ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画家

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画家-, *画家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画家[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] painter, #8,630 [Add to Longdo]
画家[màn huà jiā, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] cartoon writer (from Japanese mangaka), #32,833 [Add to Longdo]
画家[shū huà jiā, ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] calligrapher and painter, #34,109 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
画家[がか, gaka] (n) จิตรกร , นักวาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
画家[がか, gaka] (n,adj-no) painter; artist; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
The artist whose paintings you liked is a friend of mine.あなたが気に入った絵を描いた画家は私の友人です。
Edgar Degas was luckier than many painters.エドガー・ドガが多くの画家達よりも幸運であった。
This artist is soon to be famous like Yamagata.この画家はヤマガタのようにもうすぐ有名になりますよ。
This artist creates beautiful paintings.この画家は美しい絵画を創作する。
The picture was painted by a famous painter.この絵はある有名な画家によってかかれた。
This fellow is an artist!この人は画家だ!
He was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.その偉大な画家の傑作が壁にさかさまにかかっているを見て、彼は驚いた。
The artist is eternally a boy.その画家は、いわば永遠の少年だ。
The artist always painted alone.その画家はいつもひとりで絵を描いていた。
The painter died young.その画家は若くして死んだ。
The artist has an individualistic style of painting.その画家は独特なスタイルをもっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ The painters, and poets, and plays[JA] 画家 詩人 そして 芝居から生まれるさざなみ La La Land (2016)
And the painter who painted you all draped in gauze?[CN] 那个画家呢 为你画过薄纱画的那位 One Hour with You (1932)
Would you be willing to come down to the precinct, work with a sketch artist?[JA] あなたは名乗り出てくれた 写生画家に協力してくれれば Welcome Back, Jim Gordon (2015)
I'm a commercial artist.[CN] 我是广告画家 Design for Living (1933)
Your name's Michel Kraus and you're an artist.[CN] 你是米歇尔・库尔斯,一个画家 Port of Shadows (1938)
Oh, blame it on the illustrator, he's out of control![JA] それは挿絵画家が悪いんですよ The Abominable Bride (2016)
- Are you a painter too? - Oh, no, no. Not me.[CN] 一你也是画家 一哪儿呀 我才不是 Design for Living (1933)
Intelligent artist returns unexpectedly, finds treacherous friends.[CN] 聪明的画家突然返回 发现朋友背叛 Design for Living (1933)
You are therefore Clément, a young painter.[JA] あなたは若い画家のクレマンです。 Planetarium (2016)
Where an artist loved his wife[JA] Where an artist loved his wife 画家が妻を愛した場所 Beauty and the Beast (2017)
Tell me, does the illustrator travel with you?[JA] 挿絵画家も同行してるのか? The Abominable Bride (2016)
Everything's pretty to an artist.[CN] 对于画家来说一切都很美丽 Port of Shadows (1938)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
画家[がか, gaka] Maler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top