ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reasonably

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reasonably-, *reasonably*, reasonab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reasonably(adv) อย่างมีเหตุผล, See also: อย่างสมเหตุสมผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm reasonably fond of my own.และฉันมีเหตุผลที่รักของตัวเอง The Russia House (1990)
"may be reasonably looked up to as one of the most illustrious personages in the land.""บางทีอาจจะต้องยำเกรงอย่างมีเหตุผลต่อ หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดินนี้" Episode #1.6 (1995)
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้ Contact (1997)
I'm young, reasonably good-looking.แน่นาน ฉันไม่ว่างนี่ Valentine (2001)
Problem is, Diamond, no one's gonna believe that after I take the heroin I have in my pocket and put it in the glove box of the reasonably priced minivan you hav parked over there.ปัญหาก็คือว่า ไม่มีใครเขาเชื่อหรอก หลังจากที่ผมเอาเฮโรอีน ที่ผมมีในกระเป๋าเสื้อของผม และใส่ไว้ในช่องถุงมือ ในรถตู้มีราคาเหมาะสมที่คุณได้จอดอยู่ที่นั่น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
You know, now that you mentioned it, could you point us in the direction of a reasonably priced motel ?พอคุณพูดขึ้นมาผมก็เลยนึกได้ คุณพอจะบอกทางไปที่พัก ที่ราคาย่อมเยาได้ไหมครับ Dead in the Water (2005)
It's not completely unfeasible. He is a reasonably charming guy.ไม่หรอกค่ะ เขาเสน่ห์แรงจะตาย Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.หากลูกได้น้อมรับ ต่อความประสงค์ของพระองค์ ซึ่งลูกอาจพบความสุขของชีวิตตามสมควร และอาจพบความสุขล้ำเลิศตลอดไป กับพระองค์ในชาติหน้า Mr. Brooks (2007)
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.อย่างที่มันเป็นไป ไม่ใช่อย่างที่ข้าพระองค์อยากให้เป็น โดยเชื่อว่าพระองค์ จะทรงทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง Mr. Brooks (2007)
Out of the three cities, there's only one with a reasonably high chance of success.ทั้ง 3 เมือง มีเพียงที่เดียวที่จะมีโอกาสสูง ที่จะทำสำเร็จ Shooter (2007)
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ It Might Get Loud (2008)
For as long as is reasonably possible.ให้นานเท่าที่จะจำเป็น Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reasonablyHow long does it take to get reasonably skilled?
reasonablyI have included the names and prices of a couple of hotels which are reasonably close to where I live.
reasonablyIt cannot reasonably be assumed that decreasing the dose would reduce the risk of side-effects.
reasonablyWe can not reasonably ask more.
reasonablyYou can reasonably expect her to come.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอสมควร(adv) moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
ฟังขึ้น(adv) plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: พอจะยึดถือได้
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยใช่เหตุ[dōi chai hēt] (adv) EN: unreasonably
ข้าง ๆ คู ๆ[khāng-khāng khū-khū] (xp) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue  FR: obstinément ; avec obstination
ไม่มีเหตุผล[mai mī hētphon] (adv) EN: without reason ; unreasonably  FR: sans raison
พอใช้[phøchai] (adv) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately
พอใช้ได้[phøchaidāi] (adv) EN: fairly ; reasonably ; moderately

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reasonably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reasonably

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
そこそこ[sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
強弁[きょうべん, kyouben] (n, vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reasonably \Rea"son*a*bly\, adv.
   1. In a reasonable manner.
    [1913 Webster]
 
   2. Moderately; tolerably. "Reasonably perfect in the
    language." --Holder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reasonably
   adv 1: to a moderately sufficient extent or degree; "pretty
       big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are
       priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"
       [syn: {reasonably}, {moderately}, {pretty}, {jolly},
       {somewhat}, {fairly}, {middling}, {passably}] [ant:
       {immoderately}, {unreasonably}]
   2: with good sense or in a reasonable or intelligent manner; "he
     acted sensibly in the crisis"; "speak more sanely about these
     affairs"; "acted quite reasonably" [syn: {sanely},
     {sensibly}, {reasonably}] [ant: {unreasonably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top