Search result for

shrivel

(39 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrivel-, *shrivel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrivel[VI] ย่น, See also: เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VI] หมดประโยชน์
shrivel[VT] ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up[PHRV] (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย, Syn. curl up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter

English-Thai: Nontri Dictionary
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ? Akira (1988)
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย James and the Giant Peach (1996)
One full week without your letters... and I am shriveling here like a flower in the desert.ทำให้ฉันเหี่ยวเฉา เหมือนดอกไม้กลางทะเลทราย The Red Violin (1998)
You see they say that people shrivel up because they have an imaginationเห็นมั้ย ว่ากันว่าคน กลัวจนหัวหดเพราะว่า เขาคิดไปเอง Oldboy (2003)
You may be young in years, but your heart is as shriveled...During all my years I do not remember to have had such an insufficient pupil Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I'm sure Howl won't eat the heart of a shrivelled, old lady, like me.ฉันแน่ใจว่าฮาวล์ไม่กินยายแก่หนังเหี่ยวอย่างฉันหรอก Howl's Moving Castle (2004)
- Oh, you'd just shrivel up and blow away.-โอ้ คงเหี้ยวเฉา An American Haunting (2005)
Still, I'm going to look. I don't want to shrivel up and die at home like this.ยังไง ชั้นก็จะลองหาดู ชั้นไม่อยากอยู่แบบไร้ประโยชน์ แล้วก็ตายที่บ้านอย่างนี้ A Good Day to Have an Affair (2007)
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง Ambush (2008)
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ Hot Tub Time Machine (2010)
May the gods shrivel your cock.บางทีพระเจ้าอาจจะทำให้เจี๊ยวเอ็งหด The Thing in the Pit (2010)
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... . Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRIVEL    SH R IH1 V AH0 L
SHRIVELED    SH R IH1 V AH0 L D
SHRIVELING    SH R IH1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrivel    (v) (sh r i1 v @ l)
shrivels    (v) (sh r i1 v @ l z)
shrivelled    (v) (sh r i1 v @ l d)
shrivelling    (v) (sh r i1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起皱纹[qǐ zhòu wén, ㄑㄧˇ ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] shrivel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrivel \Shriv"el\, v. i. [imp. & p. p. {Shriveled}or
   {Shrivelled}; p. pr. & vb. n. {Shriveling} or {Shrivelling}.]
   [Probably akin to shrimp, shrink; cf. dial. AS. screpa to
   pine away, Norw. skrypa to waste, skryp, skryv, transitory,
   frail, Sw. skr["o]pling feeble, Dan. skr["o]belig, Icel.
   skrj?pr brittle, frail.]
   To draw, or be drawn, into wrinkles; to shrink, and form
   corrugations; as, a leaf shriveles in the hot sun; the skin
   shrivels with age; -- often with up.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrivel \Shriv"el\, v. t.
   To cause to shrivel or contract; to cause to shrink onto
   corruptions.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrivel
   v 1: wither, as with a loss of moisture; "The fruit dried and
      shriveled" [syn: {shrivel}, {shrivel up}, {shrink},
      {wither}]
   2: decrease in size, range, or extent; "His earnings shrank";
     "My courage shrivelled when I saw the task before me" [syn:
     {shrink}, {shrivel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top