ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomfort

D IH2 S K AH1 M F ER0 T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomfort-, *discomfort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomfort[N] ความไม่สะดวกสบาย, See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด, Syn. inconvenience, pain, ache, misery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four letters, "feeling of psychological discomfort."สี่ตัวอักษร "จิตใจไม่สดชื่น" The Story of Us (1999)
If you're feeling any discomfort, just go to the hospital for a check-up.ถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบาย.ไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจหน่อยไหม? My Girl (2005)
If you have any discomfort just send a message.ถ้าเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไร บอกข้าได้ Episode #1.41 (2006)
All right, you're gonna feel some slight discomfort.คุณจะรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อย Saw III (2006)
Is it very discomforting?อึดอัดมากมั้ย? A Good Day to Have an Affair (2007)
Call if the discomfort's too much, otherwise we'll see you next week.ถ้าหากไม่สะดวกก็โทรมมานะค่ะ ไม่เช่นนั้นเราจะไปพบคุณอาทิตย์หน้า Crazy Handful of Nothin' (2008)
Any pain or discomfort, Mr. Scofield?เจ็บหรือรู้สึกไม่สบาย ตรงไหนรึเปล่า คุณสกอฟิลด์ Going Under (2008)
One day at the office, dr. bell noticed my discomfortวันหนึ่งในที่ทำงาน ดร.เบลล์สังเกตเห็นอาการฉัน Pilot (2008)
There may be some discomfort.อาจจะเจ็บหน่อยนะท่าน Lair of Grievous (2008)
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_ Pathology (2008)
I made it to lessen your discomfort.ฉันพูดให้นายคลายเครียดนะ The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discomfortAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอึดอัด[ADJ] discomfortable, See also: uncomfortable, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: เขาต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอึดอัดเช่นนี้มานานร่วมเดือน, Thai definition: ที่รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง
น่าอึดอัด[V] discomfort, See also: be uncomfortable, make uneasy, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: ผมเห็นบรรยากาศในบ้านของเขาแล้ว น่าอึดอัดที่สุด, Thai definition: รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอึดอัด[n.] (khwām eut-at) EN: discomfort   
ความรู้สึกเจ็บปวด[n. exp.] (khwām rūseuk jeppūat) EN: discomfort   
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOMFORT    D IH2 S K AH1 M F ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomfort    (n) dˈɪskˈʌmfət (d i1 s k uh1 m f @ t)
discomforts    (n) dˈɪskˈʌmfəts (d i1 s k uh1 m f @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) [Add to Longdo]
不快感[ふかいかん, fukaikan] (n) discomfort [Add to Longdo]
不快指数[ふかいしすう, fukaishisuu] (n) discomfort index [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) [Add to Longdo]
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfort \Dis*com"fort\, v. t. [imp. & p. p. {Discomforted};
   p. pr. & vb. n. {Discomforting}.] [OF. desconforter, F.
   d['e]conforter, to discourage; pref. des- (L dis-) +
   conforter. See {Comfort}.]
   1. To discourage; to deject.
    [1913 Webster]
 
       His funeral shall not be in our camp,
       Lest it discomfort us.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy or disturb the comfort of; to deprive of quiet
    enjoyment; to make uneasy; to pain; as, a smoky chimney
    discomforts a family.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfort \Dis*com"fort\, n. [OF. desconfort, F. d['e]confort.
   See {Discomfort}, v. t.]
   1. Discouragement. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of comfort; uneasiness, mental or physical;
    disturbance of peace; inquietude; pain; distress; sorrow.
    "An age of spiritual discomfort." --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Strive against all the discomforts of thy
       sufferings.              --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discomfort
   n 1: the state of being tense and feeling pain [syn:
      {discomfort}, {uncomfortableness}] [ant: {comfort},
      {comfortableness}]
   2: an uncomfortable feeling of mental painfulness or distress
     [syn: {discomfort}, {soreness}, {irritation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top