Search result for

just now

(51 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just now-, *just now*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The royal officer whom I met just now seems to be excellent also.เจ้าหน้าที่จากวังที่ข้าเห็นเมื่อกี้ก็ดูเป็นคนดี Iljimae (2008)
What feelings do you want to express just now for that part?สำหรับท่อนนี้ นายคิดจะสื่อความรู้สึกอะไร? Beethoven Virus (2008)
Just now what you said about your music director and your orchestra, does that mean that you accept us even a tiny bit?ตอนนี้คุณเอาแต่พูดว่าการควบคุมวงของฉัน และวงออเคสตร้าของฉัน นั่นหมายถึงว่าคุณยอมรับพวกเราบ้างแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
I was in there just now, I saw her face after you left.ฉันอยู่ในนั้น เมื่อตะกี้นี้ \ ฉันเห็นหน้าของหล่อน ตอนที่นายเดินออกไป Bolt (2008)
Just now.ก็เมื่อกี๊ ... New York, I Love You (2008)
Just now.เมื่อกี๊เนี้ย Goemon (2009)
That's a really creepy move just now, Dad.มันจะสยิวกิ้วมากไปหน่อยมั๊ย พ่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
What are you allowing to happen to your foot just now?อะไร เธอยอมให้เจ้านั่น มันทำอย่างนั้นเหรอ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Just now, right here.ตอนนี้ ตรงนี้ The Final Destination (2009)
Just now I saw another one.และตอนนี้ฉันก็เห็นอย่างอื่นอีก The Final Destination (2009)
I'm just now getting home from work.แต่ฉันเพิ่งจะได้กลับถึงบ้าน Chuck Versus the Best Friend (2009)
AGENT 2 [ ON RADIO ]: We're just now entering section four.แค่นี้เข้าสี่ส่วน Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
just nowA fishing boat putt off just now.
just nowA huge tanker put off just now.
just nowDid you feel the earth shake just now?
just now"Did you possibly not notice until just now?" "Er, well ... it was just so beyond my imagination that ..."
just nowDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
just nowHe arrived here just now.
just nowHe came home just now.
just nowHe came home just now. Didn't you Know that?
just nowHe has come home just now.
just nowHe left just now.
just nowHe left the office just now.
just nowHe started just now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อกี้[ADV] just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
เมื่อตะกี้[ADV] just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
เพิ่ง[AUX] just, See also: just now, Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: ผมเพิ่งได้รับจดหมายตอบรับเมื่อเช้านี้เอง, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
เพิ่งจะ[AUX] just, See also: just now, Syn. พึ่ง, พึ่งจะ, เพิ่ง, Example: ฉันเพิ่งจะสังเกตว่าเขาแอบมองฉันอยู่จริงๆ, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
พึ่ง[AUX] just now, See also: just, Syn. เพิ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: เขาพึ่งโทรมาบอกว่า พรุ่งนี้เขาไม่ว่างไปกับพวกเราแล้ว, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
สดๆ[ADV] just now, See also: just, only recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: งานชิ้นนี้เพิ่งเขียนเสร็จสดๆ เลย, Thai definition: อย่างทันทีทันใด
สดๆ ร้อนๆ[ADV] just now, See also: just, only recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: รัฐมนตรีท่านนี้เพิ่งผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาสดๆ ร้อนๆ, Thai definition: ทันทีทันใด
หยกๆ[ADV] just now, See also: recently, Syn. ไวๆ, สดๆ ร้อนๆ, Ant. เนิ่นนาน, Example: เหตุการณ์เช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆ ก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก, Thai definition: เพิ่งทำมาเร็วๆ นี้, ในเวลาใกล้ๆ
ตะกี้[ADV] just, See also: just now, moment ago, short moment, short while ago, Syn. เมื่อกี๊, ประเดี๋ยว, สักครู่, Example: ตะกี้ฉันเห็นกระทิงตัวใหญ่วิ่งไปในป่า, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กี้[X] (kī) EN: just now   FR: à l'instant
เมื่อกี้[adv.] (meūakī) EN: just now ; a moment ago   FR: il y a un instant
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago   FR: à l'instant
หยก ๆ[adv.] (yok-yok) EN: just now ; only recently ; recently   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
ちょうど今[ちょうどいま, choudoima] (exp,n-t) right now; just now [Add to Longdo]
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
今が今[いまがいま, imagaima] (exp) just now [Add to Longdo]
今が今まで[いまがいままで, imagaimamade] (exp) till just now [Add to Longdo]
今の今まで[いまのいままで, imanoimamade] (exp) (See 今が今まで・いまがいままで) till just now [Add to Longdo]
先ほど(P);先程(P)[さきほど, sakihodo] (n-adv,n-t) some time ago; not long ago; just now; (P) [Add to Longdo]
只今[しこん, shikon] (conj) (arch) just now [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适间[shì jiān, ㄕˋ ㄐㄧㄢ, / ] just now; the present time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Just \Just\, adv.
   1. Precisely; exactly; -- in place, time, or degree; neither
    more nor less than is stated.
    [1913 Webster]
 
       And having just enough, not covet more. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The god Pan guided my hand just to the heart of the
       beast.                --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       To-night, at Herne's oak, just 'twixt twelve and
       one.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Closely; nearly; almost.
    [1913 Webster]
 
       Just at the point of death.      --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or
    time; as, he just missed the train; just too late.
    [1913 Webster]
 
       A soft Etesian gale
       But just inspired and gently swelled the sail.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Just now}, the least possible time since; a moment ago.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 just now
   adv 1: only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just
       now came out" [syn: {just}, {just now}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top