ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interviewer

IH1 N T ER0 V Y UW2 ER0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interviewer-, *interviewer*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interviewerผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interviewer biasอคติของผู้สัมภาษณ์, ความลำเอียงของผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Clearly the famous TV interviewer will pull no punches."\"เป็นที่ชัดเจนว่านักสัมภาษณ์ทีวี\ จะกระชากแต่ไม่ต่อยซ้ำเิติมเขา Frost/Nixon (2008)
You don't think it might be an idea for our interviewer to be rested and focused on the job in hand?คุณไม่คิดบ้างหรือ ว่านี่คือความคิดของคน ที่จะเป็นพิธีกร เขาควรพักและ สนใจอยู่กับงานในมือ Frost/Nixon (2008)
Just after that, the interviewer started going into convulsions...หลังจากนั้น มีอีกคน ก็เรื่มชัก Chuck Versus the Anniversary (2010)
Every time the interviewer asks a question, tell him to go shut the fuck up.แล้วทุกครั้งที่มีคนถามคำถาม เธอก็บอกให้เขาหุบปากซะ Clean Skin (2011)
It's a list of questions for the interviewer to ask.คำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์น่ะ Renaissance (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สัมภาษณ์[N] interviewer, See also: investigator, Syn. คนสัมภาษณ์, Example: นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอบถามเรื่องราวเพื่อต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer   FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVIEWER IH1 N T ER0 V Y UW2 ER0
INTERVIEWERS IH1 N T ER0 V Y UW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interviewer (n) ˈɪntəvjuːər (i1 n t @ v y uu @ r)
interviewers (n) ˈɪntəvjuːəz (i1 n t @ v y uu @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] interviewer, #56,787 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interviewer {m}; Interviewerin {f}poller; pollster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer [Add to Longdo]
会見者[かいけんしゃ, kaikensha] (n) interviewer [Add to Longdo]
求職係[きゅうしょくがかり, kyuushokugakari] (n) applicant interviewer [Add to Longdo]
聞き手(P);聞手;聴き手;聴手[ききて, kikite] (n) (1) (See 話し手・1) hearer; listener; audience; (2) interviewer; questioner; (P) [Add to Longdo]
面接官[めんせつかん, mensetsukan] (n) (See 面接) interviewer (for job, school, etc. interviews) [Add to Longdo]
面接試験官[めんせつしけんかん, mensetsushikenkan] (n) interviewer [Add to Longdo]
面接者[めんせつしゃ, mensetsusha] (n) (1) interviewer; (2) interviewee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interviewer \In"ter*view`er\, n.
   One who interviews; especially, one who obtains an interview
   with another for the purpose of eliciting his opinions or
   obtaining information for publication.
   [1913 Webster]
 
      It would have made him the prince of interviewers in
      these days.               --Leslie
                          Stephen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interviewer
   n 1: a person who conducts an interview

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Interviewer /intrvjuːr/ 
  poller

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top