Search result for

-sear-

(39 entries)
(0.1091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sear, *sear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sear[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น
sear[VT] เผาให้ไหม้เกรียม, See also: ทำให้พอง, ทำให้ไหม้, จี้ด้วยไฟ, Syn. burn, scorch
sear[VT] ทำให้เจ็บปวด (ภาษาเขียน), See also: ทำให้เจ็บแสบ
sear[VT] ทำให้เหี่ยวแห้ง, See also: ทำให้ร่วงโรย, ทำให้เฉา, Syn. wither, dry up
sear[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา, Syn. dry, shrivel, wither
sear[N] แผลไหม้เกรียม, See also: รอยไหม้เกรียม, แผลเป็นที่เกิดจากการจี้ด้วยไฟ, Syn. burn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sear(เซียร์) vt. ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,นาบ,จี้ด้วยไฟ,ทำให้เจ็บแสบ vi. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ชรา n. การทำให้ไหม้เกรียม,การนาบ,แผลไหม้เกรียม,รอยไหม้เกรียม. adj. เหี่ยวแห้ง,เหี่ยว,แห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
sear(vt) ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ไหม้เกรียม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oliver... we've searched practically everywhere.โอลิเวอร์.. เราได้ค้นหาในทุกที่แล้วนะ Odyssey (2008)
Have you been searching for Lex, or are you just covering your own tracks?คุณหาเล็กซ์เจอแล้วหรือ? หรือเพียงค้นพบร่องรอยเขา? Odyssey (2008)
You were searching for someone else.พวกคุณไปตามหาบางคนนอกจากนั้น Odyssey (2008)
They're beginning a search of the ship.พวกเขาค้นหาบนยานอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
And that means my place needs to be searched.และนั่นก็แปลว่าบ้านฉันต้องถูกค้น Lucky Thirteen (2008)
Go do it. And search the home for toxins.ไปทำมันได้ และตรวจบ้านหาสารพิษ The Itch (2008)
We've got to search the whole house for toxins.เราต้ิองตรวจบ้านทั้งหมดเพื่อหาสารพิษ The Itch (2008)
How about I examine you in one room and my colleagues will do the search?จะเป็นยังไงถ้าฉันตรวจคุณในห้องหนึ่ง และทีมของฉัน จะไปตรวจหาสารพิษที่อื่นๆ The Itch (2008)
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
Seargent, why are you so certain no one is coming?จ่า ทำไมเจ้าถึงแน่ใจนักว่าจะไม่มีใครมา? Rising Malevolence (2008)
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
searHe searched all day for the letter.
searWe searched for the two boys everywhere, but neither could be found.
searThe policeman went over the room in search for evidence.
searMy job search is really going rough. I don't have any connections.
searThe boy was searching for the lost key.
searShe walked about in search of the dress.
searThey searched here and there looking for survivors.
searI searched high and low for my lighter but couldn't find it.
searWe spread out and began to search through the woods.
searHe went traveling in search of adventure.
searIt goes without saying but the search ended in vain.
searHe came to Tokyo in search of employment.

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAR    S IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sear    (v) (s i@1 r)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, Sere \Sere\ (s[=e]r), a. [OE. seer, AS. se['a]r
   (assumed) fr. se['a]rian to wither; akin to D. zoor dry, LG.
   soor, OHG. sor[=e]n to wither, Gr. a"y`ein to parch, to dry,
   Skr. [,c]ush (for sush) to dry, to wither, Zend hush to dry.
   [root]152. Cf. {Austere}, {Sorrel}, a.]
   Dry; withered; no longer green; -- applied to leaves.
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      I have lived long enough; my way of life
      Is fall'n into the sear, the yellow leaf. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, n. [F. serre a grasp, pressing, fr. L. sera. See
   {Serry}.]
   The catch in a gunlock by which the hammer is held cocked or
   half cocked.
   [1913 Webster]
 
   {Sear spring}, the spring which causes the sear to catch in
    the notches by which the hammer is held.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, v. t. [imp. & p. p. {Seared}; p. pr. & vb. n.
   {Searing}.] [OE. seeren, AS. se['a]rian. See {Sear}, a.]
   1. To wither; to dry up. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To burn (the surface of) to dryness and hardness; to
    cauterize; to expose to a degree of heat such as changes
    the color or the hardness and texture of the surface; to
    scorch; to make callous; as, to sear the skin or flesh.
    Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       I'm seared with burning steel.    --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       It was in vain that the amiable divine tried to give
       salutary pain to that seared conscience. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The discipline of war, being a discipline in
       destruction of life, is a discipline in callousness.
       Whatever sympathies exist are seared. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sear is allied to scorch in signification; but it is
      applied primarily to animal flesh, and has special
      reference to the effect of heat in marking the surface
      hard. Scorch is applied to flesh, cloth, or any other
      substance, and has no reference to the effect of
      hardness.
      [1913 Webster]
 
   {To sear up}, to close by searing. "Cherish veins of good
    humor, and sear up those of ill." --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sear
   adj 1: (used especially of vegetation) having lost all moisture;
       "dried-up grass"; "the desert was edged with sere
       vegetation"; "shriveled leaves on the unwatered
       seedlings"; "withered vines" [syn: {dried-up}, {sere},
       {sear}, {shriveled}, {shrivelled}, {withered}]
   v 1: make very hot and dry; "The heat scorched the countryside"
      [syn: {sear}, {scorch}]
   2: become superficially burned; "my eyebrows singed when I bent
     over the flames" [syn: {scorch}, {sear}, {singe}]
   3: burn slightly and superficially so as to affect color; "The
     cook blackened the chicken breast"; "The fire charred the
     ceiling above the mantelpiece"; "the flames scorched the
     ceiling" [syn: {char}, {blacken}, {sear}, {scorch}]
   4: cause to wither or parch from exposure to heat; "The sun
     parched the earth" [syn: {parch}, {sear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top