ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomfort

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomfort-, *discomfort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomfort(n) ความไม่สะดวกสบาย, See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด, Syn. inconvenience, pain, ache, misery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก, ความไม่สบาย, ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก, ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย, ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfort(n) ความไม่สบายใจ, ความกระอักกระอ่วน, ความลำบากใจ, ความไม่สะดวก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discomfortความไม่สบาย, ความรู้สึกไม่สบาย, ไม่สบาย, อึดอัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you have any discomfort just send a message.ถ้าเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไร บอกข้าได้ Episode #1.41 (2006)
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_ Pathology (2008)
Did you note any signs of discomfort as Crixus took the sand?Did you note any signs of discomfort as Crixus took the sand? Whore (2010)
Uh, well-- although let's not lose sight of the fact that you were the victim of a terrible accident, Antonio, so some discomfort is to be expected.เอ่อ เอาล่ะนะ ในความเป็นจริงไม่เห็นมีวี่แววอะไร ว่าคุณตกเป็นเหยื่อ ของการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสยองขวัญ Green Light (2010)
While I appreciate the time, the money, and the discomfort of what must have been a very bumpy helicopter ride, และความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้น การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ที่กระแทกขึ้นลง Ilsa Pucci (2010)
Some discomfort is to be expected.อาการเจ็บคงจะมีบ้าง One Way (2010)
Discomfort unique to your gender.อย่างที่พวกเจ้าไม่เคยเจอ Immortals (2011)
But you don't feel any discomfort other than a lack of smell?ไม่มีอาการอย่างอื่นนอกจากนั้นใช่ไหม? Perfect Sense (2011)
I have been taken only to bed, my child causing unexpected discomfort in waning months of pregnancy.ฉันได้รับการดำเนินการเท่านั้นที่จะนอน ลูกของฉันที่ก่อให้เกิด ความรู้สึกไม่สบายที่ไม่คาดคิด ในเดือนที่ลดลงของการตั้งครรภ์ Monsters (2012)
I always felt discomfort in my heart.แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจ Love Rain (2012)
During the discomfort of childbirth.ในช่วงความระหว่างของการคลอด Destiny (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discomfortAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอึดอัด(adj) discomfortable, See also: uncomfortable, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: เขาต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอึดอัดเช่นนี้มานานร่วมเดือน, Thai Definition: ที่รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง
น่าอึดอัด(v) discomfort, See also: be uncomfortable, make uneasy, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: ผมเห็นบรรยากาศในบ้านของเขาแล้ว น่าอึดอัดที่สุด, Thai Definition: รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอึดอัด[khwām eut-at] (n) EN: discomfort
ความรู้สึกเจ็บปวด[khwām rūseuk jeppūat] (n, exp) EN: discomfort
ความยากลำบาก[khwām yāklambāk] (n) EN: difficulty ; hardship ; discomfort

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
discomfort

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomfort
discomforts

Japanese-English: EDICT Dictionary
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) #7,318 [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na, n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) #10,042 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n, vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
不快感[ふかいかん, fukaikan] (n) discomfort [Add to Longdo]
不快指数[ふかいしすう, fukaishisuu] (n) discomfort index [Add to Longdo]
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na, n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfort \Dis*com"fort\, v. t. [imp. & p. p. {Discomforted};
   p. pr. & vb. n. {Discomforting}.] [OF. desconforter, F.
   d['e]conforter, to discourage; pref. des- (L dis-) +
   conforter. See {Comfort}.]
   1. To discourage; to deject.
    [1913 Webster]
 
       His funeral shall not be in our camp,
       Lest it discomfort us.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy or disturb the comfort of; to deprive of quiet
    enjoyment; to make uneasy; to pain; as, a smoky chimney
    discomforts a family.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfort \Dis*com"fort\, n. [OF. desconfort, F. d['e]confort.
   See {Discomfort}, v. t.]
   1. Discouragement. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of comfort; uneasiness, mental or physical;
    disturbance of peace; inquietude; pain; distress; sorrow.
    "An age of spiritual discomfort." --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Strive against all the discomforts of thy
       sufferings.              --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discomfort
   n 1: the state of being tense and feeling pain [syn:
      {discomfort}, {uncomfortableness}] [ant: {comfort},
      {comfortableness}]
   2: an uncomfortable feeling of mental painfulness or distress
     [syn: {discomfort}, {soreness}, {irritation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top