ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปภาพ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปภาพ-, *รูปภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปภาพน. รูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้น เช่น เขาเปิดร้านขายรูปภาพ มีทั้งภาพสีน้ำมันและสีน้ำ
รูปภาพสิ่งที่ปรากฏบนพื้น กระดาษ ผนัง ผ้าใบ เป็นต้น เกิดขึ้นจากการวาดหรือระบายสีเป็นภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น.
โทรสารรูปภาพหรือข้อความที่ส่งและรับผ่านระบบดังกล่าว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์
มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty as a picture.พริตตี้เป็นรูปภาพ Pinocchio (1940)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
Under this splendid picture, it said;ใต้รูปภาพมันเขียนไว้ว่า The Little Prince (1974)
And after some work, I succeeded in making my first drawing.หลังจากฝึกอยู่สักพัก ผมก็วาดรูปภาพแรกได้สำเร็จ The Little Prince (1974)
Bring the guns,the weapons, the knives! And how about this picture? I don't know--I think I'm making a weird face in it.แล้วรูปภาพนี้ล่ะ ไม่รู้สิ ข้าว่าข้่าไม่ทำหน้าตาแปลกประหลาดนะ Aladdin (1992)
Tell me one good reason why either of these photos is authentic.บอกเหตุผลดีๆสักข้อซิ ว่าทำไมรูปภาพเหล่านี้ เป็นของจริง Squeeze (1993)
But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine.แค่เธอเห็นรูปภาพของฉัน Good Will Hunting (1997)
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย. Millennium Actress (2001)
The pictures from the play.รูปภาพจากการแสดง A Walk to Remember (2002)
You must've not've took a good look at that pi'ture.คุณคงไม่ได้ดูรูปภาพนั้นให้ดี ๆ Bringing Down the House (2003)
I have looked at that pi'ture a Iot and, trust me, you are not in it.ผมดูรูปภาพนั้นอย่างดี เชื่อได้ว่าไม่มีคุณในภาพนั้น Bringing Down the House (2003)
I cannot tell you what it would mean to me to have a proper portrait up there of Doug Reed, the man who gave us Hope, instead of that asshole.ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะมีความหมายแค่ไหน ที่จะมีรูปภาพที่เหมาะสมเแขวนไว้ตรงนั้น รูปของดัก รีด บุคคลซึ่งทำทุกอย่างให้เมืองโฮป ไม่ใช่ไอ้หน้าตูดหมึกนั่น Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปภาพ [n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait   FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figure[N] รูปภาพ, See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น, Syn. picture, portrait, sketch, composition
image[N] รูปภาพ, See also: ภาพถ่าย, Syn. picture
Madonna[N] รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
pinup[N] รูปภาพติดผนัง, Syn. calendar girl, gatefold girl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
glyph(กลีฟ) ร่องสลัก,รูปแกะสลัก,สัญลักษณ์รูปภาพ,ภาพสัญลักษณ์หรือภาษา, See also: glyphic adj.
high resolutionความละเอียดสูงมีความคมชัดใช้บอกคุณสมบัติของจอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงรูปภาพ และตัวอักขระต่าง ๆ ได้คมชัดมากดู low resolution เปรียบเทียบ
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
pictorial(adj) เกี่ยวกับรูปภาพ,เหมือนภาพวาด
picture(n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[え, e] (n) รูปภาพ, รูปเขียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[え, e] (n ) รูปภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture

German-Thai: Longdo Dictionary
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top