ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daub

D AO1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daub-, *daub*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub(n) โคลนหรือดินเหนียวและกิ่งไม้ที่ใช้ก่อผนัง (ทางก่อสร้าง)
daub(vt) เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
daub on(phrv) ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด), See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
daub up(phrv) ป้าย, See also: แต้ม
daub onto(phrv) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub over
daub over(phrv) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub onto
daub with(phrv) ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daub(ดอบ) { daubed, daubing, daubs } v., n. (การ) แต้ม, ทำเปรอะ, ทำเปื้อน, ทำอย่างไม่ชำนาญ, สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
bedaub(บิดอบ') { bedaubed, bedaubing, bedaubs } vt. ป้าย, ทำให้สกปรกด้วย, เปื้อน, ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub

English-Thai: Nontri Dictionary
daub(vt) ทา, ฉาบ, แต้ม, ทำเปื้อน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน, ทำให้สกปรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, have you decided what to daub next, Jan?แล้ว... คุณตัดสินใจที่จะ เริ่มงานชิ้นใหม่รึยังล่ะ โยฮัน? Girl with a Pearl Earring (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าย(v) smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai Definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
ละเลง[lalēng] (v) EN: smear ; spread ; daub  FR: étaler ; étendre
ป้าย[pāi] (v) EN: paint ; coat ; smear ; daub  FR: enduire
ระบายสี[rabāisī] (v) EN: paint ; colour ; daub  FR: colorier ; peindre
ทา[thā] (v) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub  FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAUB D AO1 B
DAUBE D AO1 B
DAUBED D AO1 B D
DAUBER D AW1 B ER0
DAUBERT D AW1 B ER0 T
DAUBENSPECK D AW1 B IH0 N S P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daub (v) dˈɔːb (d oo1 b)
daubs (v) dˈɔːbz (d oo1 b z)
daubed (v) dˈɔːbd (d oo1 b d)
dauber (n) dˈɔːbər (d oo1 b @ r)
daubers (n) dˈɔːbəz (d oo1 b @ z)
daubing (v) dˈɔːbɪŋ (d oo1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] daub; thrust, #103,142 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daube { f }stave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたくる[nutakuru] (v5r, vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
アイアイ[aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
指猿[ゆびざる;ユビザル, yubizaru ; yubizaru] (n) (uk) (See アイアイ) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers) [Add to Longdo]
色を塗る[いろをぬる, irowonuru] (exp, v5r) to daub; to paint [Add to Longdo]
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r, vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly [Add to Longdo]
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1, vt) to daub; to smear [Add to Longdo]
塗抹[とまつ, tomatsu] (n, vs) smear; daub; coating over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daub \Daub\ (d[add]b), v. t. [imp. & p. p. {Daubed}; p. pr. &
   vb. n. {Daubing}.] [OE. dauben to smear, OF. dauber to
   plaster, fr. L. dealbare to whitewash, plaster; de- + albare
   to whiten, fr. albus white, perh. also confused with W. dwb
   plaster, dwbio to plaster, Ir. & OGael. dob plaster. See
   {Alb}, and cf. {Dealbate}.]
   1. To smear with soft, adhesive matter, as pitch, slime, mud,
    etc.; to plaster; to bedaub; to besmear.
    [1913 Webster]
 
       She took for him an ark of bulrushes, and daubed it
       with slime and with pitch.      --Ex. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To paint in a coarse or unskillful manner.
    [1913 Webster]
 
       If a picture is daubed with many bright and glaring
       colors, the vulgar admire it is an excellent piece.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       A lame, imperfect piece, rudely daubed over.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover with a specious or deceitful exterior; to
    disguise; to conceal.
    [1913 Webster]
 
       So smooth he daubed his vice with show of virtue.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To flatter excessively or glossy. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I can safely say, however, that, without any daubing
       at all,
       I am very sincerely your very affectionate, humble
       servant.               --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   5. To put on without taste; to deck gaudily. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Let him be daubed with lace.     --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daub \Daub\ (d[add]b), v. i.
   To smear; to play the flatterer.
   [1913 Webster]
 
      His conscience . . . will not daub nor flatter.
                          --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daub \Daub\, n.
   1. A viscous, sticky application; a spot smeared or daubed; a
    smear.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) A picture coarsely executed.
    [1913 Webster]
 
       Did you . . . take a look at the grand picture? . .
       . 'T is a melancholy daub, my lord.  --Sterne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daub
   n 1: material used to daub walls
   2: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   3: an unskillful painting
   v 1: coat with plaster; "daub the wall" [syn: {plaster}, {daub}]
   2: apply to a surface; "daub paint onto the wall"
   3: cover (a surface) by smearing (a substance) over it; "smear
     the wall with paint"; "daub the ceiling with plaster" [syn:
     {daub}, {smear}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top