Search result for

inspection

(80 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspection-, *inspection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspection[N] การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny

English-Thai: Nontri Dictionary
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจการ, การตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจตรา, การตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection by judgeการเผชิญสืบ, การตรวจสอบโดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection clauseข้อกำหนดการตรวจสอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection lawกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspection lawsกฎหมายที่ให้อำนาจตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of documentsการขอตรวจดูเอกสาร (โดยคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of propertyการตรวจดูทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection rightสิทธิตรวจดูของที่ซื้อ [ดู caveat emptor ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectionการดู, การสังเกต, การตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า, การดูแล, ตรวจพิจารณา [การแพทย์]
Inspection Scheduleโปรแกรมการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Inspection, Minorการตรวจสอบย่อย [การแพทย์]
Inspection, Preliminaryการตรวจภายนอก [การแพทย์]
Inspectionismพวกชอบแอบดู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
- Parade ready for your inspection, sir.ขบวนพาเหรดพร้อมสำหรับ การตรวจสอบของคุณครับ ขอบคุณโทของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
Present and ready for your inspection, sir.ปัจจุบันและพร้อมสำหรับการ ตรวจสอบของคุณครับ How I Won the War (1967)
How many times have I warned about food inspection?เตือนเรื่องการตรวจสอบอาหาร ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว Airplane! (1980)
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Captain Blumburtt and his troops are on a routine inspection tour.กัปตัน Blumburtt และกองกำลังของเขา อยู่ในทัวร์การตรวจสอบเป็นประจำ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
Folks around this joint love surprise inspections.คนรอบนี้ความรักร่วมกันตรวจสอบความประหลาดใจ The Shawshank Redemption (1994)
Queue here for health inspection. All third-class passengers queue here for health inspection.ผู้โดยสารชั้น 3 เชิญตรวจสุขภาพทางนี้ Titanic (1997)
Have you been through the inspection queue?ผ่านการตรวจสุขภาพรึยัง Titanic (1997)
The result of the inspectionผลการตรวจสอบ... GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectionFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
inspectionHe is leaving for China on an inspection tour next month.
inspectionI hope this makes it through (baggage) inspection.
inspectionKorea allowed an inspection by the IAEA.
inspectionThe building did not pass a fire inspection.
inspectionThe inspection was quite perfunctory.
inspectionThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
inspectionThe trucks had failed the inspection, but the drivers took them out anyway.
inspectionThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การดูงาน[N] observation, See also: inspection, investigation, visiting, Example: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย, Count unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trūat) EN: random inspection   
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจโดยศุลกากร[n. exp.] (kān trūat dōi sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat phijāranā tāmwāra) EN: routine inspection [f]   FR: examen de routine [m]
การตรวจซ้ำ[n. exp.] (kān trūat sam) EN: double-check ; reinspection   
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng) EN: random inspection   
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECTION    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N
INSPECTIONS    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspection    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n)
inspections    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检查[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] inspection; examine, #666 [Add to Longdo]
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep, #40,408 [Add to Longdo]
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inspection of goods, #41,217 [Add to Longdo]
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, / ] inspection post; checkpoint [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
attributive Prüfung {f}inspection by attributes [Add to Longdo]
Bauprüfung {f}inspection of building [Add to Longdo]
Handlampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Prüfniveau {n}inspection level [Add to Longdo]
Revisionsöffnung {f}inspection opening [Add to Longdo]
Revisionstür {f}inspection door [Add to Longdo]
Stablampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Suchspiegel {m}; Werkstattspiegel {m}inspection mirror [Add to Longdo]
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクション[, insupekushon] (n) inspection [Add to Longdo]
叡覧[えいらん, eiran] (n) the emperor's personal inspection [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] (n,vs) (1) inspection; reading; (2) {comp} browsing (the WWW, internet); web browsing; (P) [Add to Longdo]
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] (n) inspection room; reading room [Add to Longdo]
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspection \In*spec"tion\, n. [L. inspectio: cf. F. inspection.]
   1. The act or process of inspecting or looking at carefully;
    a strict or prying examination; close or careful scrutiny;
    investigation. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       With narrow search, and with inspection deep,
       Considered every creature.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of overseeing; official examination or
    superintendence.
    [1913 Webster]
 
   {Trial by inspection} (O. Eng. Law), a mode of trial in which
    the case was settled by the individual observation and
    decision of the judge upon the testimony of his own
    senses, without the intervention of a jury. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspection
   n 1: a formal or official examination; "the platoon stood ready
      for review"; "we had to wait for the inspection before we
      could use the elevator" [syn: {inspection}, {review}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top