ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unreal

AH0 N R IY1 L   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unreal-, *unreal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unreal[ADJ] ที่แปลกจนไม่น่าเป็นจริงได้, Syn. unbelievable, Ant. real
unreal[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริง, Syn. imaginary, ideal
unrealistic[ADJ] ซึ่งไม่แท้, See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, Syn. unrealiable, impractical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unreal(อันเรียล') adj. ไม่จริง,ไม่แท้,จินตนาการ,ลวงตา,เทียม., See also: unreally adv.
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
unreal(adj) ไม่จริง,ลวงตา,เทียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrealized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่ไม่เกิดขึ้น [การบัญชี]
Unrealized revenueรายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real people for unreal arguments."คนจริงสำหรับข้อโต้แย้งที่ไม่จริง". The Russia House (1990)
However unreal it may seem, we are connected, you and I.แม้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ เราก็เชื่อมถึงกัน... คุณกับผม Unbreakable (2000)
Life... so small, so beautiful, unreal in this cold that erodes us.ชีวิต ช่างเล็ก และสวยงาม และเหลือเชื่อ ในความหนาวเย็นที่ก้ำกรายเรา March of the Penguins (2005)
The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dream-like state.รู้สึกว่าโลกภายนอกไม่จริง หรือแปลกไป เหมือนมีชีวิตอยู่ในความฝันที่โหดร้าย Numb (2007)
It feels unreal to me.มันทำให้ผมรู้สึกหลอกๆ The Day the Earth Stood Still (2008)
I mean, it's just totally unreal thatไม่อยากเชื่อเลยว่า Midnight Lamp (2012)
All that feels so unreal now.ทุกความรู้สึกนั้นดูไม่จริงไปเลย Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrealAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
unrealHe is unrealistic.
unrealHis concert was unreal.
unrealMy crime seems unreal to me.
unrealMy life seems unreal.
unrealThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREAL AH0 N R IY1 L
UNREALITY AH2 N R IY0 AE1 L AH0 T IY0
UNREALIZED AH0 N R IY1 AH0 L AY2 Z D
UNREALISTIC AH0 N R IY2 L IH1 S T IH0 K
UNREALISTICALLY AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unreal (j) ˈʌnrˈɪəʳl (uh1 n r i@1 l)
unreality (n) ˌʌnrɪˈælɪtiː (uh2 n r i a1 l i t ii)
unrealized (j) ˈʌnrˈɪəʳlaɪzd (uh1 n r i@1 l ai z d)
unrealistic (j) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪk (uh2 n r i@ l i1 s t i k)
unrealistically (a) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪkliː (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable, #21,378 [Add to Longdo]
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ㄨˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, / ] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it, #45,731 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧˊ, ] unreal, #300,754 [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion, #793,008 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrealistisch; unreal {adj}unrealistic [Add to Longdo]
unrealistisch; überspannt {adj}fanciful [Add to Longdo]
unrealistisch {adj}visionary [Add to Longdo]
unrealistisch {adv}unrealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
非現実[ひげんじつ, higenjitsu] (n,adj-no) unreality [Add to Longdo]
非現実性[ひげんじつせい, higenjitsusei] (n,adj-no) unreality [Add to Longdo]
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic [Add to Longdo]
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage [Add to Longdo]
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unreal \Un*re"al\, a.
   Not real; unsubstantial; fanciful; ideal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unreal
   adj 1: lacking in reality or substance or genuineness; not
       corresponding to acknowledged facts or criteria; "ghosts
       and other unreal entities"; "unreal propaganda serving as
       news" [ant: {existent}, {real}]
   2: not actually such; being or seeming fanciful or imaginary;
     "this conversation is getting more and more unreal"; "the
     fantastically unreal world of government bureaucracy"; "the
     unreal world of advertising art" [ant: {real(a)}]
   3: contrived by art rather than nature; "artificial flowers";
     "artificial flavoring"; "an artificial diamond"; "artificial
     fibers"; "artificial sweeteners" [syn: {artificial},
     {unreal}] [ant: {natural}]
   4: lacking material form or substance; unreal; "as insubstantial
     as a dream"; "an insubstantial mirage on the horizon" [syn:
     {insubstantial}, {unsubstantial}, {unreal}] [ant: {material},
     {real}, {substantial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top