Search result for

daub

(50 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daub-, *daub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub[N] โคลนหรือดินเหนียวและกิ่งไม้ที่ใช้ก่อผนัง (ทางก่อสร้าง)
daub[VT] เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
daub on[PHRV] ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด), See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
daub up[PHRV] ป้าย, See also: แต้ม
daub onto[PHRV] ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub over
daub over[PHRV] ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub onto
daub with[PHRV] ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub

English-Thai: Nontri Dictionary
daub(vt) ทา,ฉาบ,แต้ม,ทำเปื้อน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know how you got your cherry yesterday, daubing your wraps in acetone,smothering the guy until he passed out from the fumes.ฉันรู้ว่าแกคว่ำไอ้เวรนั่นได้ยังไง พันมือด้วยผ้าชุบน้ำมัน ทำให้มันมึนจนสลบไปเอง Dirt Nap (2008)
That damn dauber's not...ไอ้ที่แต้มสีนี่ก็... Bad Grandpa (2013)
He just drunk the dauber shit.เค้าเพิ่งกินสีแต้มเข้าไป Bad Grandpa (2013)
Dauber, are you sure you're from Connecticut?แต้มสี, คุณแน่ใจหรือว่า คุณมาจากคอนเนตทิคั? American Sniper (2014)
Squirrel cycled out. And Dauber was coming back but his wife knocked him up.กระรอกกรณืออก และเป็น Dauber กลับมา แต่ภรรยาของเขาล้มเขาขึ้น American Sniper (2014)
So, have you decided what to daub next, Jan?แล้ว... คุณตัดสินใจที่จะ เริ่มงานชิ้นใหม่รึยังล่ะ โยฮัน? Girl with a Pearl Earring (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าย[V] smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub   FR: barbouiller ; souiller
ละเลง[v.] (lalēng) EN: smear ; spread ; daub   FR: étaler ; étendre
ป้าย[v.] (pāi) EN: paint ; coat ; smear ; daub   FR: enduire
ระบายสี[v.] (rabāisī) EN: paint ; colour ; daub   FR: colorier ; peindre
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub   FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre

CMU English Pronouncing Dictionary
DAUB    D AO1 B
DAUBE    D AO1 B
DAUBED    D AO1 B D
DAUBER    D AW1 B ER0
DAUBERT    D AW1 B ER0 T
DAUBENSPECK    D AW1 B AH0 N S P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daub    (v) (d oo1 b)
daubs    (v) (d oo1 b z)
daubed    (v) (d oo1 b d)
dauber    (n) (d oo1 b @ r)
daubers    (n) (d oo1 b @ z)
daubing    (v) (d oo1 b i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daube {f}stave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
指猿[ゆびざる;ユビザル, yubizaru ; yubizaru] (n) (uk) (See アイアイ) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers) [Add to Longdo]
色を塗る[いろをぬる, irowonuru] (exp,v5r) to daub; to paint [Add to Longdo]
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly [Add to Longdo]
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1,vt) to daub; to smear [Add to Longdo]
塗抹[とまつ, tomatsu] (n,vs) smear; daub; coating over [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] daub; thrust, #103,142 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daub \Daub\ (d[add]b), v. t. [imp. & p. p. {Daubed}; p. pr. &
   vb. n. {Daubing}.] [OE. dauben to smear, OF. dauber to
   plaster, fr. L. dealbare to whitewash, plaster; de- + albare
   to whiten, fr. albus white, perh. also confused with W. dwb
   plaster, dwbio to plaster, Ir. & OGael. dob plaster. See
   {Alb}, and cf. {Dealbate}.]
   1. To smear with soft, adhesive matter, as pitch, slime, mud,
    etc.; to plaster; to bedaub; to besmear.
    [1913 Webster]
 
       She took for him an ark of bulrushes, and daubed it
       with slime and with pitch.      --Ex. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To paint in a coarse or unskillful manner.
    [1913 Webster]
 
       If a picture is daubed with many bright and glaring
       colors, the vulgar admire it is an excellent piece.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       A lame, imperfect piece, rudely daubed over.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover with a specious or deceitful exterior; to
    disguise; to conceal.
    [1913 Webster]
 
       So smooth he daubed his vice with show of virtue.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To flatter excessively or glossy. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I can safely say, however, that, without any daubing
       at all,
       I am very sincerely your very affectionate, humble
       servant.               --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   5. To put on without taste; to deck gaudily. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Let him be daubed with lace.     --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daub \Daub\ (d[add]b), v. i.
   To smear; to play the flatterer.
   [1913 Webster]
 
      His conscience . . . will not daub nor flatter.
                          --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daub \Daub\, n.
   1. A viscous, sticky application; a spot smeared or daubed; a
    smear.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) A picture coarsely executed.
    [1913 Webster]
 
       Did you . . . take a look at the grand picture? . .
       . 'T is a melancholy daub, my lord.  --Sterne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daub
   n 1: material used to daub walls
   2: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   3: an unskillful painting
   v 1: coat with plaster; "daub the wall" [syn: {plaster}, {daub}]
   2: apply to a surface; "daub paint onto the wall"
   3: cover (a surface) by smearing (a substance) over it; "smear
     the wall with paint"; "daub the ceiling with plaster" [syn:
     {daub}, {smear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top