Search result for

newly

(77 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newly-, *newly*, new
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newly[ADV] สดๆ ร้อนๆ, See also: เมื่อเร็วๆ นี้, Syn. lately, recently
newlywed[N] คนเพิ่งแต่งงาน, Syn. blushing bride, honeymooner
newlywed[ADJ] เพิ่งแต่งงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newly(นิว'ลี) adj. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ใหม่, Syn. recently
newlywed(นิว'ลิเวด) n. ผู้เพิ่งแต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Newly Industrialized Country; Newly Industrializing Country (NIC)ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Newly Industrializing Country (NIC); Newly Industrialized Countryประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
newly married coupleคู่เพิ่งสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
newly-discovered evidenceพยานหลักฐานที่พบใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newly Industrialized Countries (NICs)
ชื่อที่ใช้เรียกประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศที่ มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ธนาคารโลกถือว่า ประเทศที่มีมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ระหว่างร้อยละ 22-27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ดู GDP) นั้นจึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ในแถบเอเชียมีประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ สำหรับไทยหากพิจารณาตามเกณฑ์ของธนาคารโลกแล้ว ในขณะนี้จัดได้ว่าเริ่มเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เนื่องจากมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตรวมภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 48 ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lustily! Aren't you newlyweds?อย่างแข็งแรง ไม่มีคุณผู้เพิ่งแต่งงานหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The more money we collect, the better will the mill work for our newlyweds.เงินที่เราสะสมมากขึ้น โรงสีจะดีกว่าสำห- รับคู่บ่าวสาวของเรา Idemo dalje (1982)
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว Idemo dalje (1982)
These people are like newly-born bald eagles.เหมือนลูกเหยี่ยวหัวขาว Punchline (1988)
Ngawang Jigme, our newly appointed governor... is preparing to send troops toward the Chinese column... in order to stop their progression."นาวาง จิกมี ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จัดเตรียมกองกำลังเพื่อเข้า ปะทะกับกองทัพจีน เพื่อหยุดไม่ให้รุกคืบไปมากกว่านี้" Seven Years in Tibet (1997)
Newlyweds, I guess.เพิ่งแต่งงานแน่เลย April Story (1998)
With the newly installed surveillance cameras we can monitor the behavior other teachers and studentsด้วยกล้องวงจรปิดที่เพิ่งถูกติดตั้งไปใหม่ เราสามารถตรวจสอบพฤติกรรม ของครู และนักเรียน GTO (1999)
And what was particularly grotesque about this was that the 14th amendment was passed to protect newly freed slaves.สิ่งที่พิลึกกึกกือมากในเรื่องนี้ก็คือ กฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 นี้ผ่านออกมาใช้ เพื่อคุ้มครองทาสที่เพิ่งได้อิสรภาพ The Corporation (2003)
And he's daily been caused for war by fanatics newly from Europe.และเขาถูกยั่วยุบ่อยๆ โดยพวกบ้าคลั่งจากยุโรป. Kingdom of Heaven (2005)
Through it, our politician was ultimately appointed to the newly created position of high chancellor.ด้วยเหตุนี้เอง, นักการเมืองผู้นี้ของเรา จึงได้รับการแต่งตั้ง... ...ด้วยตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน "ท่านผู้นำสูงสุด". V for Vendetta (2005)
- Are you newlyweds?เธอสองคนเพิ่งแต่งง่นกันใช่ไหม? My Girl and I (2005)
- Yeah, the Cozy Cone. - It's newly refurbished.ใช่กรวยมันได้รับการตกแต่งใหม่ Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newlyHis suit, though newly bought, was worn out.
newlyI turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant.
newlyI wish you would make a list of the newly published books.
newlyNewly printed books smell good.
newlyNewly weds but with a child? Yes, that's right - the son is from the father's former marriage. He's been divorced once.
newlyThe dress is newly designed.
newlyThe newly elected president is something of a poet.
newlyThe newly married couple walked hand in hand.
newlyThe newly-opened jewelry shop took away some of my best customers.
newlyThe priest blessed the newly built church.
newlyThe regulation was abolished, but then it was newly enacted.
newlyThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มาใหม่[N] new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
นิค[N] NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
แป้งสด[N] newly-milk flour, See also: freshly-ground flour, Example: เวลาเตรียมตัวของเราน้อย คงต้องทำขนมจากแป้งสดไปก่อน, Thai definition: แป้งที่ทำขึ้นใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมัก
ใหม่[ADV] newly, See also: recently, freshly, just, lately, anew, Syn. สดๆ ร้อนๆ, Example: บ้านนี้เพิ่งทาสีใหม่ๆ
เอี่ยม[ADV] newly, See also: freshly, recently, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เรี่ยม, Example: ในตู้มีของสวยของงามอยู่มากมาย ทั้งถ้วยโถโอชาม ของตกแต่งประดับประดาล้วนสดใสใหม่เอี่ยมเรียงรายอยู่, Thai definition: ยังไม่ได้ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently   
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew   FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently   
นิกส์[X] (nik) EN: NICs (Newly Industrializing Countries)   
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: be newly sold ; be newly promoted ; be new distributed ; sell   
เรือนหอ[n.] (reūoenhō) EN: home for newly wedding couple ; bridal house   FR: maison des jeunes mariés [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWLY    N UW1 L IY0
NEWLYN    N UW1 L IH2 N
NEWLYWED    N UW1 L IY0 W EH2 D
NEWLYWEDS    N UW1 L IY0 W EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newly    (a) (n y uu1 l ii)
newlywed    (n) (n y uu1 l i w e d)
newlyweds    (n) (n y uu1 l i w e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新婚[xīn hūn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ, ] newly wed, #11,654 [Add to Longdo]
新任[xīn rèn, ㄒㄧㄣ ㄖㄣˋ, ] newly-appointed; newly elected; new (in a political office), #11,726 [Add to Longdo]
新近[xīn jìn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ, ] newly, #13,268 [Add to Longdo]
新婚夫妇[xīn hūn fū fù, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] newly married couple; newly-weds, #41,277 [Add to Longdo]
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, / ] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo, #108,222 [Add to Longdo]
入伍生[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ˇ ㄕㄥ, ] newly enlisted officer student; cadet [Add to Longdo]
新出生[xīn chū shēng, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄕㄥ, ] newly born [Add to Longdo]
新造[xīn zào, ㄒㄧㄣ ㄗㄠˋ, ] newly made [Add to Longdo]
新选[xīn xuǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄢˇ, / ] newly elected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwellenland {n} [pol.]newly industrializing country (NIC) [Add to Longdo]
jungverheiratetenewly wed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュー[, nyu-] (n) (1) new; (2) (often おにゅー) newly purchased item; (P) [Add to Longdo]
ニューオープン[, nyu-o-pun] (n) newly opened (e.g. of shop) (wasei [Add to Longdo]
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
刈り立て[かりたて, karitate] (exp) new mown; newly cut (hair) [Add to Longdo]
近着[きんちゃく, kinchaku] (n) newly arrived [Add to Longdo]
今宮[いまみや, imamiya] (n) (1) newly born imperial prince; (2) newly constructed (branch) shrine [Add to Longdo]
三番出世[さんばんしゅっせ, sanbanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the third round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newly \New"ly\, adv.
   1. Lately; recently.
    [1913 Webster]
 
       He rubbed it o'er with newly gathered mint.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Anew; afresh; freshly.
    [1913 Webster]
 
       And the refined mind doth newly fashion
       Into a fairer form.          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newly
   adv 1: very recently; "they are newly married"; "newly raised
       objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed
       by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh
       out of tomatoes" [syn: {newly}, {freshly}, {fresh},
       {new}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top