Search result for

unreal

(54 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unreal-, *unreal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unreal[ADJ] ที่แปลกจนไม่น่าเป็นจริงได้, Syn. unbelievable, Ant. real
unreal[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริง, Syn. imaginary, ideal
unrealistic[ADJ] ซึ่งไม่แท้, See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. unrealiable, impractical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unreal(อันเรียล') adj. ไม่จริง,ไม่แท้,จินตนาการ,ลวงตา,เทียม., See also: unreally adv.
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
unreal(adj) ไม่จริง,ลวงตา,เทียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrealized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่ไม่เกิดขึ้น [การบัญชี]
Unrealized revenueรายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- This is incredible. - Unreal.เหลือเชื่อจริงๆ เป็นไปไม่ได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That is totally unrealistic.นั่นมันดูไม่สมจริงเลยสักนิด Bolt (2008)
No, Frank. This is what's unrealistic.ไม่มีแฟรงก์ นี้เป็นสิ่งที่ไม่สมจริง Revolutionary Road (2008)
It's unrealistic for a man with a fine mind to go on working year after year at a job he can't stand, coming home to a place he can't stand, to a wife who's equally unable to stand the same things.มันไม่สมจริงสำหรับคนที่มีความคิดที่ดีที่จะไปทำงาน ปีแล้วปีเล่าที่งานของเขาไม่สามารถยืน กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เขาไม่สามารถยืน, Revolutionary Road (2008)
The plan always seemed a touch unrealistic, don't you think?แผนก็ดูเหมือนสัมผัสไม่สมจริงไม่ได้คุณคิดว่า? Revolutionary Road (2008)
It feels unreal to me.มันทำให้ผมรู้สึกหลอกๆ The Day the Earth Stood Still (2008)
I don't want to see you hurt, so you just tell me what the FBI knows about what we're doing here, and I can't say you'll walk away smiling-- that would be unrealistic--ฉันไม่อยากเห็นนายต้องเจ็บปวด แค่คุณบอกผมมาว่า FBI รู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำที่นี่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
- Listen to me. The last thing this woman needs is some con man giving her unrealistic ideas.สิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้อยากจะได้ ก็คือ มีคนมาหลอกให้เธอเชือเรื่องที่ไม่จริง Cold Comfort (2009)
Almost seems unreal, doesn't it?มันเหมือนไม่จริงใช่มั้ย Demonology (2009)
Oh, well, my schedule is just unreal, what with the catering company and looking after benjamin.โอ อืม คือตารางงานฉันแน่นมาก กับเรื่องบริษัทรับจัดอาหาร และยังต้องดูแลเบนจามินอีก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I mean, this is... this is unreal.พระเจ้าช่วยกล้วยทอด ไม่อยากจะเชื่อจริงๆ Legion (2009)
TO BECOME AN ACTRESS, WHICH IS A COMPLETELY UNREALISTIC GOAL.เพื่อเป็นดาราน่ะหรอ เป็นเป้าหมายชีวิตที่ไม่ควรจะเป็นเลย Valley Girls (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrealAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
unrealHe is unrealistic.
unrealHis concert was unreal.
unrealMy crime seems unreal to me.
unrealMy life seems unreal.
unrealThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREAL    AH0 N R IY1 L
UNREALITY    AH2 N R IY0 AE1 L AH0 T IY0
UNREALIZED    AH0 N R IY1 AH0 L AY2 Z D
UNREALISTIC    AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K
UNREALISTICALLY    AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unreal    (j) (uh1 n r i@1 l)
unreality    (n) (uh2 n r i a1 l i t ii)
unrealized    (j) (uh1 n r i@1 l ai z d)
unrealistic    (j) (uh2 n r i@ l i1 s t i k)
unrealistically    (a) (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrealistisch; unreal {adj}unrealistic [Add to Longdo]
unrealistisch; überspannt {adj}fanciful [Add to Longdo]
unrealistisch {adj}visionary [Add to Longdo]
unrealistisch {adv}unrealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
非現実[ひげんじつ, higenjitsu] (n,adj-no) unreality [Add to Longdo]
非現実性[ひげんじつせい, higenjitsusei] (n,adj-no) unreality [Add to Longdo]
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic [Add to Longdo]
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage [Add to Longdo]
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable, #21,378 [Add to Longdo]
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, / ] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it, #45,731 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] unreal, #300,754 [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion, #793,008 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unreal \Un*re"al\, a.
   Not real; unsubstantial; fanciful; ideal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unreal
   adj 1: lacking in reality or substance or genuineness; not
       corresponding to acknowledged facts or criteria; "ghosts
       and other unreal entities"; "unreal propaganda serving as
       news" [ant: {existent}, {real}]
   2: not actually such; being or seeming fanciful or imaginary;
     "this conversation is getting more and more unreal"; "the
     fantastically unreal world of government bureaucracy"; "the
     unreal world of advertising art" [ant: {real(a)}]
   3: contrived by art rather than nature; "artificial flowers";
     "artificial flavoring"; "an artificial diamond"; "artificial
     fibers"; "artificial sweeteners" [syn: {artificial},
     {unreal}] [ant: {natural}]
   4: lacking material form or substance; unreal; "as insubstantial
     as a dream"; "an insubstantial mirage on the horizon" [syn:
     {insubstantial}, {unsubstantial}, {unreal}] [ant: {material},
     {real}, {substantial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top