ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effort

EH1 F ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effort-, *effort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
effort(n) 努力(どりょく)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effort(n) ความพยายาม, Syn. attempt, endeavor, exertion, Ant. ease, sloth
effortless(adj) ซึ่งไม่ต้องพยายาม, See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง, Syn. easy, simple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม, ความมานะ, ความอุตสาหะ, การทดลองที่ยากลำบาก, กำลังของเครื่องจักร, ผลของความพยายาม, Syn. exertion, attempt

English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม, ความมุมานะ, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
She was making a tremendous effort to look 35.She was making a tremendous effort to look 35. 12 Angry Men (1957)
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้ Jaws (1975)
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่, ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที Day of the Dead (1985)
The police have expanded their efforts to include Motton, ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน Stand by Me (1986)
The Russian military effort is stalled, the American military effort is stalled.ความพยายามของทหารรัสเซียจนตรอกความพยายามของทหารอเมริกันจนตรอก The Russia House (1990)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
I want you to make an effort to talk nice.ฉันอยากให้เธอพยายามพูดเพราะๆ Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effortA considerable amount of time and effort have been spent already.
effortAfter all his efforts, he also failed this time.
effortAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
effortAfter much effort, he ended up with a contract.
effortA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
effortA little more effort, and you will succeed.
effortAll her efforts culminated in failure.
effortAll her years of work and effort have gone up in flames.
effortAll his efforts came to nothing.
effortAll his efforts seemed to have been wasted.
effortAll his efforts were useless.
effortAll my efforts are nothing in comparison with yours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาน(adv) as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai Definition: ง่าย, สะดวก
ความอุตสาหะ(n) effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
น้ำมือ(n) ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai Definition: ความสามารถในการทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist  FR: forcer
การลงแรง[kān longraēng] (n) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts  FR: dépense d'énergie [ f ]
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
คล่อง[khlǿng] (adj) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing  FR: facile ; aisé ; naturel
ความมานะ[khwām māna] (n) EN: effort
ความพยายาม[khwām phayāyām] (n) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)  FR: effort [ m ]
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
กล้วย[klūay] (adj) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake  FR: simplissime
กล้วย ๆ[klūay-klūay] (adj) EN: very easy ; easy ; effortless ; a piece of cake

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EFFORT EH1 F ER0 T
EFFORTS EH1 F ER0 T S
EFFORTLESS EH1 F ER0 T L AH0 S
EFFORTLESSLY EH1 F ER0 T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effort (n) ˈɛfət (e1 f @ t)
efforts (n) ˈɛfəts (e1 f @ t s)
effortless (j) ˈɛfətləs (e1 f @ t l @ s)
effortlessly (a) ˈɛfətləsliː (e1 f @ t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth #1,982 [Add to Longdo]
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] effort; active force; applied force #38,138 [Add to Longdo]
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw) #134,433 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrengung { f }; Mühe { f }; Bemühen { n }; Bemühung { f } | Anstrengungen { pl }; Bemühungen { pl }effort | efforts [Add to Longdo]
Aufwand { m }; Anstrengung { f }; Mühe { f } | unnötiger Aufwand; unnütze Müheeffort | wasteful of effort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) #1,297 [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n, vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) #4,591 [Add to Longdo]
尽力[じんりょく, jinryoku] (n, vs) efforts; assistance; (P) #7,437 [Add to Longdo]
取り組み(P);取組;取組み[とりくみ, torikumi] (n) (1) bout (in sports, etc.); match; (2) effort; initiative; dealing with; grappling with; wrestling with; (P) #7,450 [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] (n, vs) hard struggle; strenuous effort; (P) #11,787 [Add to Longdo]
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m, vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P) #12,531 [Add to Longdo]
[ろう, rou] (n) labor; labour; toil; trouble; pains; work; effort; striving; (P) #12,932 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effort \Ef"fort\, n. [F. effort, OF. esfort, for esfors, esforz,
   fr. esforcier. See {Efforce}.]
   1. An exertion of strength or power, whether physical or
    mental, in performing an act or aiming at an object; more
    or less strenuous endeavor; struggle directed to the
    accomplishment of an object; as, an effort to scale a
    wall.
    [1913 Webster]
 
       We prize the stronger effort of his power. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A force acting on a body in the direction of its
    motion. --Rankine.
 
   Syn: Endeavor; exertion; struggle; strain; straining;
     attempt; trial; essay. See {Attempt}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effort \Ef"fort\, v. t.
   To stimulate. [Obs.] "He efforted his spirits." --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effort
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   2: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A for
     effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
     {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]
   3: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the book
     was her finest effort" [syn: {feat}, {effort}, {exploit}]
   4: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 effort /ɛfɔʀ/ 
  attempt; effort; effort

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top