ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疾-, *疾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疾, jí, ㄐㄧˊ] sickness, illness, disease; to envy, to hate
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  矢 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 1,273

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˊ, ] sickness; disease; hate; envy, #5,255 [Add to Longdo]
[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, ] disease; sickness; ailment, #1,797 [Add to Longdo]
[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
[jí kǔ, ㄐㄧˊ ㄎㄨˇ, ] pain and difficulties; suffering (of the people), #27,170 [Add to Longdo]
[nu:è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] malaria, #27,592 [Add to Longdo]
[jí chí, ㄐㄧˊ ㄔˊ, / ] gallop, #28,852 [Add to Longdo]
[lì ji, ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, ] dysentery, #30,128 [Add to Longdo]
[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] storm; gale; strong wind; flurry; blast, #34,948 [Add to Longdo]
大声[dà shēng jí hū, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄐㄧˊ ㄏㄨ, / ] to call loudly (成语 saw); to get people's attention; to make one's views known, #43,088 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しっかん, shikkan] (n) โรค

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (adv) (1) (See く) quickly; swiftly; (n,adj-no) (2) a long time ago [Add to Longdo]
うに[とうに, touni] (adv) (uk) (See っくに) long ago; a long time ago; already [Add to Longdo]
[とく, toku] (adv) (1) quickly; swiftly; (2) already; before; (n,adj-no) (3) long time ago [Add to Longdo]
[とくとく, tokutoku] (adv) (arch) (See く・1) quickly; swiftly [Add to Longdo]
っく[とっく, tokku] (n-t,adj-no) (1) (See く) a long time ago; (adv) (2) quickly; swiftly [Add to Longdo]
っくに[とっくに, tokkuni] (adv) (uk) long ago; already; a long time ago; (P) [Add to Longdo]
[しっかん, shikkan] (n,adj-no) disease; ailment; (P) [Add to Longdo]
強風[しっきょうふう, shikkyoufuu] (n) fresh gale [Add to Longdo]
[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering [Add to Longdo]
[しっく, shikku] (n,vs) riding fast; driving a horse fast [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A truck was careering along the road.1台のトラックが道路を走していた。
The ship scudded before a heavy gale.船は強風を受けて走した。
Weakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.複数の呼吸器患による衰弱のため、彼は先週、音楽指揮者としての仕事を断念する旨の発表を余儀なくされたばかりでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A disease?[CN] 某种病? Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2003)
- Okay, we can start with that. - I say no.[JA] ベリーニリンパ症は自己免疫患だよ Power Hungry (2008)
- Really?[JA] 精神患にとって最悪の状態だ The Equation (2008)
Bellini's lymphocemia. It's an auto-immune disease.[JA] ベリーニリンパ症は 自己免疫患だよ The Cure (2008)
As they sweep around the banking Sarti's gonna catch up with the three cars fighting for fourth place. He's passed Tim Randolph, now watch him go underneath Gurney in the Eagle.[JA] 遅れてイーグルのダン・ガーニーと BRMのボブ・ターナー バンクを走中の4番手争いをしている3台を 捕らえようとサルティが迫る サルティ、ランドルフを抜いた、 イーグルのガーニーの後だ Grand Prix (1966)
He might be, aside from a single medical incident that delayed his career[JA] 確かに 精神患を除けば 海軍の広告塔ですよ Corporal Punishment (2007)
My hair flowing in the air as we rode in the carriage.[CN] 乱鬓驰赴前程 Taki no shiraito (1933)
disease.[CN] 病. History of the World in 2 Hours (2011)
I feel like i'm going clinically insane.[JA] 診断を受けたら精神患って The Dreamscape (2008)
I have Friedreich's ataxia, a neuromuscular disease.[JA] フリードライヒ失調症 神経筋患よ The Cake Eaters (2007)
Oh, but, Edith, I am not a cynic, only a realist.[CN] 我可不愤世俗,我只是 现实主义者,快看 Cavalcade (1933)
He was taken off the Dutch ship in Martinique and died a week later of consumption. - Oh...[JA] 1週間後に死んだわ "消耗性患"で Fool's Gold (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しつ, shitsu] KRANKHEIT, GESCHWINDIGKEIT [Add to Longdo]
[しっかん, shikkan] Krankheit, Unwohlsein [Add to Longdo]
[しっそう, shissou] schnell_laufen, -eilen [Add to Longdo]
[しっぷう, shippuu] starker_Wind, Orkan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top