ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

painstaking

P EY1 N S T EY2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -painstaking-, *painstaking*, painstak
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
painstaking(adj) อุตสาหะ, See also: เพียรพยายาม, Syn. thorough, labored
painstaking(n) ความอุตสาหะ, See also: ความเพียร, ความพยายาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ, ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)

English-Thai: Nontri Dictionary
painstaking(adj) อุตสาหะ, เพียร, พยายาม, เอาเป็นธุระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what if it turns out, after all our digging after all our painstaking investigation....ลุงค๊า สุ้ๆนะค๊า นี่จะไปไหนกันเนี่ย แล้วมันเกี่ยวไรกะหนังสือพิมพ์ล่ะ นี่ทำไมทำงี้ล่ะ Hero (1992)
I followed all of harry's painstaking preventative measures.ผมทำตาม มาตรการที่แฮรรี่พยายามคิดค้นขึ้นมา An Inconvenient Lie (2007)
After four grueling weeks of painstaking sample collection, สี่สัปดาห์หลังจากที่เหนื่อยมาก การเก็บตัวอย่างของความเพียร แพตเตอร์สันก็พร้อมที่ จะกลับไปที่ห้องปฏิบัติการ The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
painstakingDo you intend to throw away in one instant what our family has painstakingly built up?
painstakingEach item was described in painstaking detail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะแหง่วๆ(adv) softly in complaint, See also: painstakingly, Syn. ออดอ้อน, พยายาม, Example: แมวหยุดหมอบอยู่ข้างหล่อนพลางส่งเสียงร้องครางตะแหง่วๆ ด้วยความหนาวและหิว, Thai Definition: อาการรบเร้าออดอ้อนเรื่อยไปจนน่ารำคาญ
ตะแหง่วๆ(adv) softly in complaint, See also: painstakingly, Syn. ออดอ้อน, พยายาม, Example: แมวหยุดหมอบอยู่ข้างหล่อนพลางส่งเสียงร้องครางตะแหง่วๆ ด้วยความหนาวและหิว, Thai Definition: อาการรบเร้าออดอ้อนเรื่อยไปจนน่ารำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAINSTAKING P EY1 N S T EY2 K IH0 NG
PAINSTAKINGLY P EY1 N S T EY2 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
painstaking (j) pˈɛɪnztɛɪkɪŋ (p ei1 n z t ei k i ng)
painstakingly (a) pˈɛɪnztɛɪkɪŋliː (p ei1 n z t ei k i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ,  ] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains #22,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P) #8,468 [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
忠実忠実しい[まめまめしい, mamemameshii] (adj-i) (uk) hardworking; painstaking; diligent; conscientious; sincere [Add to Longdo]
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work [Add to Longdo]
沈吟[ちんぎん, chingin] (n, vs) hum; meditation; painstaking elaboration on one's poem; groaning in distress [Add to Longdo]
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n, vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour) [Add to Longdo]
鏤骨[るこつ, rukotsu] (n) painstaking efforts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painstaking \Pains"tak`ing\ (p[=a]nz"t[=a]k`[i^]ng), a.
   Careful in doing; diligent; faithful; attentive. "Painstaking
   men." --Harris.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painstaking \Pains"tak`ing\, n.
   The act of taking pains; carefulness and fidelity in
   performance. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 painstaking
   adj 1: characterized by extreme care and great effort;
       "conscientious application to the work at hand";
       "painstaking research"; "scrupulous attention to details"
       [syn: {conscientious}, {painstaking}, {scrupulous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top