Search result for

freshly

(38 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freshly-, *freshly*, fresh
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freshly[ADV] เมื่อเร็วๆนี้, See also: เดี๋ยวนี้, หมาดๆ, สดๆ ร้อนๆ, Syn. newly, recently

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Behind these freshly painted wallsBehind these freshly painted walls Home Is the Place (2009)
Yep, freshly scrubbed.อื้ม ขัดได้เอี่ยมดี The Hidden Enemy (2009)
Freshly heated.เย้ สด ๆ ร้อนๆ The Lady of the Lake (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Yeah, I sent him some freshly cut flowers, little pink roses. I sent him a handmade card.โทรแล้ว ผมส่งดอกไม้ไปแล้ว กุหลาบสีชมพู พร้อมโปสการ์ดทำเอง The Next Three Days (2010)
A disobedient slave, freshly corrected.ข้าเพิ่งจะสั่งสอน ทาสที่ไม่เชื่อฟังไป Delicate Things (2010)
"And I want a freshly cut lemon in my iced tea not some dried-out thing that's been sitting around all day.""และฉันอยากได้มะนาว ฝานสดๆ ลงในชาเย็น" ไม่ใช่อะไรที่ดูแห้งๆที่วางอยู่รอบๆทั้งวัน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You find so much as a freshly chewed piece of gum, you radio me immediately.พวกคุณต้องหาให้ได้มากที่สุด อย่างหมากฝรั่งที่เพิ่งเคี้ยวไป Slight of Hand (2010)
Freshly brewed, untouched by jeff's lips.ของสดใหม่, ไร้การสัมผัสจากปากของเจฟ Chuck Versus First Class (2010)
If... we seal our newfound understanding in that time-tested way- by breaking freshly-baked bread together.ถ้า... เราได้ผนึกข้อตกลงใหม่นี้ ในแบบโบราณวิธี... Chuck Versus the Final Exam (2010)
So with any luck, you'll be freshly compelledดีจัง แม่จะได้มีอิสระ Plan B (2010)
Amateurs. Here he is, freshly bathed, clean as a whistle, and ready for bed.มือสมัครเล่น มาแล้วๆ อาบน้ำหอมสดชื่นเลยล่ะ First Blood (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshlyA freshly baked cake doesn't cut easily.
freshlyThey sell us freshly caught fish in the early morning market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรุงใจ[ADV] freshly, Example: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ, Thai definition: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
แป้งสด[N] newly-milk flour, See also: freshly-ground flour, Example: เวลาเตรียมตัวของเราน้อย คงต้องทำขนมจากแป้งสดไปก่อน, Thai definition: แป้งที่ทำขึ้นใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมัก
สดๆ ร้อนๆ[ADV] just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
เอี่ยม[ADV] newly, See also: freshly, recently, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เรี่ยม, Example: ในตู้มีของสวยของงามอยู่มากมาย ทั้งถ้วยโถโอชาม ของตกแต่งประดับประดาล้วนสดใสใหม่เอี่ยมเรียงรายอยู่, Thai definition: ยังไม่ได้ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently   
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly   
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew   FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESHLY    F R EH1 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freshly    (a) (f r e1 sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
汲み立て[くみたて, kumitate] (n,adj-no) freshly-drawn [Add to Longdo]
散茶[さんちゃ, sancha] (n) (1) powdered tea; (2) freshly-brewed, aromatic tea [Add to Longdo]
煮端;煮ばな;煮花[にばな, nibana] (n) (obsc) freshly brewed, aromatic tea [Add to Longdo]
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P) [Add to Longdo]
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce) [Add to Longdo]
焼き立て;焼きたて[やきたて, yakitate] (adj-no) fresh made; freshly baked; freshly roasted [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
上がり花[あがりばな, agaribana] (n) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops) [Add to Longdo]
新た[あらた, arata] (adj-na,n) (1) new; fresh; novel; (adv) (2) newly; freshly; re-; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freshly \Fresh"ly\, adv.
   In a fresh manner; vigorously; newly, recently; brightly;
   briskly; coolly; as, freshly gathered; freshly painted; the
   wind blows freshly.
   [1913 Webster]
 
      Looks he as freshly as he did?      --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freshly
   adv 1: very recently; "they are newly married"; "newly raised
       objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed
       by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh
       out of tomatoes" [syn: {newly}, {freshly}, {fresh},
       {new}]
   2: in an impudent or impertinent manner; "a lean, swarthy fellow
     was peering through the window, grinning impudently" [syn:
     {impertinently}, {saucily}, {pertly}, {freshly},
     {impudently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top