ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proper

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proper-, *proper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proper(adj) เหมาะสม, Syn. fit, just, fitting
proper(adj) ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ, Syn. cutomary, usual
proper(adj) ถูกต้อง
proper(adj) สมบูรณ์
proper(adj) ดีเยี่ยม
proper(adv) อย่างสมบูรณ์
proper(adv) อย่างถูกต้อง
properly(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably
property(n) สิทธิครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์, Syn. belongings, assets
property(n) ทรัพย์สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, ถูกมารยาท, เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ, อันแท้จริง, ดั้งเดิม, กับตา, โดยตัวของมันเอง, เคร่งครัด, สมบูรณ์, เต็มที่, ดี. n. พิธีการ, มารยาท, ความประพฤติ, Syn. fit, suitable
proper fractionn. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อย่างยุติธรรม, อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างถ้วนทั่ว
propertied(พรอพ'เพอทีดฺ) adj. มีทรัพย์สิน
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, ที่ดิน, สิทธิครอบครอง, กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) , ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions, holding, attibute, trait, feature
community propertyn. สินสมรส
improper(อิมพรอพ' เพอะ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ถูกต้อง, ผิดพลาด, ไม่สมควร., See also: improperly adv. improperness n., Syn. unbecoming, unsuitable, Ant. suitable
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด

English-Thai: Nontri Dictionary
proper(adj) เหมาะสม, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ
PROPER proper noun(n) วิสามานยนาม
properly(adv) อย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร
property(n) ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, กรรมสิทธิ์
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
improper(adj) ไม่เหมาะ, ไม่ถูกต้อง, ไม่สมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper careการระมัดระวังตามสมควร [ ดู reasonable care ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper divisorตัวหารแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper evidenceพยานหลักฐานที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper fractionเศษส่วนแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper law of a contractกฎหมายที่พึงใช้บังคับแก่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper partyคู่ความที่มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper subsetเซตย่อยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper useการใช้โดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proper subsetสับเซตแท้ (เซตย่อยแท้), สับเซตใด ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกับสมาชิกของเซตเดิม แต่จำนวนสมาชิกของสับเซตแท้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซตเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
proper adjective(n) คำคุณศัพท์เฉพาะ
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You get some proper rope and you're all finished.ของแกแค่มีเชือกเหมาะๆ ก็เสร็จแหงแก๋ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I had any proper sense of scientific purpose, Cornelius, ถ้าฉันมีอํานาจทางด้านวิทยาศาสตร์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา" The Little Prince (1974)
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม The Blues Brothers (1980)
Just like proper English gentlemen. I'm proud of them.เหมือนผู้ชายอังกฤษทุกคน ผมภูมิใจพวกเขา Gandhi (1982)
Excellent. That's the proper way.ยอดเยี่ยม นั่นคือวิธีที่เหมาะสม Idemo dalje (1982)
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม 2010: The Year We Make Contact (1984)
By using all of Discovery's fuel now, Discovery will not be in proper position to rendezvous with Earth.อีกครั้ง โดยการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงทั้งหมดของดิสคัเฟอรีในขณะนี้ ดิสคัเฟอรีจะไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม ไปพบกับโลก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I suggest we handle this in proper military fashion.ผมขอแนะนำให้เราจัดการกับเรื่องนี้ ในแบบกลยุทธทางทหาร Clue (1985)
How can we show you results when we don't have the proper working conditions?ผมจะโชว์ผลงานได้ไง? ในเมื่อ ที่ทำงานห่วยขนาดนี้ Day of the Dead (1985)
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้ Akira (1988)
But I think we should go through the proper channels.แต่ฉันคิดว่า เราเตรียมการมาดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properAll the property will go to his daughter.
properAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
properA patent right is an important property.
properA severe typhoon has done much damage to property.
properA strange man trespassed on my property.
properA wife can have property independent of her husband.
properCertain poisons, properly used, are useful.
properChew your food well so it can be digested properly.
properCleanliness is proper to the Japanese.
properEngland proper does not include Wales.
properFew rich men own their own property.
properFood must be chewed well to be digested properly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
proper
properly
property
properties
property's
properties'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proper
properly
property
propertied
properties
property-man
property-men
property-master
property-masters

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ,   /  ] property; assets #762 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ,   /  ] property #2,556 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] proper; should; suitable; appropriate #2,863 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] property right #3,445 [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ,   /  ] property or cash held in reserve; stock #4,022 [Add to Longdo]
特性[tè xìng, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ,  ] property; characteristic #4,336 [Add to Longdo]
物业[wù yè, ㄨˋ ㄧㄝˋ,   /  ] Property #4,386 [Add to Longdo]
应有[yīng yǒu, ㄧㄥ ㄧㄡˇ,   /  ] proper #4,773 [Add to Longdo]
物业管理[wù yè guǎn lǐ, ㄨˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ,     /    ] property management #7,533 [Add to Longdo]
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ,   /  ] property; belongings #9,076 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenbewegung { f }proper motion [Add to Longdo]
Eigenname { m }proper name [Add to Longdo]
endlicher Dezimalbruchproper decimal fraction [Add to Longdo]
ordnungsgemäß; zweckmäßig { adj } | ordnungsgemäßer; zweckmäßiger | am ordnungsgemäßesten; am zweckmäßigstenproper | more proper | most proper [Add to Longdo]
passend; richtig; geeignet; angemessen { adj } | sehr passendproper | fit and proper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
文化財[ぶんかざい, bunkazai] (n) cultural assets; cultural property; (P) #1,416 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na, n) unsuitable; inappropriate; improper #2,488 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n, n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune #2,523 [Add to Longdo]
資産[しさん, shisan] (n) property; fortune; means; assets; (P) #2,834 [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) #2,855 [Add to Longdo]
妥当[だとう, datou] (adj-na, n) valid; proper; right; appropriate; (P) #3,164 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
真の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
真部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proper \Prop"er\, a. [OE. propre, F. propre, fr. L. proprius.
   Cf. {Appropriate}.]
   [1913 Webster]
   1. Belonging to one; one's own; individual. "His proper good"
    [i. e., his own possessions]. --Chaucer. "My proper son."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now learn the difference, at your proper cost,
       Betwixt true valor and an empty boast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the natural or essential constitution;
    peculiar; not common; particular; as, every animal has his
    proper instincts and appetites.
    [1913 Webster]
 
       Those high and peculiar attributes . . . which
       constitute our proper humanity.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Befitting one's nature, qualities, etc.; suitable in all
    respect; appropriate; right; fit; decent; as, water is the
    proper element for fish; a proper dress.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       In Athens all was pleasure, mirth, and play,
       All proper to the spring, and sprightly May.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Becoming in appearance; well formed; handsome. [Archaic]
    "Thou art a proper man." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . was hid three months of his parents,
       because they saw he was a proper child. --Heb. xi.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   5. Pertaining to one of a species, but not common to the
    whole; not appellative; -- opposed to {common}; as, a
    proper name; Dublin is the proper name of a city.
    [1913 Webster]
 
   6. Rightly so called; strictly considered; as, Greece proper;
    the garden proper.
    [1913 Webster]
 
   7. (Her.) Represented in its natural color; -- said of any
    object used as a charge.
    [1913 Webster]
 
   {In proper}, individually; privately. [Obs.] --Jer. Taylor.
    
 
   {Proper flower} or {Proper corolla} (Bot.), one of the single
    florets, or corollets, in an aggregate or compound flower.
    
 
   {Proper fraction} (Arith.) a fraction in which the numerator
    is less than the denominator.
 
   {Proper nectary} (Bot.), a nectary separate from the petals
    and other parts of the flower. -- {Proper noun} (Gram.), a
    name belonging to an individual, by which it is
    distinguished from others of the same class; -- opposed to
    {common noun}; as, John, Boston, America.
 
   {Proper perianth} or {Proper involucre} (Bot.), that which
    incloses only a single flower.
 
   {Proper receptacle} (Bot.), a receptacle which supports only
    a single flower or fructification.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proper \Prop"er\, adv.
   Properly; hence, to a great degree; very; as, proper good.
   [Colloq & Vulgar]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proper
   adj 1: marked by suitability or rightness or appropriateness;
       "proper medical treatment"; "proper manners" [ant:
       {improper}]
   2: having all the qualities typical of the thing specified;
     "wanted a proper dinner; not just a snack"; "he finally has a
     proper job"
   3: limited to the thing specified; "the city proper"; "his claim
     is connected with the deed proper"
   4: appropriate for a condition or purpose or occasion or a
     person's character, needs; "everything in its proper place";
     "the right man for the job"; "she is not suitable for the
     position" [syn: {proper}, {right}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 proper /propər/
  clean

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top