยาผม รื้อห้องผมกระจุย Duplicity (2009)
You talk me up, seduce me, screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณคุยกับผม,ยั่วยวนผม,ทำผมตายใจ แล้วค่อยวางยาผม ค้นห้องพักผมที่โรงแรม เสียกระจุย Duplicity (2009)
Ransack this dung heap.ค้นกองอึนี่ให้ทั่ว Defenders of Peace (2009)
Which means our perp had about an hour to ransack the place.แสดงว่าเจ้าโจรมีเวลาเกือบ ชั่วโมงที่จะรื้อค้นสถานที่ Under the Gun (2010)
Order your troops to ransack the premises, and look for bamboo trunks.สั่งให้กองทัพของเจ้าค้นบริเวณ และหาท่อนไม้ไผ่ Episode #1.4 (2010)
If Tony is the unsub, why would he ransack his own place?ถ้าโทนี่คืออันซับ ทำไมเขาต้องรื้อค้น ที่ของเขาเอง? The Bittersweet Science (2011)
But we were just about to ransack Campolongo castle.แต่เรากำลังจะไปปล้นปราสาทคัมโปโลโกนะ Nameless (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้น[v.] (khon) EN: search ; ransack ; frisk   FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
RANSACK R AE1 N S AE2 K
RANSACKED R AE1 N S AE2 K T
RANSACKING R AE1 N S AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ransack (v) rˈænsæk (r a1 n s a k)
ransacks (v) rˈænsæks (r a1 n s a k s)
ransacked (v) rˈænsækt (r a1 n s a k t)
ransacking (v) rˈænsækɪŋ (r a1 n s a k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ransack \Ran"sack\ (r[a^]n"s[a^]k), v. t. [imp. & p. p.
   {Ransacked} (-s[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Ransacking}.] [OE.
   ransaken, Icel. rannsaka to explore, examine; rann a house
   (akin to Goth. razn house, AS. r[ae]sn plank, beam) + the
   root of s[ae]kja to seek, akin to E. seek. See {Seek}, and
   cf. {Rest} repose.]
   1. To search thoroughly; to search every place or part of;
    as, to ransack a house.
    [1913 Webster]
 
       To ransack every corner of their . . . hearts.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To plunder; to pillage completely.
    [1913 Webster]
 
       Their vow is made
       To ransack Troy.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To violate; to ravish; to defiour. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rich spoil of ransacked chastity.   --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ransack \Ran"sack\, v. i.
   To make a thorough search.
   [1913 Webster]
 
      To ransack in the tas [heap] of bodies dead. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ransack \Ran"sack\, n.
   The act of ransacking, or state of being ransacked; pillage.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      Even your father's house
      Shall not be free from ransack.     --J. Webster.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ransack
   v 1: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
      looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
      {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
      {ransack}, {pillage}, {foray}]
   2: search thoroughly; "They combed the area for the missing
     child" [syn: {comb}, {ransack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top