Search result for

เที่ยว

(103 entries)
(0.2083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เที่ยว-, *เที่ยว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
การไปเที่ยว (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) trips

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (n phrase ) English for Tourism

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่อง (vt ) เที่ยว เช่น ล่องใต้ แปลว่า เที่ยวภาคใต้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยว[N] trip, See also: time, Syn. รอบ, Example: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม, Thai definition: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
เที่ยว[CLAS] time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
เที่ยว[N] time, Syn. ครั้ง, Example: พรรคได้รับความสำเร็จเกินคาดเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถึง 5 เขตเลือกตั้ง
เที่ยว[V] travel, See also: make a trip, tour, wander, journey, voyage, roam, Syn. ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่, Example: รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย, Thai definition: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย, เตร็ดเตร่ไปเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินตามที่ต่างๆ
เที่ยว[V] search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
เที่ยวหา[V] look for, See also: go around looking for, search (for), seek for, Syn. ตามหา
เที่ยวงาน[V] go around the fair, See also: go out for enjoyment, stroll about for festival, roam about the fair, visit the fair
เที่ยวบิน[N] flight, See also: run, Count unit: เที่ยว
เที่ยวแรก[N] first trip, See also: first time, first, Syn. รอบแรก
เที่ยวเตร่[V] loaf, See also: wander, saunter, stroll, loiter

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เที่ยวน. เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่ง ๆ หรือไปกลับรอบหนึ่ง ๆ ว่า เที่ยว เช่น เที่ยวขึ้น เที่ยวล่อง เที่ยวไป เที่ยวกลับ, ลักษณนามบอกอาการเช่นนั้น เช่น ไป ๒ เที่ยว มา ๓ เที่ยว.
เที่ยวก. ไปไหน ๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย เช่น ไปเที่ยวงานกาชาด, กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป เช่น ฉันเที่ยวตามหาเธอทั้งวัน, กิริยาที่ไปหรือทำในหลายที่ทั่ว ๆ ไป ใช้ประกอบกับกริยาอื่น ผู้พูดพูดในทำนองไม่เห็นด้วยว่าควรทำ เช่น เรื่องนี้เป็นความลับ อย่าเที่ยวพูดไปนะ.
เที่ยวเตร่ก. เที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เช่น วัน ๆ ไม่ทำงานทำการได้แต่เที่ยวเตร่.
เซซังเที่ยวไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีจุดหมายไร้ที่พึ่ง เช่น นางจันทร์เทวีอุ้มพระสังข์เที่ยวเซซังไปในป่า.
ตะลุยเที่ยวไป เช่น ตะลุยไปทั่วทุกที่.
ตามเที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป เช่น ตามเรื่อง ตามวัว
ล่าเที่ยวติดตามหา (เพื่อจับ ฆ่า หรือเพื่อการกีฬา เป็นต้น) เช่น ล่าสัตว์ ตำรวจล่าผู้ร้าย, โดยปริยายหมายความว่า เที่ยวแสวงหาในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ล่าเมืองขึ้น ล่าผู้หญิง
แอ่วเที่ยว, ถ้าไปเที่ยวเกี้ยวผู้หญิง เรียกว่า แอ่วสาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pass; runเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
run; passเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root pass; root runเที่ยวเชื่อมฐาน, เที่ยวเชื่อมราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root run; root passเที่ยวเชื่อมฐาน, เที่ยวเชื่อมราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sealing run; backing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing run; sealing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration run; penetration passเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
melt runเที่ยวเชื่อมหลอมเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ยาวไปเที่ยวกลางคืนจนดึกถึงเช้า [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And no going out on school nights. What?แล้วก็ห้ามออกเที่ยวในวันที่ต้องไปโรงเรียน / อะไรนะ? Chuck in Real Life (2008)
oh, we just started hanging out again.อ่อ พวกเราแค่เริ่มออกไปเที่ยวกันอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
For the pics of mars. You know, the rovers and all that.ทำกับรูปถ่ายดาวอังคาร รู้ใช่ไหม พวกท่องเที่ยวอะไรเทือกนั้น Not Cancer (2008)
There is 3:40 flight out of Newark.มีเที่ยวบินออกจากนิวยอร์กตอนบ่าย สามโมง สี่สิบ Birthmarks (2008)
Because she went to a nightclub in her free time?เพราะว่าเธอไปเที่ยวไนท์คลับยามว่าง Lucky Thirteen (2008)
What did you do? Travel?เที่ยวไปเรื่อยๆ Lucky Thirteen (2008)
If you... dated Cuddy... there would--ถ้านาย นัดคัดดี้เที่ยว มันอาจจะ... The Itch (2008)
Emotionally mature people who work together should not date.อารมณ์ปกติของมนุษย์ คนที่ทำงานด้วยกัน ไม่นัดเที่ยวกัน The Itch (2008)
I think if you dated her---ฉันคิดว่าถ้านายนัดเธอไปเที่ยว The Itch (2008)
Are you saying you want to date me?คุณพูดอะไีร คุณต้องการที่จะนัดฉันเที่ยว The Itch (2008)
Or you're going to Cuddy's, gonna ring her doorbell, and you're gonna ask her out on a date like regular people do.หรือคุณกลับไปบ้านคัดดี้ ไปกดกริ่งบ้านเธอ และและคุณก็ชวนเธอไปเที่ยวซะ The Itch (2008)
- We know who she is. - I dated her.เรารู้ว่าเธอเป็นใคร ฉ้ันเคยนัดเที่ยวกับเธอ Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยว[v.] (thīo) EN: wander   FR: se promener ; faire un tour
เที่ยวการบิน[n.] (thīo kān bin) EN: flight   FR: vol (aviation) [m]
เที่ยวบิน[n.] (thīobin) EN: flight   FR: vol [m] ; envol [m]
เที่ยวบินตรง[n. exp.] (thīobin trong) EN: non-stop flight   FR: vol direct [m] ; vol sans ecale [m]
เที่ยวบินที่ ...[n. exp.] (thīobin thī ...) EN: flight (number) ...   FR: vol (numéro) ... [m]
เที่ยวบินอวกาศ[n. exp.] (thīobin awakāt) EN: space flight [m]   FR: vol spatial [m]
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ[n. exp.] (thīobin chaomao lam) EN: charter flight [m]   FR: vol charter [m]
เที่ยวบินเชิงพาณิชย์[n. exp.] (thīobin choēng phānit) EN: commercial flight   FR: vol commercial [m]
เที่ยวเดียว[n. exp.] (thīo dīo) FR: aller [m] ; aller simple [m]
เที่ยวเรือ[n. exp.] (thīo reūa) EN: voyage   

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flight[N] เที่ยวบิน
gallivant off[PHRV] เที่ยวเตร่, See also: เที่ยวหาความสำราญ
gad[VI] เที่ยวเตร็ดเตร่, See also: พเนจร, ร่อนเร่ไปทั่ว, Syn. rove, wander
gallivant[VI] ท่องเที่ยวหาความสำราญ, See also: เที่ยวเตร็ดเตร่ไป, Syn. roam, wander, ramble
see the sights[IDM] เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
pry about[IDM] เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น), Syn. nose about, poke about
red-eye[N] เที่ยวบินกลางคืน (ซึ่งทำให้นอนไม่พอ)
scour[VI] เที่ยวค้นคว้า, See also: เสาะหา, Syn. search, seek
sightsee[VI] เที่ยวชม, See also: เยี่ยมชม, Syn. roam, tour
swan[VI] เที่ยวเตร่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เตร็ดเตร่, พเนจร, Syn. wander, roam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
couture(คูเที่ยว') n. อาชีพหรือการงานของนักออกแบบหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี
couturier(คูเที่ยว'เรีย) n. นักออกแบบทำหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี, Syn. couturier
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ,สาธก,ถก, ท่องเที่ยว,เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand

English-Thai: Nontri Dictionary
cruise(vi) แล่นไปมา,แล่นไปเรื่อยๆ,แล่นเรือเที่ยว
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
go(vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ
itinerant(adj) ท่องเที่ยวไป,ธุดงค์,จาริก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
復路[ふくろ, fukuro] (n) เที่ยวกลับ, ขากลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิน
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top