Search result for

proper

(140 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proper-, *proper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proper[ADJ] เหมาะสม, Syn. fit, just, fitting
proper[ADJ] ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ, Syn. cutomary, usual
proper[ADJ] ถูกต้อง
proper[ADJ] สมบูรณ์
proper[ADJ] ดีเยี่ยม
proper[ADV] อย่างสมบูรณ์
proper[ADV] อย่างถูกต้อง
properly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably
property[N] สิทธิครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์, Syn. belongings, assets
property[N] ทรัพย์สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable
proper fractionn. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
propertied(พรอพ'เพอทีดฺ) adj. มีทรัพย์สิน
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
community propertyn. สินสมรส
improper(อิมพรอพ' เพอะ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ถูกต้อง, ผิดพลาด, ไม่สมควร., See also: improperly adv. improperness n., Syn. unbecoming, unsuitable ###A. suitable
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด

English-Thai: Nontri Dictionary
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
PROPER proper noun(n) วิสามานยนาม
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
improper(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกต้อง,ไม่สมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper careการระมัดระวังตามสมควร [ดู reasonable care] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper divisorตัวหารแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper evidenceพยานหลักฐานที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper fractionเศษส่วนแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper law of a contractกฎหมายที่พึงใช้บังคับแก่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper partyคู่ความที่มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper subsetเซตย่อยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper useการใช้โดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propertyทรัพย์สิน [ดู propriety] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proper subsetสับเซตแท้ (เซตย่อยแท้), สับเซตใด ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกับสมาชิกของเซตเดิม แต่จำนวนสมาชิกของสับเซตแท้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซตเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Propertyทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Propertyที่ดิน [การบัญชี]
propertyสมบัติ, ลักษณะเฉพาะตัวของสารที่แสดงว่า สารชนิดหนึ่งเหมือนหรือแตกต่างจากสารอีกชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Property and loan fund “Type 4 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องหรือในทรัพย์สินอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Property fund for resolving financial institution problems “Type 2 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว [ตลาดทุน]
Property fund “Type 1 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปค่าเช่า เช่น อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ลงทุนในรูปเงินปันผล และ บลจ. จะนำกองทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ กองทุนดังกล่าวจัดเป็นกองทุนปิด ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกอง 1 นั้นจะมี 2 แบบคือ การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง (ซื้อมาเป็นเจ้าของ) (Free hold) และอีกแบบหนึ่งคือ การลงทุนในสิทธิการเช่า (Lease Hold) [ตลาดทุน]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Property, plant and equipmentที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
proper adjective (n ) คำคุณศัพท์เฉพาะ
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After what happened, I think we ought to say a proper good-bye.หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆแล้ว ฉันว่าเราควรจะบอกลาที่นี่ได้แล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
"vandalism, destruction of property, assault."และการเข้าจับกุมเป็นเรื่องเล็ก ข้อหาทำลายทรัพย์สิน Birthmarks (2008)
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)
I don't think he would have had enough time to dump the murder weapon outside the property.ผมไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาพอที่ จะทิ้งอาวุธไว้ข้างนอกบริเวณนี้ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
I did my best... my very best to raise him properly...ผมทำดีที่สุดแล้ว.. เลี้ยงดูเขาอย่างที่ควรจะเป็น Baby and I (2008)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
I don't know, I mean... there's a proper way of making tea.ฉันก็ไม่รู้สินะ,ฉันหมายถึง.. มันเป็นวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการชงชา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Property of Crane.ที่นี่ห้องของข้า Kung Fu Panda (2008)
But if you will not and you wish to challenge the validity of our marriage then let it be in a proper court and by the only authority I recognize.แต่ถ้าฝ่าบาืทจะไม่ปราณี... ..และปรารถนาที่จะพิสูจน์ ความถูกต้องทางกฏหมายของการแต่งงานของเรา... งั้นก็ขอจงได้ตัดสินกันในศาลที่แท้จริง ภายใต้อำนาจเดียวที่หม่อมฉันได้ตระหนักถึง The Other Boleyn Girl (2008)
The money that Hyung gives us, if you didn't earn it through the proper means,เงินที่ พี่ให้เรา, ถ้าพี่ ไม่ได้ทำงานที่สุจริต เพื่อได้มันมา, Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properAll the property will go to his daughter.
properAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
properA patent right is an important property.
properA severe typhoon has done much damage to property.
properA strange man trespassed on my property.
properA wife can have property independent of her husband.
properCertain poisons, properly used, are useful.
properChew your food well so it can be digested properly.
properCleanliness is proper to the Japanese.
properEngland proper does not include Wales.
properFew rich men own their own property.
properFood must be chewed well to be digested properly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ตามอัตภาพ[ADV] on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
เหมาะกับ[V] be appropriate, See also: proper, be compatible with, Syn. เหมาะสมกับ, Example: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
สมบัติ[N] property, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ
สรรพคุณ[N] properties
หลักทรัพย์[N] property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
ทรัพยสิทธิ[N] property right, Thai definition: สิทธิเหนือทรัพย์
โภคทรัพย์[N] wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
สรรพคุณ[N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with   FR: être juste
ชอบ[adj.] (chøp) EN: righteous ; proper ; rightful   FR: juste
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law   
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thuktǿng) EN: improperly   
โดยมิชอบ[adv.] (dōi michøp) EN: improperly ; unlawfully   
กรรมสิทธิ์รวม[n. exp.] (kammasit rūam) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property   
การอายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (kān āyat sapsin) EN: distraint ; seizure of property   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPER    P R AA1 P ER0
PROPERLY    P R AA1 P ER0 L IY0
PROPERTY    P R AA1 P ER0 T IY0
PROPERTIES    P R AA1 P ER0 T IY0 Z
PROPERTY'S    P R AA1 P ER0 T IY0 Z
PROPERTIES'    P R OW1 P ER0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proper    (j) (p r o1 p @ r)
properly    (a) (p r o1 p @ l ii)
property    (n) (p r o1 p @ t ii)
propertied    (j) (p r o1 p @ t i d)
properties    (n) (p r o1 p @ t i z)
property-man    (n) - (p r o1 p @ t i - m a n)
property-men    (n) - (p r o1 p @ t i - m e n)
property-master    (n) - (p r o1 p @ t i - m aa s t @ r)
property-masters    (n) - (p r o1 p @ t i - m aa s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenbewegung {f}proper motion [Add to Longdo]
Eigenname {m}proper name [Add to Longdo]
endlicher Dezimalbruchproper decimal fraction [Add to Longdo]
ordnungsgemäß; zweckmäßig {adj} | ordnungsgemäßer; zweckmäßiger | am ordnungsgemäßesten; am zweckmäßigstenproper | more proper | most proper [Add to Longdo]
passend; richtig; geeignet; angemessen {adj} | sehr passendproper | fit and proper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property [Add to Longdo]
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
允当[yǔn dàng, ㄩㄣˇ ㄉㄤˋ, / ] proper; suitable [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] proper; should; suitable; appropriate [Add to Longdo]
专名[zhuān míng, ㄓㄨㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] proper noun [Add to Longdo]
专名词[zhuān míng cí, ㄓㄨㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] proper noun [Add to Longdo]
专有名词[zhuān yǒu míng cí, ㄓㄨㄢ ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] proper noun [Add to Longdo]
对工[duì gōng, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ, / ] proper [Add to Longdo]
对工儿[duì gōng r, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄖ˙, / ] proper [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock [Add to Longdo]
得宜[dé yí, ㄉㄜˊ ㄧˊ, ] proper; appropriate; suitable [Add to Longdo]
应有[yīng yǒu, ㄧㄡˇ, / ] proper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
真の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
真部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proper \Prop"er\, a. [OE. propre, F. propre, fr. L. proprius.
   Cf. {Appropriate}.]
   [1913 Webster]
   1. Belonging to one; one's own; individual. "His proper good"
    [i. e., his own possessions]. --Chaucer. "My proper son."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now learn the difference, at your proper cost,
       Betwixt true valor and an empty boast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the natural or essential constitution;
    peculiar; not common; particular; as, every animal has his
    proper instincts and appetites.
    [1913 Webster]
 
       Those high and peculiar attributes . . . which
       constitute our proper humanity.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Befitting one's nature, qualities, etc.; suitable in all
    respect; appropriate; right; fit; decent; as, water is the
    proper element for fish; a proper dress.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       In Athens all was pleasure, mirth, and play,
       All proper to the spring, and sprightly May.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Becoming in appearance; well formed; handsome. [Archaic]
    "Thou art a proper man." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . was hid three months of his parents,
       because they saw he was a proper child. --Heb. xi.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   5. Pertaining to one of a species, but not common to the
    whole; not appellative; -- opposed to {common}; as, a
    proper name; Dublin is the proper name of a city.
    [1913 Webster]
 
   6. Rightly so called; strictly considered; as, Greece proper;
    the garden proper.
    [1913 Webster]
 
   7. (Her.) Represented in its natural color; -- said of any
    object used as a charge.
    [1913 Webster]
 
   {In proper}, individually; privately. [Obs.] --Jer. Taylor.
    
 
   {Proper flower} or {Proper corolla} (Bot.), one of the single
    florets, or corollets, in an aggregate or compound flower.
    
 
   {Proper fraction} (Arith.) a fraction in which the numerator
    is less than the denominator.
 
   {Proper nectary} (Bot.), a nectary separate from the petals
    and other parts of the flower. -- {Proper noun} (Gram.), a
    name belonging to an individual, by which it is
    distinguished from others of the same class; -- opposed to
    {common noun}; as, John, Boston, America.
 
   {Proper perianth} or {Proper involucre} (Bot.), that which
    incloses only a single flower.
 
   {Proper receptacle} (Bot.), a receptacle which supports only
    a single flower or fructification.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proper \Prop"er\, adv.
   Properly; hence, to a great degree; very; as, proper good.
   [Colloq & Vulgar]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proper
   adj 1: marked by suitability or rightness or appropriateness;
       "proper medical treatment"; "proper manners" [ant:
       {improper}]
   2: having all the qualities typical of the thing specified;
     "wanted a proper dinner; not just a snack"; "he finally has a
     proper job"
   3: limited to the thing specified; "the city proper"; "his claim
     is connected with the deed proper"
   4: appropriate for a condition or purpose or occasion or a
     person's character, needs; "everything in its proper place";
     "the right man for the job"; "she is not suitable for the
     position" [syn: {proper}, {right}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 proper [propər]
   clean
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top