ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

searchlight

S ER1 CH L AY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -searchlight-, *searchlight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
searchlight[N] ไฟฉาย, See also: แสงไฟฉาย, Syn. flashlight, arc light, beam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
searchlightn. n. ไฟฉาย,แสงจากไฟฉาย

English-Thai: Nontri Dictionary
searchlight(n) ไฟฉาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Captain, maybe we ought to turn on the searchlights now.กัปตัน เราน่าจะเปิดไฟค้นหาตอนนี้เลย Airplane! (1980)
Look, Zero, searchlights!ดูนั่น ซีโร่ แสงไฟ! The Nightmare Before Christmas (1993)
Chief, can you turn the light off? I'll check the searchlight.บอส ปิดไฟในรถซิ, จะเช็คไฟสำหรับค้นหา [Rec] 2 (2009)
These searchlights are automated, but you got to time them right, so stay close.ไฟส่องทำงานแบบอัตโนมัติ เราแค่ต้องดูจังหวะของมัน อยู่ใกล้ๆไว้ Real Steel (2011)
Once we're through here, there's no more searchlights. Quick! Go!พอถึงอีกด้านก็ไม่มีไฟส่องละ เร็วๆ Real Steel (2011)
♪ there'll be a searchlightMatsya Nyaya (2012)
Searchlight, this is Baker Six. Request immediate support.เสอชไลท นี้เป็นเบเกอร์หก ขอ ความช่วยเหลือทันที Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฉาย[N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARCHLIGHT    S ER1 CH L AY2 T
SEARCHLIGHTS    S ER1 CH L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searchlight    (n) sˈɜːʴtʃlaɪt (s @@1 ch l ai t)
searchlights    (n) sˈɜːʴtʃlaɪts (s @@1 ch l ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探照灯[tàn zhào dēng, ㄊㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄥ, / ] searchlight, #49,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheinwerfer {m}; Suchscheinwerfer {m} | Scheinwerfer {pl}; Suchscheinwerfer {pl}searchlight | searchlights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーチライト[, sa-chiraito] (n) searchlight; (P) [Add to Longdo]
探海灯[たんかいとう, tankaitou] (n) searchlight [Add to Longdo]
探照灯;探照燈[たんしょうとう, tanshoutou] (n) searchlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Searchlight \Search"light`\, n.
   (a) An apparatus for projecting a powerful beam of light of
     approximately parallel rays, usually devised so that it
     can be swiveled about.
   (b) The beam of light projecting by this apparatus.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 searchlight
   n 1: a light source with reflectors that projects a beam of
      light in a particular direction

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top