ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lately

L EY1 T L IY0   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lately-, *lately*, late
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lately[ADV] เมื่อไม่นานนี้, Syn. recently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lately(เลท'ลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นานมานี้, Syn. recently
philately(ฟิเลท'ลี) n. การสะสมแสตมป์,การเล่นดวงตราไปรษณีย์, See also: philatical adj. philatically adv. philatelist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lately(adv) ใหม่,หลังสุด,เมื่อเร็วๆนี้
philately(n) การสะสมแสตมป์,การเล่นดวงตราไปรษณีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
Have you read the papers lately?ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ระยะหลังบ้างมั้ย Oh, God! (1977)
I just wanted to talk to you about some of the things that have been happening lately.เพียงแค่อยากจะคุยกับท่าน ถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น. Suspiria (1977)
But lately she was upset about some notions put into her head by a friend of hers.เมื่อเร็วๆนี้เธอเครียดจัด เรื่องความคิดของเพื่อนเธอคนนึง. Suspiria (1977)
Man, the town is too peaceful lately.คน เป็นเมือง ที่สงบเงียบ เกินไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ I Spit on Your Grave (1978)
Have you guys been riding by her place lately?พวกคุณ ได้ รับการ ขี่ ของเธอวาง เมื่อเร็ว ๆ นี้ I Spit on Your Grave (1978)
Well, I haven't been spending much time there lately, they've got me down in DC.ก็ ผมไม่ได้ใช้เวลามากเมื่อเร็วๆนี้ First Blood (1982)
Have you checked Discovery's orbit lately?คุณได้ตรวจสอบวงโคจร ของดิสคัเฟอรีเมื่อเร็ว ๆ นี้? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Uh, Bub's been responding so well lately, I've let him live.บัฟมีการตอบสนองที่ดี ผมเลยเก็บไว้ Day of the Dead (1985)
Except my dad's kind of on a mean streak. He's been drinking a lot lately.เว้นเสียแต่พ่อฉันจะเมา หลังๆ นี่เขาดื่มจัดมาก Stand by Me (1986)
Hey, you guys been watching The Mickey Mouse Club lately?เฮ้ พวกเราได้ดูมิกกี้ เมาส์คลับ เมื่อเร็วๆ นี้ป่ะ? Stand by Me (1986)
I've been noticing lately that the A and the E are starting to bend around the sides.ฉันก็สังเกตเห็นว่าตัว A กับ ตัวE ที่อกเสื้อเธอ เริ่มโค้งออกนะ Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latelyA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
latelyAre you overworking yourself lately?
latelyBy the way have you heard from him lately?
latelyBy the way, have you seen anything of Carter lately?
latelyBy the way, have you seen him lately?
latelyHave you heard from your sister lately?
latelyHave you read any interesting books lately?
latelyHave you read anything interesting lately.
latelyHave you seen any movies lately?
latelyHe came as lately as yesterday.
latelyHe died lately.
latelyHe is depressed lately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าสุด[ADV] lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
ช่วงนี้[ADV] at this period, See also: lately at this time, presently, Syn. ระยะนี้, ขณะนี้, Example: ช่วงนี้เขามีงานยุ่งมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew   FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
อ่อง[adv.] (ǿng) EN: spotlessly ; immaculately   
วังเวง[adv.] (wangwēng) EN: disconsolately   

CMU English Pronouncing Dictionary
LATELY    L EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lately    (a) lˈɛɪtliː (l ei1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この所;此の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently [Add to Longdo]
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related [Add to Longdo]
近頃(P);近ごろ[ちかごろ, chikagoro] (n-adv,n-t) lately; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
兼ね兼ね;予予;予々[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already [Add to Longdo]
此の程[このほど, konohodo] (n-adv) (1) (uk) now; at this time; (2) the other day; recently; lately [Add to Longdo]
此間[こないだ, konaida] (n-adv,n-t) (uk) the other day; lately; recently [Add to Longdo]
今回[こんかい, konkai] (n-adv,n-t) now; this time; lately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lately \Late"ly\, adv.
   Not long ago; recently; as, he has lately arrived from Italy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lately
   adv 1: in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately
       the rules have been enforced"; "as late as yesterday she
       was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was
       first affected, but latterly the meaning also" [syn:
       {recently}, {late}, {lately}, {of late}, {latterly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top